Viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal

-

I. Các bài xích tập viết lịch trình kiếm tìm cực hiếm nhỏ dại độc nhất vô nhị, quý hiếm lớn nhất.quý khách vẫn xem: Viết lịch trình nhtràn vào n số nguim tìm kiếm số lớn số 1 số nhỏ tốt nhất pascal

quý khách đã xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên tra cứu số lớn nhất số nhỏ tốt nhất pascal

1. Viết công tác tìm quý hiếm nhỏ duy nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal


*

Viết chương trình pascal tra cứu số lớn số 1 cùng nhỏ nhất" width="594">

2. Viết lịch trình tìm kiếm giá trị lớn số 1 trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).


*

Viết lịch trình pascal tra cứu số lớn nhất với bé dại nhất (hình ảnh 2)" width="600">

3. Viết chương trình tra cứu giá trị lớn nhất, nhỏ độc nhất vào 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhị :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu tía :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

4. Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên ổn tất cả n bộ phận. In ra màn hình thành phần bé dại nhất, phần tử lớn số 1 với quý hiếm vừa đủ của danh sách ra màn hình


*

Viết chương trình pascal kiếm tìm số lớn số 1 cùng bé dại duy nhất (hình họa 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh vào công tác Pascal 

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ tiến hành thực hiện, còn trường hợp ĐK false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Xem thêm: "Cấu Trúc Và Công Thức Câu Tường Thuật (Reported Speech), Câu Tường Thuật

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong trường vừa lòng để so sánh các phnghiền toán thù hoặc những phép toán bao gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. tức thị lặp cùng với mốc giới hạn biết trước, trường hợp ta biết được số lần lặp lại của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ sử dụng for…do….

For := lớn bởi

Trong đó: 

Biến gồm giao diện số nguim integerGiá trị cuối nên lớn hơn giá trị đầu với là loại số nguyên.Câu lệnh hoàn toàn có thể là câu lệnh đối kháng (một lệnh) xuất xắc lệnh ghxay (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ là 1 tới 10 bởi Pascal


*

Viết công tác pascal tìm kiếm số lớn số 1 với nhỏ tuổi nhất (hình họa 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Trong Pascal câu lệnh lặp với mốc giới hạn chưa chắc chắn trước là: 

while vày ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số tự nhiên thế nào cho số S nhỏ tuổi tuyệt nhất nhằm S > 1000


*

Viết lịch trình pascal tìm kiếm số lớn nhất cùng bé dại độc nhất vô nhị (hình ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu tạo vào chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh có dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã có được học tập nghỉ ngơi lớp 8)

- Dạng đầy đủ If then else

Tại dạng đủ câu lệnh được đọc nlỗi sau: Nếu đúng thì được triển khai, ngược trở lại thì được tiến hành.

Ví dụ: Nếu x := to lớn vì chưng ;

Ví dụ: 

For i:=1 to lớn 5 bởi writeln(‘i= ’,i);

Ta được tác dụng như sau: 

Viết chương trình pascal tìm kiếm số lớn số 1 với nhỏ tuổi nhất (hình ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi