Trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

-
A.Các nước tứ bản: bên trong bức tốc tách lột nhân dân lao đụng, bên ngoàixâm chiếm và áp bức nhân dân những dân tộc ở trong địa.B.Mâu thuẫn giữa các dân tộc bản địa trực thuộc địa cùng với nhà nghĩa thực dân càng ngày gay gắt.C.Phong trào tranh đấu xâm chiếm diễn ra mạnh bạo ở các nước ở trong địa.

Câu 2:Mã câu hỏi:96229

Mâu thuẫn vừa cơ bản vừa đa phần vào làng mạc hội VN dưới thời Thực dân Pháp kẻ thống trị là?


Bạn đang xem: Trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

A.Nhân dân, chủ yếu là nông dân cùng với địa chủB.Công nhân với tứ bảnC.Toàn thể quần chúng. # VN cùng với Thực dân Pháp

Câu 3:Mã câu hỏi:96230

Chủ trương “cần sử dụng phương án bạo động nhằm tấn công xua đuổi thực dân Pháp Phục hồi nền chủ quyền mang đến dân tộc”, thay mặt của xu hướng bạo động này là?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Chu TrinhC.Bùi Quang Chiêu

Câu 4:Mã câu hỏi:96231

Chủ trương “vận động cách tân văn hóa, xã hội; khích lệ lòng yêu nước trong nhân dân; đả kích bầy vua quan phong loài kiến thối nát, thủ xướng bốn tưởng dân nhà tứ sản; triển khai knhị dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mnghỉ ngơi mang dân quyền; phản đối đấu tranh tranh bị cùng cầu viện nước ngoài”, đại biểu Xu thế cải tân này là ?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Châu TrinhC.Nguyễn Ái Quốc

Câu 5:Mã câu hỏi:96232

Vụ giết hại Ba Danh (Bazin - trùm chiêu tập phu đồn điền cao su đặc của Pháp) xảy ra vào thời hạn nào? Do đông đảo tổ chức triển khai như thế nào thực hiện?


A.2-1919, một trong những đảng viên của Tân Việt Cách mạng ĐảngB.2-1929, một số đảng viên của toàn quốc quốc dân ĐảngC.3-1929, một số trong những đảng viên của Đảng Thanh khô niên Cao vọng

Câu 6:Mã câu hỏi:96233

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc Reviews “nhỏng tiếng sét đã thức tỉnh nhân dân châu Á tỉnh niềm mơ ước mặt hàng thay kỷ” ?


A.Cuộc Cách mạng Tháng 10 năm 1917 sống Nga giành thành công.B.Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế cùng sản.C.Sự thành lập và hoạt động của Hội Quốc tế. Nông Dân

Câu 7:Mã câu hỏi:96234

Quốc tế cộng sản (nước ngoài III) được thành lập và hoạt động khi nào?


A.7/1971.B.3/1918.C.3/1919.

Câu 8:Mã câu hỏi:96235

Tính hóa học của làng hội VN bên dưới sự thống trị của thực dân Pháp ?


A.Xã hội trực thuộc địa.B.Xã hội nửa phong kiến.C.Xã hội có thống trị.

Câu 9:Mã câu hỏi:96236

Nhiệm vụ hầu hết của giải pháp mạng nước ta trong thời kỳ 1930-1954 ?


A.Đánh xua đuổi thực dân Pháp, giành tự do tự do mang đến dân tộc.B.Xóa quăng quật chế độ phong loài kiến, giành quyền dân nhà đến quần chúng.C.Chống đế quốc, giải pđợi dân tộc bản địa là trách nhiệm số 1.

Câu 10:Mã câu hỏi:96237

Nguyễn Ái Quốc vẫn đánh giá: “Ông là tiêu biểu mang đến công ty nghĩa quốc gia”. Ông là ai?


A.Phan Bội Châu.B.Phan Châu Trinh.C.Vua Hàm Nghi.

