Viết lại câu tiếng anh lớp 6

-

Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi so với câu được cho là dạng bài xích xuất hiện vào bài bác thi vào lớp 6 của các trường THCS Ngoại ngữ, THCS&trung học phổ thông Lương Thế Vinh,... Trong bài xích thi vào THCS Ngoại ngữ, có tới 06 câu viết lại câu vào tổng số 40 câu hỏi của bài bác thi môn Tiếng Anh. evolutsionataizmama.com tóm tắt những cấu trúc cơ mà những em học sinch cần biết để vận dụng trong dạng bài xích này.

Bạn đang xem: Viết lại câu tiếng anh lớp 6


Mục lục phần I

I. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, so sánh nhấtII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu trực tiếp, câu con gián tiếpV. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiệnVI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại trả thành/thì vượt khứ đơn với never/ever với since/forVII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc hay gặp khác

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc so sánh hơn, so sánh bằng, đối chiếu nhất

Đề bài yêu thương cầu HS viết lại câu từ đối chiếu hơn sang trọng đối chiếu bằng và ngược lại.

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Phương is more beautiful than other girls in my class. → Phương is ....

Đáp án: Phương is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc cần biết:

1. So sánh hơn:

- Với tính từ 1 âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính từ từ 2 âm tiết trở lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. So sánh bằng:

- So sánh bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- So sánh không bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. So sánh nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính từ dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu chủ động, câu bị động

Câu bị động thường được sử dụng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động. HS sẽ được yêu thương cầu viết lại câu từ câu chủ động sang cậu bị động cùng ngược lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by hyên ổn.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should do the exercise at school.

Cấu trúc cần biết:

*

Lưu ý: Có thể gặp trường hợp câu bị động với “need”. Ví dụ:

I need khổng lồ cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs lớn be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…that

1. Too (thừa nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được dùng để bổ nghĩa mang đến danh từ, tính từ hoặc trạng từ vào câu. Đây là các cấu trúc thường xuất hiện trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) to lớn drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) to drink.

The dress is not long enough for Mai lớn wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai khổng lồ wear.

Cấu trúc cần biết:

- Enough đứng sau tính từ/trạng từ nhưng mà nó bổ nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) to V

- Too đừng trước tính từ/trạng từ nhưng nó bổ nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) to V

2. So…that cùng such…that (vượt … đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all lượt thích her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all lượt thích her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds hlặng. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds hlặng.

Cấu trúc cần biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi khi vào đề sẽ yêu thương cầu HS viết lại câu từ cấu trúc too quý phái cấu trúc so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) khổng lồ go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu trực tiếp, câu gián tiếp

Câu trực tiếp là lời nói đúng chuẩn của một ai đó (giỏi còn gọi là trích dẫn) với thường đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người không giống dưới dạng con gián tiếp với không cần sử dụng dấu ngoặc kxay.

HS chủ yếu sẽ gặp dạng viết câu gián tiếp của các câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, gợi ý, khuyên ổn bảo,…

Ví dụ:

The doctor said “You should do exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me lớn bởi exercise regularly.

My frikết thúc told me she often went khổng lồ the library. → My friend said, "...."

Đáp án: My friend said, “I often go to the library”.

He said khổng lồ me "Don"t open the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not khổng lồ open the door.

Cấu trúc cần biết:

- Biển đổi đại từ nhân xưng, biển đổi thì của động từ (lùi thì) cùng biến đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn vào câu.

- Với dạng câu mệnh lệnh, yêu thương cầu, đề nghị, khuyên ổn bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you lượt thích + sth”, “Shall I” → offer

“should vì chưng sth” → advise

V. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường gặp dạng câu điều kiện loại 1 với unless cùng câu điều kiện loại 2: trái với chân lý/sự việc ở hiện tại hoặc diễn tả lời khuyên (câu gốc ở thì hiện tại thì câu viết lại dùng câu điều kiện loại 2).

Ví dụ:

You will be sichồng if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be sick unless you stop eating.

I have sầu khổng lồ vị my homework, so I can’t play game. → If ....

Đáp án: If I didn’t have to vày my homework, I could play game.

You should bởi the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would vì chưng the housework before going out.

Cấu trúc cần biết:

- Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V.

Xem thêm:

- If S + V (thừa khứ đơn, quá khứ tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì vượt khứ đơn với never/ever và since/for

Ở thì Hiện tại kết thúc, Ever Never đứng sau trợ động từ với trước động từ thiết yếu.

Since đi với một mốc thời gian cụ thể, còn For đi với một khoảng thời gian.

Câu gốc thường sẽ ở dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have sầu gone lớn Ho Chi Minh city. (never) → ....

Đáp án: I have sầu never gone lớn Ho Chi Minc đô thị.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have sầu not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc cần biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng thời gian. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng thời gian. → It is + khoảng thời gian + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng thời gian + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.

VII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiến

Đây là cấu trúc được sử dụng để diễn đạt việc một người thuê/ nhờ người không giống làm cho việc gì đó cho mình với rất tuyệt gặp trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have sầu my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have my room cleaned by my sister.

I often get my sister to clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc cần biết:

S + have sầu sb do sth → S + have sth done

S + get sb khổng lồ vì chưng sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc xuất xắc gặp khác

1. Cấu trúc với spend cùng take

Cấu trúc này thường được cần sử dụng để diễn đạt việc tiêu tốn thời gian và tiền bạc cho việc gì.

Ví dụ:

I spover 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours to vị my homework every day.

Cấu trúc cần biết:

S + spover + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + khổng lồ V.

2. Cấu trúc với used to/get used to

Đây là cấu trúc dùng để diễn tả một kinh nghiệm vào vượt khứ nhưng không được gia hạn vào hiện tại hoặc diễn tả việc làm quen với vật gì đó. Câu gốc diễn tả thói quen cùng câu viết lại sử dụng used to.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used to live in a small village when she was a girl.

She started lớn work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used to sleeping during the day.

Cấu trúc cần biết:

- Đã từng: S + used lớn + V.

- Dần quen với: S + get used lớn + Ving.

- Đã quen thuộc với: S + tobe + used to + Ving.

3. Các cấu trúc với liên từ phụ thuộc

a. Cấu trúc dùng những liên từ chỉ sự tương phản: although/even though/though cùng despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went to lớn school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went to lớn school.

Although she was ill, she still went to lớn school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went to school.

Cấu trúc cần biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ dùng với trường hợp đồng chủ ngữ)

b. Cấu trúc cần sử dụng những liên từ chỉ nguim nhân: because/because of cùng the reason whyVí dụ:

I stay at home page because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at home.

I stay at trang chủ because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at trang chính.

Cấu trúc cần biết:

Because + S + V,…

S + to lớn be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc với động từ theo sau bởi Ving, to V, V-infinitive

Các động từ thường gặp trong phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel like.

Ví dụ:

Phong prefers playing games to lớn playing sports. (rather) → ....

Đáp án: Phong would rather play games than play sports.

I want khổng lồ go shopping. → I feel lượt thích ....

Đáp án: I feel like going shopping.

Cấu trúc cần biết:

- S + prefer + V-ing khổng lồ V-ing. → S + would rather + V than V.