Nung nóng m gam hỗn hợp al và fe3o4

-

Câu hỏi :

Nung nóng m gam hỗn hợp tất cả Al với Fe3O4 vào ĐK không có không khí. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng với hỗn hợp NaOH dư nhận được hỗn hợp Y, chất rắn Z cùng tất cả 3,36 lit khí H2 đktc. Sục khí CO2 dư vào hỗn hợp Y chiếm được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


*