Nghiệm của pt sinx 4cosx=2 sin2x

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

(Leftrightarrow sinx+4cosx=2+2sinx.cosx)

(Leftrightarrowleft(sinx-2 ight)-2cosxleft(sinx-2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx-2 ight)left(1-2cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=2left(vn ight)\1=2cosxendmatrix ight.)(Rightarrow cosx=dfrac12)

(Leftrightarrow cosx=cosdfracpi3)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi3+k2pi\x=dfrac-pi3+k2piendmatrix ight.left(kin Z ight))


Tìm nghiệm của phương thơm trình sin 2 x + 2 cos 2 x + 4 cos x − sin x − 1 = 0 .

Bạn đang xem: Nghiệm của pt sinx 4cosx=2 sin2x

A. x = ± π 3 + k π

B. x = ± π 3 + k 2 π

C. x = ± π 6 + k π

D. x = ± π 6 + k 2 π


Số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình sin 2 x + 4 cosx − sinx = 4 trê tuyến phố tròn lượng giác là

A.2

B.

Xem thêm:

1

C. 4

D. 3


sin2x+cos2x=1+sinx-4cosx

Số nghiệm thuộc <-2p;2p> của pt trên là?

Các bạn giải tay giúp bản thân với, bản thân biết bấm thiết bị... mà giải tay hoài ko ra... Hepl me!!!


hotline S là tâp vừa lòng toàn bộ những nghiệm nằm trong khoảng chừng (0;2018) của phương thơm trình lượng giác 3 ( 1 - cos 2 x ) + sin 2 x - 4 cosx + 8 = 4 ( 3 + 1 ) sinx .Tính tổng toàn bộ những phần tử của S là

A. 310408 3 π

B. 102827 π

C. 312341 3 π

D. 104760 π


a)(y=sqrt3sinx+cosx=2left(dfracsqrt32sinx+dfrac12cosx ight))(=2left(sinx.cosdfracpi6+cosx.sindfracpi6 ight))(=2sinleft(x+dfracpi6 ight))

Có(-1le sinleft(x+dfracpi6 ight)le1)(Leftrightarrow-2le2sinleft(x+dfracpi6 ight)le2)

(Leftrightarrow-2le yle2)

miny=-2(Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6 ight)=-1)(Leftrightarrow x+dfracpi6=-dfracpi2+2kpileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=-dfrac2pi3+k2pileft(kin Z ight))

maxy=2(Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6 ight)=1)(Leftrightarrow x+dfracpi6=dfracpi2+k2pileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=dfracpi3+k2pileft(kin Z ight))

b)(y=sin2x-cos2x=sqrt2sinleft(2x-dfracpi4 ight))

Có(sqrt2gesqrt2sinleft(2x-dfracpi4 ight)ge-sqrt2)

(Leftrightarrowsqrt2ge yge-sqrt2)

miny=(-sqrt2)(Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4 ight)=-1)(Leftrightarrow2x-dfracpi4=-dfracpi2+k2pileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=-dfracpi8+kpileft(kin Z ight))

maxy=(sqrt2Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4 ight)=1)(Leftrightarrow x=dfrac3pi8+kpileft(kin Z ight))

c)(y=3sinx+4cosx=5left(dfrac35sinx+dfrac45cosx ight))

Đặt(cosa=dfrac35)và(sina=dfrac45)(bởi vì cos2a+sin2a=1)

(y=5left(sinx.cosa+cosx.sina ight))(=5sinleft(x+a ight))

(Rightarrow-5le yle5)

miny=-5 (sinleft(x+a ight)=-1)(Leftrightarrow x=-dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Z ight))

maxy=5 (sinleft(x+a ight)=1)(Leftrightarrow x=dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Z ight))

(P/s1:mẫu x nghỉ ngơi câu c ấy trông nó lẩn thẩn ngu??P/s2:sau khoản thời gian load lại câu hỏi tại một tab khác ,thấy 1 câu trả lời nhưng vẫn đăng bởi vì cảm thấy loại bỏ đi hơi mức giá :?)