Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng 1/7 tuổi mẹ hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hiện nay tuổi mẹ bằng bốn lần tuổi con cộng thêm 1. Sau 6 năm nữa, tuổi mẹ bằng ba lần tuổi con trừđi 2.

Bạn đang xem: Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng 1/7 tuổi mẹ hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi

Hỏi hiện nay tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?


*

Hiện nay tuổi mẹ bằng ba lần tuổi con cộng thêm 3. Sau 6 năm nữa, tuổi mẹ bằng bốn lần tuổi con trừđi 27.

Hỏi hiện nay tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?


*

Gọi số tuổi hiện nay của mẹ và của con lần lượt là x,y(tuổi) ĐK: x,y\(\inℕ\);x>y>0

Sau 6 năm nữa,tuổi mẹ là x+6(tuổi), tuổi con là y+6 (tuổi)

Do hiện nay tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con công thêm 3 nên ta có pt:

\(x=3y+3\)\(x-3y=3\)(1)

Do sau 6 năm nữa,tuổi mẹ bằng 4 lầntuổi con trừ đi 27 nênta có pt : \(x+6=4\left(y+6\right)-27\)

\(x+6=4y+24-27\)\(x-4y=-9\)(2)

Từ (1),(2) ta có hpt:\(\hept{\begin{cases}x-3y=3\\x-4y=-9\end{cases}}\)\(\hept{\begin{cases}x-3.12=3\\y=12\end{cases}}\)\(\hept{\begin{cases}x=39\left(TMĐK\right)\\y=12\left(TMĐK\right)\end{cases}}\)

Vậy thế là xong


Đúng 0
Bình luận (0)

Hiện nay tuổi mẹ bằng ba lần tuổi con cộng thêm 8. Sau 5 năm nữa, tuổi mẹ bằng bốn lần tuổi con trừ đi 17.Hỏi hiện nay tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Gọi số tuổi của mẹ hiện nay là a

số tuổi của con hiện nay là b

Vì hiện nay tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con cộng thêm 8

=> a = 3b + 8 => a - 3b = 8

Vì sau 5 năm nữa, tuổi mẹ bằng 4 lần tuổi con trừ đi 17

=> a + 5 = 4 ( b + 5 ) - 17

=> a - 4b = 20 - 17 - 5 = -2

Ta có hệ phương trình

\(\hept{\begin{cases}a-3b=8\\a-4b=-2\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=38\\b=10\end{cases}}}\)

Vậy hiện nay tuổi mẹ : 38 tuổi

tuổi con : 10 tuổi


Đúng 0

Bình luận (0)

Hiện nay tuổi mẹ bằng bốn lần tuổi con cộng thêm 2. Sau 4 năm nữa, tuổi mẹ bằng năm lần tuổi con trừđi 23.

Hỏi hiện nay tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi Hủy
99999999999999999999996999999999999999999999999999999999999999999999999 Kiếm số 6
Đúng 0

Bình luận (0)

Gọi tuổi con là x,tuổi mẹlà y ( x,y khác 0 )

Theo đề ta có: x=4y+3

Tuổi mẹ sau 7 năm là:x+7

Tuổi mẹ sau 7 năm là:y+7

Theo giả thiết ta có: x+7=3(y+7)-3

Theo đề ta có hệ phương trình:

{x=4y+3x+7=3(y+7)−3{x=4y+3x+7=3(y+7)−3{x−4y=3x−3y=11{x−4y=3x−3y=11

Giải hệ phương trình ta được: x=35 y=8

Vậy tuổi của mẹ là 35 , tuổi của con là 8


Đúng 0
Bình luận (0)
Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con bốn năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 53 tuổi hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi ?con bao nhiêu tuổi?Hiện nay tuổi của hệu và tuổi của mẹ cộng lại là 50 tuổi bốn năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi Huệ hỏi hiện nay tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi huệ
Lớp 4 Toán
3
0
Gửi Hủy

Bài 1:

Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là:

53 - 4 x 2 = 45 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

45 : (4 + 1) = 9 (tuổi)Tuổi bố hiện nay là:

9 x 4 = 36 (tuổi)

Đáp số: .....

Bài 2:

Tổng số tuổi của mẹ và Huệ bốn năm trước là:

50 - 4 x 2 = 42 (tuổi)

Tuổi của Huệ 4 năm trước là:

42 : (6 + 1) = 6 (tuổi)

Tuổi của Huệ hiện nay là:

6 + 4 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

50 - 10 = 40 (tuổi)

Hiện nay tuổi mẹ gấp số lần tuổi Huệ là:

40 : 10 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

1.Tổng số tuổi 2 bố con hiện nay là : 53 - ( 4 * 2 ) = 45 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là : 45 : ( 4 + 1 ) * 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 45 - 36 = 9 ( tuổi )

Đáp số : 45 tuổi , 9 tuổi .

2.Hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian .

Tuổi Hệu hiện nay là : 50 : ( 6 - 1 ) * 1 + 4 = 14 ( tuổi )

Tuổi mẹ Hệu hiện nay là : 14 + 50 = 64 ( tuổi )

Dấp số : 14 tuổi , 64 tuổi


Đúng 0
Bình luận (0)

Bạn nguyễn tiến thành ơi câu tính tuổi bố hiện nay là lấy 45:(4+5) rồi cộng hay là nhân với 4


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1 : Tổng số tuổi của mẹ, ông và con trai là 115 tuổi. Tuổi của ông bằng 2 lần tuổi của mẹ cộng với 10. Tuổi của mẹ bằng 3 lần tuổi con trừ đi 5. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Bài 2 ; Hiện nay tuổi của Lan bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng 7 năm trước tuổi Lan bằng 1/25 tuổ mẹ ?

Bài 3 ; Năm nay tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi Bình. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng 8 năm trước tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Bình.

Xem thêm: Tưởng Người Dưới Nguyệt Chén Đồng, Tin Sướng Luống Những Rày Trông Mai Chờ

Bài 4 : Năm nay tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Hạnh. 12 năm trước, tuổi bố gấp 7 lần tuổi Hạnh. Hỏi hiện nay tuổi của mỗi người là bao nhiêu ?

Bài 5 :Bố của Phúc nói với bạn ấy : 2 năm trước tuổi của bố gấp 9 lần tuổi của con. 1 năm sau nữa thì tuổi bố sẽ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi tuổi bố và Phúc hiện nay là bao nhiêu ?

Ai giải được 1bài thì sẽ được *


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi Hủy

tự làm đi lười thế


Đúng 0

Bình luận (0)

tu lam di


Đúng 0
Bình luận (0)

TỰ LÀM ĐI


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1: Hiện nay tổng số tuổi 2 anh em là 56. Biết tuổi anh hiện nay gấp đôi tuổi em lúc người anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 2: Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. Biết 5 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay?

Bài 3: Mẹ sinh con năm mẹ 24 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì hai mẹ con bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Hiện nay tổng số tuổi hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em, Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 5: Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Bài 6: Trước đây 2 năm tuổi hai chú cháu cộng lại bằng 24 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu? Biết rằng 2 năm trước tuổi chú có bao nhiêu tuần thì tuổi cháu có bấy nhiêu ngày.

Lưu ý: Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian.
Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

Bài 1Gọi số tuổi của người anh hiện nay là a, người em là b, người anh trước kia là a", người em là b", hiệu số tuổi của người anh (hoặc em) hiện nayvới số tuổi trước đây của người anh (hoặc em) là x, ta có:

a=b".2

a-x.2=b"

a=b"+x.2

=>x.2=b"

b=b"+x

b=3.x

a=x.2+x.2

a=x.4

a+b=x.7=56

x=56:7=8

a-8=b

a=(56+8):2

a=32

b=32-8

b=24

Đ/S: Anh 32 tuổi, em 24 tuổi.

Bài 2: Gọi tuổi mẹ là a, tuổi con là b, ta có:

a-25=b

a-5=(b-5).6

a-5=6.b-30

a+25=6.b

a-25=b

=>a+25-(a-25)=6.b-b

=>50=5.b

b=50:5

b=10

a=10+25=35

Đ/S: mẹ 35 tuổi, con 10 tuổi.

Bài 3: Gọi tuổi của mẹ lúc gấp 3 lần tuổi con là a, con là b, ta có:

a=b.3

a=b+24

=>2.b=24

b=12

a=12+24=36

Đ/S; mẹ 36 tuổi, con 12 tuổi.

chúc bạn học tốt nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Hiện nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Bốn năm nữa, tuổi con bằng 9/23 tuổi mẹ. Tính xem hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?


Lớp 5 Toán Luyện tập
0
1
Gửi Hủy

hiện nay tuổi con bằng 20% tuổi mẹ .sau 3 năm nữa tổng tuổi của 2 mẹ con là 48

a. tính tuổi mẹ tuổi con hiện nay

b, cách đây bao nhiêu năm tuổimẹ gấp 8 lần tuổi con ?

c, hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 60% tuổi mẹ ?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Bài 1:Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi khi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?

Bài 2:Cách đây 3 năm, em lên 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em?

Bài 3:Hiện nay con 5 tuổi và mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?

Bài 4:Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con?

* Loại 2: Phải giải bài toán phụ để tìm số tuổi của 2 người

Bài 5:Tuổi cha năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 cha con cộng lại là 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 cha con khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.

Bài 6:Hùng hơn Cường 4 tuổi, biết rằng 4/7 tuổi của Hùng bằng 2/3 tuổi của Cường. Tính tuổi của mỗi người.

Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 2 thời điểm khác nhau

Bài 7:Trước đây 8 năm, tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện nay.

Bài 8:Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Năm nay 8 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?