Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

-

Quý khách hàng vẫn xem bản rút gọn của tư liệu.

Bạn đang xem: Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

Xem với tải tức thì bạn dạng vừa đủ của tài liệu trên phía trên (97.07 KB, 10 trang )


được 200 ml hỗn hợp gồm pH = 12. Giá trị của a là (biết vào đều hỗn hợp = 10)14A. 0,15B. 0,30C. 0,03D. 0,12••Gợi ýLời giải bỏ ra tiếtCâu 12 (1 điểm)12. 12. Dung dịch X tất cả chứa: 0,07 mol Na; 0,02 mol và x mol OH-. Dung dịch Y bao gồm cất và+y mol H ; tổng số+mol và là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml hỗn hợp Z. Dung dịch Z bao gồm pH (bỏ qua sự năng lượng điện licủa H2O) làA.1B.2C.12D.13••Gợi ýLời giải bỏ ra tiếtCâu 13 (1 điểm)13. Cho m gam BaO vào nước nhận được 200 ml dd A tất cả pH = 13 . Giá trị m làA. 1,53B.15,3 C. 0,765D.7,65••Gợi ýLời giải chi tiếtCâu 14 (1 điểm)14. Cho 1,53 gam oxit của kim loại M vào nước thu đc 2 lit dd A coù pH = 12. Kim loaị M làA. NaB. KC.CaD. Ba••Gợi ýLời giải đưa ra tiếtCâu 15 (1 điểm)15. Cho 1,82 gam tất cả hổn hợp bột X gồm Cu với Ag (tỉ trọng số mol khớp ứng 4 : 1) vào 30 ml dungdịch gồm H2SO4 0,5M với HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hồn tồn, chiếm được a mol khíNO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5). Trộn a mol NO bên trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y.Cho tồn bộ Y công dụng với H2O, nhận được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z làA.1B.3C.2D.4••Gợi ýLời giải đưa ra tiếtCâu 16 (1 điểm)16. Dung dịch axit fomic 0,007M gồm pH = 3. Tóm lại nào dưới đây không đúng? A. khi trộn lõang 10 lần dung dịch bên trên thì chiếm được hỗn hợp bao gồm pH = 4B. Độ điện li của axit fomic đang giảm Khi thêm hỗn hợp HClC. lúc pha lõang hỗn hợp bên trên thì độ năng lượng điện li của axit fomic tăngD. Độ điện li của axit fomic trong hỗn hợp trên là 14,29%••Gợi ýLời giải đưa ra tiếtCâu 17 (1 điểm)17. Dung dịch X bao gồm CH3COOH 1M (Ka = 1,75.10-5) với HCl 0,001M . Giá trị pH của dung dịch XlàA. 2,43B. 2,33C. 1,77D. 2,55••Gợi ýLời giải bỏ ra tiếtCâu 18 (1 điểm)18. Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X cất tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axitH2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (đkc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dd khơng đổi). Dung dịch Y cóPh làA.1B.6C.7D.2 ••Gợi ýLời giải chi tiếtCâu 19 (1 điểm)19.

Xem thêm: Tả Căn Phòng Bằng Tiếng Anh, Đoạn Văn Tiếng Anh Miêu Tả Căn Phòng (8 Mẫu)

Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín khơng cất khơng khí, sau đó 1 thời hạn thu được4,96 gam chất rắn với các thành phần hỗn hợp khí X. Hấp thụ hồn tồn X vào nước sẽ được 300 ml dung dịchY. Dung dịch Y gồm pH bằngA.2B.3C.4D.1••Gợi ýLời giải bỏ ra tiếtCâu 20 (1 điểm)trăng tròn. 20. Cho hỗn hợp X cất tất cả hổn hợp gồm CH COOH 0,1M cùng CH COONa 0,1M. Biết sinh hoạt 25 C330Ka của CH3COOH là một trong,75.10 và-5bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của hỗn hợp X ngơi nghỉ 25 o làA. 1,00B. 4,24C. 2,88D. 4,76••Gợi ýLời giải đưa ra tiếtCâu 21 (1 điểm)21.Cho dung dịch X cất tất cả hổn hợp gồm HF 0,1M và NaF 0,1 M. Biết sinh sống 25 0C , cùng bỏ qua sự phânli của nước.Giá trị pH của dung dịch X sinh hoạt 25o là A.1B. 2,17C. 3,17D. 2,13••Gợi ýLời giải chi tiếtCâu 22 (1 điểm)22. Dung dịch X tất cả chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol cùng x mol OH-. Dung dịch Y gồm chứa và y molH+;tổng thể mol và là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z gồm pHA. 1B. 2C. 12D. 13••Gợi ýLời giải bỏ ra tiếtCâu 23 (1 điểm)23. Dãy gồm những ion thuộc mãi sau trong một dung dịch làA. K+, Ba2+, OH-, Cl-B. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+C. Na+, K+, OH-, HCO3-D. Ca2+, Cl-, Na+, CO32- ••Gợi ýLời giải chi tiếtCâu 24 (1 điểm)24. Dãy bao gồm những ion (ko kể đến sự phân li của nước) thuộc mãi mãi trong một hỗn hợp làA. H+, Fe3+, NO3-, SO4 2-B. Ag+, Na+, NO3-, Cl-C. Mg2+, K+, SO4 2-, PO4 3-D. Al3+, NH4+, Br-, OH-••Gợi ýLời giải chi tiếtCâu 25 (1 điểm)25. Dung dịch làm sao sau đây tất cả pH > 7 ?A. Dung dịch NaClB. Dung dịch NH4ClC. Dung dịch Al2(SO4)3D. Dung dịch CH3COONa