Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

* Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

* Phenol không tham gia phản ứng thế.

Bạn đang xem: Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

* Nitro benzen phản ứng với HNO3 bốc khói (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen.

* Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch phức có màu xanh tím.

* Trong công nghiệp, axeton và phenol được sản xuất từ cumen.

* Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin đều là các chất khí ở điều kiện thường.

* Trùng ngưng vinyl clorua thu được poli(vinylclorua).

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B.6.

C. 5.

D. 4.


Lớp 0 Hóa học
1
0
*

Chọn đáp án C

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Sai, Phenol không tham gia phản ứng thế. → Có phản ứng thế.

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Đúng, theo SGK lớp 12, đây là phản ứng đặc trưng (biure)

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Đúng, theo SGK lớp 12.

* Sai, Trùng ngưng vinyl clorua thu được poli(vinylclorua) → Trùng hợp.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(b) Phenol không tham gia phản ứng thế.

(c) Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen.

(d) Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch phức có màu xanh tím.

(e) Nguyên liệu để điều chế CH3CHO bằng phương pháp hiện đại để là C2H2.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1). Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(2). Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

(3). Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một ;

(4). Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(5). Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(6). Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

(7). Etylamin tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.

(8). Metylamin tan trong nước tạo dung dịch có môi trường bazơ.

Số phát biểu đúng là

A.5

B.4

C.7

D.6


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1). Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(2). Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

(3). Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

(4). Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(5). Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(6). Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

(7). Etylamin tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.

(8). Metylamin tan trong nước tạo dung dịch có môi trường bazo.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 7

D. 6


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

(g) Etylamin tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.

(h) Metylamin tan trong nước tạo dung dịch có môi trường bazo.

Số phát biểu đúng là

A.5

B.4

C.7

D.6


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

a, Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

b, Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

c, Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một d, Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

e, Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

g, Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

Xem thêm: Toneri Là Ai Là Người Sở Hữu Tenseigan Và Chiến Đấu Với Naruto Trong The Last?

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B.2.

C.5.

D.3.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

a, Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

b, Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

c, Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

d, Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

e, Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

g, Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ.

(g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

Số phát biểu đúng là .

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn bezen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

(g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)