Câu 11:Mã câu hỏi:96238

Tân Việt cách mạng Đảng Ra đời Lúc nào?


A.3/1926.B.5/1927C.7/1928. Hội Hưng Nam

Câu 12:Mã câu hỏi:96239

Những thống trị bị trị nghỉ ngơi nước ta dưới chính sách nằm trong địa của Pháp là ?


A.Công nhân với dân cày.B.Công nhân, dân cày, tiểu tư sản, bốn sản dân tộc bản địa.C.Công nhân, nông dân, tiẻu bốn sản.

Câu 13:Mã câu hỏi:96240

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn dự vào Đảng Cộng sản cả nước Lúc nào?


Câu 14:Mã câu hỏi:96241

Sự kiện làm sao được Nguyễn Ái Quốc Review “là một bước ngoặt hết sức đặc biệt quan trọng vào lịch sử dân tộc Cách mạng toàn quốc ta” ?


A.Sự Thành lập Đảng Cộng sản Pháp.B.Đảng Cộng sản toàn nước Thành lập và hoạt động.C.Vụ mưu giáp thương hiệu toàn quyền Méc- Lanh của Phạm Hồng Thái.

Câu 15:Mã câu hỏi:96242

Đại biểu các tổ chức triển khai cùng sản nào đã tsay mê tham dự lễ hội nghị Thành lập Đảng thứ nhất năm 1930?


A.Đông Dương Cộng sản Đảng với An Nam Cộng sản Đảng.B.Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam CS Đảng, Đông Dương CS liên đoàn.C.An Nam CS Đảng với Đông Dương CS liên đoàn.

Câu 16:Mã câu hỏi:96243

Hội toàn quốc giải pháp mạng tkhô giòn niên tiến hành công ty trương “vô sản hóa” lúc nào?


A.Năm 1926.B.Năm 1927.C.Năm 1928.

Câu 17:Mã câu hỏi:96244

Trong tác phđộ ẩm Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã kể giai cấp làm sao là chủ, gốc, với cái cốt của cách mệnh?


A.Liên kết công - nông.B.Giai cấp vô sản.C.Giai cung cấp người công nhân.

Câu 18:Mã câu hỏi:96245

Chọn lời giải đúng nhất:


A.Cách mạng VN là cuộc biện pháp mạng “tứ sản dân quyền giải pháp mạng với ông công giải pháp mạng nhằm đi tới xã hội cộng sản”.B.Đảng Cộng sản Việt Nam là thành phầm của việc kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin cùng với trào lưu người công nhân và trào lưu yêu thương nước của quần chúng. # VN.C.Sự khiếu nại Đảng Cộng sản Việt Nam Thành lập và hoạt động là 1 trong những sự thay đổi vô vùng đặc biệt quan trọng vào lịch sử hào hùng Cách mạng Việt Nam ta.

Câu 19:Mã câu hỏi:96246

Nội dung làm sao chưa hẳn là trọng trách về kinh tế tài chính của bí quyết mạng VN?


A.Thủ tiêu không còn các lắp thêm quốc trái, trưng thu cục bộ sản nghiệp bự của tứ bản đế quốc công ty nghĩa Pháp để giao đến Chính Phủ công nông binch quản ngại lí.B.Lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông binc, tổ chức triển khai quân team công nông.C.Bỏ sưu thuế mang lại nông dân nghèo, thực hiện công cụ ngày làm 8 tiếng.

Câu 20:Mã câu hỏi:96247

Sau Khi Tân Việt bí quyết mạng Đảng Thành lập và hoạt động, vào nội bộ Đảng ra mắt cuộc đương đầu thân những xu thế nào?


A.Tư tưởng giải pháp mạng vô sản với tư tưởng biện pháp mạng tư sản.B.Tư tưởng bí quyết mạng vô sản với tứ tưởng cải lương.C.Tư tưởng giải pháp mạng tư sản với tư tưởng cải lương.

