Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng

-

Câu hỏi: Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

Lời giải:

Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.

Bạn đang xem: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng

Cùng evolutsionataizmama.com đi tìm hiểu về một số tính chất của đất trồng nhé

I. Keo đất và khả năng hấp thụ của đất

1. Keo đất

a. Khái niệm

Keo đấtlà những phân tử có kích thước khoảng dưới1μm, không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

b. Cấu tạo

- Mỗi một hạt keo có một nhân

-Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ralớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

*
Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của keo đất

Trong đó:

+ Nhân:nằm trong cùng của keo đất gồm các chất parafin

+ Lớp ion quyết định điện:quyết định điện tích của keo

+ Lớp ion bất động:mang điện tráo dấu với lớp ion quyết định điện

+ Lớp ion khuếch tán:mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện, và trao đổi ion với dunq dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là khả năng đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

II. Phản ứng của dung dịch đất


Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

> : phản ứng chua = : phản ứng trung tính ->: phản ứng kiềm

1. Phản ứng chua của đất

Căn cứ vào trạng thái của H+và Al3+trong đất 2 loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính

-Là độ chua do H+trong dung dịch đất gây nên

-Được biểu thị bằng pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua do H+và Al3+trên bề mặt keo đất gây nên.

2. Phản ứng kiềm của đất

-Do đất chứa muối Na2CO3và CaCO3,... thủy phân tạo thành NaOH và Ca(OH)2làm cho đất hóa kiềm

-Ý nghĩa:Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất

-PTHH:Na2CO3+ 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2

III. Thành phần cơ giới của đất là gì

Thành phần cơ giới của đất được tạo nên bởi: tỉ lệ % các thành phần vô cơ và hữu cơ.

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ, …

IV. Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất?

Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng độ pH. Trị số pH dao động từ 0 đến 14.

Xem thêm: Chu Thụ Nhân Là Tên Thật Của Nhà Văn Nào ? Tên Thật Của Nhà Văn Lỗ Tấn

- Đất thường có trị số pH từ 3 đến 9.

- Người ta xác định đất chua, kiềm và trung tính để có kế hoạch sử dụng và cải tạo.

V. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.

Em hãy điền vào vở bài tập dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại loại đất theo mẫu bảng sau:

Đất

Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng

Tốt

Trung bình

Kém

Cát

x

Thịt

x

Sét

x

VI. Độ phì nhiêu của đất

1. Khái niệm

Là khả năng của đất, cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây đạt năng suất cao.

Các yếu tố quyết định định độ phì nhiêu của đất:

-Nước

-Calxi

-Lân

2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất được chia thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu nhân tạo.

a. Độ phì nhiêu tự nhiên:

Độ phì nhiêu được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người.

b. Độ phì nhiêu nhân tạo

-Độ phì nhiêu được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người.

-Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp ngoài độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện: