Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

-

I. Các bài tập viết chương trình kiếm tìm quý giá nhỏ dại nhất, quý giá lớn số 1.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

1. Viết lịch trình search quý giá nhỏ tuổi nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

*
Viết lịch trình pascal tìm số lớn nhất với nhỏ nhất" width="594">

2. Viết lịch trình tìm quý giá lớn số 1 trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập tự bàn phím).

*
Viết lịch trình pascal search số lớn nhất với bé dại tuyệt nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết lịch trình kiếm tìm quý giá lớn số 1, nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhị :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu ba :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

End.

Xem thêm: Nhâm Sửu Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Sửu Sinh Năm Bao Nhiêu? Là Con Gì?

4. Viết công tác nhập vào một trong những hàng số nguim gồm n bộ phận. In ra màn hình hiển thị thành phần nhỏ dại tốt nhất, thành phần lớn số 1 với cực hiếm mức độ vừa phải của danh sách ra màn hình

*
Viết chương trình pascal tra cứu số lớn số 1 và bé dại tốt nhất (hình ảnh 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal 


1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu ĐK true thì biểu thức sẽ được tiến hành, còn ví như ĐK false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong trường hợp để so sánh những phxay toán thù hoặc những phép toán thù gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. nghĩa là lặp với số lần biết trước, giả dụ ta hiểu rằng số lần tái diễn của một dãy số, một tổng,… thì ta đang sử dụng for…do….

For := lớn vì

Trong đó: 

Biến bao gồm giao diện số nguim integerGiá trị cuối cần to hơn quý hiếm đầu với là hình dạng số nguyên.Câu lệnh rất có thể là câu lệnh đối kháng (một lệnh) hay lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ là một cho tới 10 bởi Pascal

*
Viết lịch trình pascal search số lớn số 1 và nhỏ tuổi tuyệt nhất (hình họa 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… tức thị lặp với tần số chưa biết trước với dựa vào vào trong 1 ĐK rõ ràng và chỉ dừng lại khi ĐK kia không nên.

Trong Pascal câu lệnh lặp với mốc giới hạn không biết trước là: 

while vày ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số thoải mái và tự nhiên làm thế nào để cho số S nhỏ dại độc nhất vô nhị nhằm S > 1000

*
Viết chương trình pascal tra cứu số lớn số 1 và bé dại nhất (hình ảnh 5)" width="401">

III. Những kết cấu vào công tác pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh bao gồm dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã có được học nghỉ ngơi lớp 8)

- Dạng đầy đủ If then else

Tại dạng đủ câu lệnh được phát âm như sau: Nếu đúng thì được triển khai, ngược chở lại thì được triển khai.

Ví dụ: Nếu x := to lớn vì ;

Ví dụ: 

For i:=1 khổng lồ 5 vày writeln(‘i= ’,i);

Ta được hiệu quả nhỏng sau: 

*
Viết công tác pascal kiếm tìm số lớn số 1 với nhỏ tuổi nhất (hình ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi