Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

-
*

*

Lý tmáu Hóa 11 Bài 4. Phản ứng điều đình ion vào hỗn hợp các chất năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 phần đông dễ dàng chảy và phân li khỏe mạnh vào nước:

*

Trong số tứ ion được phân li ra chỉ bao gồm các ion

*
phối hợp được với nhau tạo ra thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), bắt buộc thực chất phản nghịch ứng trong hỗn hợp là:

*

Pmùi hương trình (2) được Điện thoại tư vấn là phương thơm trình ion rút ít gọn của phản bội ứng (1).

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Phương trình ion rút ít gọn cho thấy bản chất của phản bội ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

2.Phản ứng sinh sản thành chất điện li yếu

a) Phản ứng chế tạo thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH cùng HCl gần như dễ rã với phân li to gan lớn mật vào nước:

*

Các ion OH−trong hỗn hợp tạo cho phenolphtalein chuyển sang trọng color hồng. khi đến hỗn hợp HCl vào, những ion H+ của HCl sẽ làm phản ứng cùng với các ion OH− của NaOH chế tác thành chất năng lượng điện li cực kỳ yếu hèn là H2O. Pmùi hương trình ion rút gọn:

*

Khi màu của dung dịch trong cốc mất, chính là dịp các ion H+ của HCl sẽ bội nghịch ứng không còn với các ion OH− của NaOH.


Phản ứng giữa hỗn hợp axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ dàng xảy ra vì chế tạo ra thành hóa học điện li khôn cùng yếu hèn là H2O. Mg(OH)2 không nhiều tung nội địa, nhưng dễ dãi tan trong dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng chế tạo ra thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống thử đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo nên thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là những hóa học dễ rã cùng phân li mạnh:

*

Trong hỗn hợp, những ion H+ đã kết phù hợp với các ion CH3COO- sinh sản thành hóa học điện li yếu hèn là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Phản ứng tạo ra thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng thân muối hạt cacbonat với hỗn hợp axit rất đơn giản xảy ra vì vừa chế tác thành chất điện li siêu yếu là H2O, vừa tạo ra hóa học khí CO2 tách ngoài môi trường xung quanh làm phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat ít rã nội địa dẫu vậy tung dễ dàng trong các hỗn hợp axit. Đá vôi (CaCO3) chảy rất dễ vào dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xẩy ra trong dung dịch những chất điện li là phản nghịch ứng thân những ion.

Xem thêm: Tủ Hồ Sơ Sao Việt (P9): Trang Trần Sinh Năm Bao Nhiêu, Trần Thùy Trang

2.Phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra lúc các ion kết hợp được cùng nhau tạo thành thành tối thiểu một trong các hóa học sau:

_ hóa học kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

_ chất khí.