Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5

-

*

*

*
Trang chủ

*
Sách ID

*
Khóa học miễn phí

LIVE SAT - TOÁN, LÝ, HÓA, ANH

Live sầu S - Luyện thi 2022

Live sầu A - Luyện đề 2022

Live sầu T - Tổng ôn 2022

*
V-evolutsionataizmama.com: Live SAT ++

*
Đề thi thử những trường

SINH HỌC - THẦY NGHỆ

Live sầu S - Luyện thi 2022

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-evolutsionataizmama.com: Pro SAT ++

TIẾNG ANH - CÔ TRANG ANH

Luyện giải đề 2022

Combo 1 - Luyện thi 8+

Combo 2 - Luyện thi 9+

Combo 3 - Luyện thi 2023

TIẾNG ANH - CÔ VÂN

Live sầu S - Luyện thi 2022

Live A - Luyện đề 2022

Live T - Tổng ôn 2022

V-evolutsionataizmama.com: Live sầu SAT ++

LỊCH SỬ - THẦY HƯỞNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-evolutsionataizmama.com: Pro SAT ++

NGỮ VĂN - THẦY LƯỢNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-evolutsionataizmama.com: Pro SAT ++

KHÓA LỚPhường 10, 11

Lớp 11- Khóa 2022

Sinh học tập lớp 10 - Khóa 2022

Tiếng Anh lớp 10 - Khóa 2022

KHÓA SINH VIÊN

Tiếng Anh Sinc viên

Tân oán cao cấp


*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 khổng lồ 5.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5

Speech is one of the most important (1) _____ of communicating. It consists of far more than just making noises. To talk and also to lớn (2) _____ by other people, we have to speak a language, that is, we have sầu khổng lồ use combinations of languages that everyone agrees lớn stvà for a particular object or idea. Communication would be impossible if everyone made up their own language. Learning a language properly is very (3) _____. The basic vocabulary of English is not very large, và not only about 2,000 words are needed khổng lồ speak it quite (4) _____. But the more idea you can express the more precise you can be about their exact meaning. Words are the main thing we use in communicating what we want khổng lồ say. The way we say the words is also very important. Our tone of voice can express many emotions & (5) _____ whether we are pleased or angry, for instance.

Xem thêm: Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Bình Luận Là Gì, Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Bình Luận


ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Cách 1: Cliông chồng vào đây nhằm ĐK thành viên evolutsionataizmama.comers

Chú ý: Clichồng vào nút ít "Tđam mê gia nhóm" xong xuôi, bạn lưu giữ trả lời thắc mắc vào đội để được cẩn thận tự động.Nếu chúng ta bỏ lỡ bạn cần quay lại để vấn đáp câu hỏi vào nhóm.