Câu 21:Mã câu hỏi:96248

Phong trào Cần Vương ra mắt vào thời gian nào?


A.1885-1896.B.1884-1913.C.1884-1896.

Câu 22:Mã câu hỏi:96249

Tác phẩm như thế nào của Nguyễn Ái Quốc sẽ vén rõ âm mưu và mánh khoé của công ty nghĩa đế quốc bịt vệt tội tình dưới chiếc vỏ bọc “knhị hóa văn uống minh”?


A.Bản án chế độ thực dân Pháp.B.Đường kách mệnh.C.Nhật cam kết vào tù đọng.

Câu 23:Mã câu hỏi:96250

Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ta đề ra vào thực tiễn lịch sử Việt Nam bên dưới sự ách thống trị của Pháp là?


A.Xóa quăng quật cơ chế phong loài kiến.B.Giành quyền dân công ty mang lại dân chúng, đa số là ruộng đất cho dân cày.C.Chống đế quốc, giải phóng dân tộc.

Câu 24:Mã câu hỏi:96251

nước ta quốc dân đảng là đảng chính trị theo Xu thế nào?


A.Dân chủ vô sản.B.Dân chủ tư sản.C.Tư tưởng phong loài kiến.

Câu 25:Mã câu hỏi:96252

Nền tảng bốn tưởng của Đảng Cộng sản cả nước vào thời kỳ đầu của phương pháp mạng?


A.Chủ nghĩa Mác- Lênin.B.Cách mạng mon 10 Nga.C.Xu phía bạo động của Phan Bội Châu.

Câu 26:Mã câu hỏi:96253

Nội dung của rất nhiều chủ trương vào xu hướng cách tân của Phan Châu Trinh?


A.Vận động cách tân văn hóa truyền thống, xóm hội, bội nghịch đối tranh đấu thiết bị với cầu viện nước ngoài.B.Động viên lòng yêu nước trong quần chúng, đang kích lũ vua quan tiền phong con kiến thối nát, khởi xướng tứ tưởng dân nhà bốn sản.C.Thực hiện nay knhị dân trí, chấn dân Lúc, hậu dân số, msinh hoạt có dân quyền.

Câu 27:Mã câu hỏi:96254

Cơ quan tuim truyền của Hội nước ta bí quyết mạng thanh khô niên là?


Câu 28:Mã câu hỏi:96255

Nguyễn Ái Quốc tmê mẩn gia Đảng xã hội Pháp vào thời gian nào?


A.1918B.1919C.1920

Câu 29:Mã câu hỏi:96256

Trong dịp khai thác ở trong địa lần trước tiên của thực dân Pháp sinh hoạt VN có ách thống trị bắt đầu như thế nào được hình thành?


A.Giai cung cấp bốn sảnB.Giai cấp cho bốn sản và công nhânC.Giai cấp cho công nhân

Câu 30:Mã câu hỏi:96257

Dưới chế độ thực dân phong con kiến, trải đời bức thiết độc nhất của thống trị nông dân VN là?


A.Độc lập dân tộcB.Quyền bình đẳng nam nữC.Ruộng đất

Câu 31:Mã câu hỏi:96258

Từ cuối vắt kỉ XIX, nhà nghĩa tứ bạn dạng đang đưa tự tự do thoải mái đối đầu và cạnh tranh quý phái tiến trình nào?


Xem thêm: Người Sinh Năm 2002 Tuổi Gì ? Hợp Với Mệnh Nào, Tính Cách Ra Sao?

A.Xã hội công ty nghĩaB.Chủ nghĩa tư bạn dạng độc quyềnC.Phát xkhông nhiều

Câu 32:Mã câu hỏi:96259

Chủ nghĩa Mác-Lênin chứng tỏ, mong giành được thắng lợi vào cuộc đấu tranh tiến hành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của bản thân mình, kẻ thống trị công nhân cần làm gì?


A.Xóa bỏ tư bảnB.Lập ra Đảng Cộng sảnC.Xóa vứt phát xkhông nhiều

Câu 33:Mã câu hỏi:96260

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Ra đời năm nào?


A.1838B.1848C.1858

Câu 34:Mã câu hỏi:96261

Đối cùng với các dân tộc trực thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ nêu lên tấm gương sáng sủa gì?


A.Giải pngóng dân tộc bản địa bị áp bứcB.Chống tư bảnC.Chống phạt xít

Câu 35:Mã câu hỏi:96262

Dưới ảnh hưởng tác động chính sách kẻ thống trị, chính sách tài chính, văn hóa truyền thống, dạy dỗ thực dân, buôn bản hội VN phân hóa ngày dần sâu sắc. Trong số đó, thống trị địa chủ chỉ chiếm từng nào % cư dân nông thôn?


A.5%B.6%C.7%

Câu 36:Mã câu hỏi:96263

Dưới ảnh hưởng tác động chính sách thống trị, chính sách kinh tế, văn hóa truyền thống, dạy dỗ thực dân, xóm hội đất nước hình chữ S phân hóa càng ngày càng sâu sắc. Trong đó, giai cấp địa công ty chũm bao nhiêu % ruộng đất?


A.50%B.60%C.70%

Câu 37:Mã câu hỏi:96264

Dưới ảnh hưởng cơ chế kẻ thống trị, chính sách kinh tế, văn hóa truyền thống, dạy dỗ thực dân, làng mạc hội cả nước phân hóa càng ngày càng sâu sắc. Trong số đó, giai cấp dân cày chỉ chiếm bao nhiêu % dân số?


A.60%B.70%C.80%

Câu 38:Mã câu hỏi:96265

Giai cung cấp nông dân bên dưới cỗ máy kẻ thống trị của thực dân Pháp tại đất nước hình chữ S cần Chịu từng nào tầng áp bức, tách lột?


A.1B.2C.3

Câu 39:Mã câu hỏi:96266

Dưới tác động chế độ kẻ thống trị, cơ chế tài chính, văn hóa, giáo dục thực dân, xóm hội VN phân hóa càng ngày thâm thúy. Giai cấp tư sản Việt Nam tất cả những tầng lớp nào?


A.Tư sản thương nghiệpB.Tư sản công nghiệpC.Tư sản nông nghiệp

Câu 40:Mã câu hỏi:96267

Giai cung cấp tứ sản VN bên dưới máy bộ cai trị của thực dân Pháp bị bốn sản nước như thế nào chèn ép?


A.Tư sản bạn HoaB.Tư sản PhápC.Cả 2 đa số đúng

Câu 41:Mã câu hỏi:96268

Sở phận làm sao của lứa tuổi tè bốn sản VN chịu ảnh hưởng của tư tưởng tiến bộ, tất cả lòng tin bí quyết mạng cao, thức thời và nhậy cảm cùng với thời cục ?


A.Học sinh, trí thứcB.Thợ bằng tay thủ công, viên chứcC.Những tín đồ có tác dụng nghề tự do

Câu 42:Mã câu hỏi:96269

Chính sthống trị của thực dân Pháp đang tác động khỏe mạnh mang đến thôn hội toàn nước trên lĩnh vực kinh tế tài chính, thiết yếu trị, văn hóa- xã hội làm cho phát sinh xích míc vừa cơ bạn dạng, vừa hầu hết với càng ngày càng nóng bức trong làng mạc hội toàn nước, đó là mâu thuẫn gì?


A.Nông dân – địa chủB.Tư sản – công nhânC.Công nhân - nông dân

Câu 43:Mã câu hỏi:96270

Trước toàn cảnh lịch sử dân tộc toàn nước bên dưới cỗ máy ách thống trị của thực dân Pháp vẫn đề ra mang lại quần chúng đất nước hình chữ S trọng trách bậc nhất là?


