Cho phương trình phản ứng: fe(no3)2 + nahso4 → fe(no3)3 + fe2(so4)3 + na2so4 + no + h2otổng hệ số cân bằng của c?

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong các sơ đồ phản ứng hóa học sau đây:

1. Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

2. Fe(OH)3 + H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

3. FeO + HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + H2O

4. FeCl2 + HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O

5. Al + HNO3 loãng → Al(NO3)3 + H2

6. FeO + H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Có bao nhiêu phản ứng viết sai?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


*

*

 Fe2(SO4)3+++SO2+++CO2+++H2O.2. +FeSO4+++H2SO4+----> Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O.3. +Fe(OH)2+++H2SO4+------> Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O.4. +Fe(NO3)2...">

Cân bằng các phương trình sao

1. FeCO3 + H2SO4 --->Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O.

Bạn đang xem: Cho phương trình phản ứng: fe(no3)2 + nahso4 → fe(no3)3 + fe2(so4)3 + na2so4 + no + h2otổng hệ số cân bằng của c?

2. FeSO4 + H2SO4 ---->Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

3. Fe(OH)2 + H2SO4 ------>Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

4. Fe(NO3)2 + HNO3 ------->Fe(NO3)3 + NO + H2O.

5. K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

6. KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

7. KNO3+ Al → KNO2 + Al2O3

8. KClO3+ S → KCl + SO2

9. KMnO4+ SO2+ H2O---->MnSO4+ K2SO4+ H2SO4.

10. K2Cr2O7+ FeSO4+ H2SO4 --------> Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3+ K2SO4+ H2O.

Xem thêm:


Cân bằng các phương trình sao

1. 2FeCO3+4H2SO4→Fe2(SO4)3+SO2+2CO2+4H2O

2.2FeSO4+2H2SO4→Fe2(SO4)3+SO2+2H2O

3. 2Fe(OH)2+4H2SO4→Fe2(SO4)3+SO2+6H2O

4. 3Fe(NO2)2+8HNO3→3Fe(NO3)3+5NO+4H2O

5. K2Cr2O7+14HCl→2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O


6. KClO3+6HCl→3Cl2+KCl+3H2O

7. 3KNO3+ 2Al → 3KNO2+ Al2O3

8. 2KClO3+3S→2KCl+3SO2

9. 5SO2+2KMNO4+2H2O→2MNSO4+K2SO4+2H2SO4

10.6FeSO4+K2Cr2O7+7H2SO4→3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O


Cân bằng các phương trình sao

1. 2FeCO3+4H2SO4→Fe2(SO4)3+SO2+2CO2+4H2O

2.2FeSO4+2H2SO4→Fe2(SO4)3+SO2+2H2O

3.2Fe(OH)2+4H2SO4→Fe2(SO4)3+SO2+6H2O

4.3Fe(NO2)2+8HNO3→3Fe(NO3)3+5NO+4H2O

5. K2Cr2O7+14HCl→2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O

*


Các bác giúp em với ạEm cảm ơn nhiều ạ!Cân bằng phương trìnhFe(NO3)2 + NaHSO4 + FeCl2 -> Fe2(SO4)3 + NaSO4 + NO + NaCl +FeCl3 +H2O


Cân bằng các phương trình hóa học bằng hệ số chữ:

1.Fe + HNO3→ Fe(NO3)3 + NO + H2O

2.FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O 3

.FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


\(1.Fe + 4HNO_3→ Fe(NO_3)_3 + NO +2 H_2O\)

\(Fe\rightarrow Fe^{3+}+3e|.1\\ N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}|.1\)

\(2.3FeO + 10HNO_3 → 3Fe(NO_3)_3 + NO +5 H_2O \)

\(Fe^{+2}\rightarrow Fe^{3+}+1e|.3\\ N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}|.1\)

\(3.2FeO +4 H_2SO_4 → Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O\)

\(2Fe^{+2}\rightarrow Fe_2^{3+}+2e|.1\\ S^{+6}+2e\rightarrow S^{+4}|.1\)

Đúng 2


Đúng 0

Đúng 2

1
Đúng 3

1
Đúng 0