Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 141

-
a 3 2m 4kg 3l 4 giờ 1m2
b 8 5m 9kg 7l 5 giờ 3m2
Tỉ số của a và b
Tỉ số của b và a
Đáp án:

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 141

*

Bài 2 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: Hai túi gạo có cân nặng là 54 kg. Túi thứ nhất có cân nặng bằng 4/5 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi có cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án:

Tóm tắt


*

Theo hình vẽ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo có trong túi thứ nhất là:

54: 9 × 4 = 24 (kg)

Số ki-lô-gam gạo có trong túi thứ hai là:

54: 9 × 5 = 30 (kg)

Đáp số: túi thứ nhất là: 24 kg

Túi thứ hai là: 30 kg

Bài 3 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số thứ nhất
Số thứ hai
Đáp án:
Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số thứ nhất45 140 893 8241
Số thứ hai 315 252 799 3015

Bài 4 trang 68 VBT Toán 4 Tập 2: Hình vuông có cạnh bằng 3m. Hình chữ nhật có chiều dài 5m và chiều rộng 3m. Tìm tỉ số của diện tích hình chữ nhật

Đáp án:

Tóm tắt


*

Xem thêm: Đóng Vai Nhân Vật Anh Thanh Niên, Top 4 Bài Trong Lặng Lẽ Sa Pa Văn 9

Diện tích hình vuông đó là:

3 × 3 = 9 (m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 3 = 15 (m2)

Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là:

9: 15 hay


*

*

Đáp số:

*

Bài trước:
Bài 140: Luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)

Giải Vở bài tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Các số có 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Luyện tập ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng và lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu và lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang 20 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, thế kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Tìm số trung bình cộng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu đồ (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự kiểm tra (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình họcBài 29. Phép cộng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Luyện tập (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai đường thẳng song song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Luyện tập (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - mét vuông (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. Mét vuông (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một số với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một số với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Luyện tập (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số có hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân với số với ba chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân với số có ba chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Luyện tập (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Chia một tổng cho một số ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Chia cho số có một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một số cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Chia một tích cho một số (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Chia cho số có hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Luyện tập (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Luyện tập (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương có chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Chia cho số có ba chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Luyện tập (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Luyện tập (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự kiểm tra ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hànhBài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: Luyện tập (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: Luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: Luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: Diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: Luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: Luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số bằng nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn phân số (trang 20 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: Luyện tập (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: Luyện tập (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: Luyện tập chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: Luyện tập (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: Luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: Luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: Luyện tập chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: Luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cộng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: Luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: Luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: Luyện tập (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: Luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: Luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: Tìm phân số của một số (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: Luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: Luyện tập (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: Luyện tập chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: Luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: Luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: Luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: Diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: Luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: Luyện tập chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồBài 137: Giới thiệu tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: Luyện tập (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: Luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: Luyện tập chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: Luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: Luyện tập chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: Thực hành (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: Thực hành (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu đồ (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: Luyện tập chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: Luyện tập chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: Luyện tập chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự kiểm tra (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)