A.Chống vạc xítB.Chống đế quốcC.Giải pđợi dân tộc bản địa

Câu 44:Mã câu hỏi:96271

Trước sự xâm lấn của thực dân Pháp, trào lưu chiến đấu giải pchờ dân tộc theo khuynh hướng phong loài kiến. Trong số đó, Cuộc khởi nghĩa Yên Thế ra mắt ở đâu?


A.Hà GiangB.Bắc GiangC.Nghệ An

Câu 45:Mã câu hỏi:96272

Trong thời gian chuyển động tại pháp, Nguyễn Ái Quốc hiểu bạn dạng “Sơ thảo lần thứ nhất Những luận cưng cửng về vấn đề dân tộc bản địa cùng vụ việc trực thuộc địa” của Lênin đăng bên trên báo Nhân đạo vào thời điểm năm nào?


A.5/1919B.7/1920C.9/1921

Câu 46:Mã câu hỏi:96273

Đường kách Mệnh vày cơ sở nào của Hội liên minh các dân tộc bản địa bị áp bức xuất bàn năm 1927 ?


A.Sở văn hóaB.Bộ giáo dụcC.Bộ tulặng truyền

Câu 47:Mã câu hỏi:96274

Qúa trình sẵn sàng ĐK thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc được khắc ghi bởi câu hỏi Người tích cực và lành mạnh truyền cại trị nghĩa Mác-Lênin vào toàn quốc trải qua hầu hết bài xích đăng trên báo nào?


A.Người thuộc khổB.Nhân đạoC.Đời sống công nhân

Câu 48:Mã câu hỏi:96275

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc mang lại Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc), Sau kia Người thành lập và hoạt động Hội Việt Nam bí quyết mạng tkhô hanh niên năm nào?


A.6/1925B.5/1926C.5/1925

Câu 49:Mã câu hỏi:96276

Để lan truyền bốn tưởng Mác-Lênin vào toàn quốc, Nguyễn Ái Quốc vẫn tổ chức xuất bản số đông tờ báo nào ?


A.Chuông rè,B.Tkhô hanh niên, công nông, quân nhân cách mệnh, Tiền phongC.TP Sài Gòn giải pđợi

Câu 50:Mã câu hỏi:96277

Trong trong những năm 1919-1925 trào lưu công nhân ra mắt khỏe khoắn. Trong số đó bãi khoá của người công nhân Ba Son vày Tôn Đức Thắng tổ chức triển khai diễn ra năm nào?*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Kinch Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán thù Cao Cấp

LT Xác suất và Thống kê

Đại Số Tuyến Tính

Tâm Lý Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương

Kế Tân oán Đại Cương

Pháp Luật Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Tngày tiết Tài Chính Tiền Tệ

Xã Hội Học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Vnạp năng lượng Minch Thế Giới

Cơ Slàm việc Văn Hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm Lịch Sử Đảng

Trắc nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô

Trắc nghiệm Kinc Tế Vĩ Mô

các bài tập luyện Toán Cao Cấp

các bài tập luyện LT Xác suất & Thống kê

bài tập Đại Số Tuyến Tính

Trắc nghiệm Tâm Lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin Học Đại Cương

Trắc nghiệm Kế Toán thù Đại Cương

Trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Trắc nghiệm Marketing Căn uống Bản

Trắc nghiệm Lý Tngày tiết Tài Chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm Xã Hội Học Đại Cương

Trắc nghiệm Logic Học

Trắc nghiệm Lịch Sử Văn uống Minh Thế Giới

Trắc nghiệm Cơ Sngơi nghỉ Văn Hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận bao gồm trị

Khoa học tập trường đoản cú nhiên

Khoa học tập xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - Ngoại ngữ

Luận văn uống - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - Sức khoẻ

Biểu mẫu - Văn uống bản


*

Kết nối cùng với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ đọng 2 - lắp thêm 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

evolutsionataizmama.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Doanh Nghiệp Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Shop chúng tôi CP Giáo Dục Học 247