Vở bài tập toán lớp 5 trang 16

-

b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = ……………….)

c) (5 over 6 – 2 over 9 = ……………….)

d) (21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5 = ……………….)

2. Tìm x

a) (x + 3 over 5 = 7 over 2)

b) (x – 1 over 4 = 1 over 5)

c) (2 – x = 4 over 7)

3. Viết những số đo độ nhiều năm (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + 3 over 10m = 93 over 10m)

a) 2m 2dm = …………………….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 16

b) 12m 5dm = …………………….

Xem thêm:

c) 15cm 8mm = ………………….

4. Biết (7 over 10) số học viên của một tấm học tập là 21 em. Hỏi lớp học tập kia có từng nào học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) (8 over 5 + 3 over 10 = 8 imes 2 over 5 imes 2 + 3 over 10 = 16 + 3 over 10 = 19 over 10)

b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = 2 imes 4 over 3 imes 4 + 3 imes 3 over 4 imes 3 + 1 imes 2 over 6 imes 2 = 8 + 9 + 2 over 12 = 19 over 12)

c) (5 over 6 – 2 over 9 = 5 imes 3 over 6 imes 3 – 2 imes 2 over 9 imes 2 = 15 – 4 over 18 = 11 over 18)

d) (21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5 = 21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5)Quảng cáo

(= 21 imes 2 over 10 imes 2 – 3 imes 5 over 4 imes 5 – 2 imes 4 over 5 imes 4)

(= 42 – 15 – 8 over 20 = 19 over 20)

2. Tìm x

a)

(eqalign và x + 3 over 5 = 7 over 2 cr & ,,,,,,,,x = 7 over 2 – 3 over 5 cr & ,,,,,,,,x = 29 over 10 cr )

b)

(eqalign và x – 1 over 4 = 1 over 5 cr và ,,,,,,,x = 1 over 5 + 1 over 4 cr & ,,,,,,,,x = 9 over 20 cr ) 

c)

(eqalign và 2 – x = 4 over 7 cr & 2 – 4 over 7 = x cr & ,,,,,,,x = 10 over 7 cr ) 

3. Viết những số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + 1 over 5m = 21 over 5m)

b) (12m5dm = 12m + 1 over 2m = 121 over 2m)

c) (15cm,8mm = 15 over 100m + 8 over 1000m = 158 over 1000m)

4. Biết (7 over 10) số học sinh của một tấm học là 21 em. Hỏi lớp học tập kia có từng nào học tập sinh?