Nah2po4 là chất điện li mạnh hay yếu

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a. K2S → 2K+ + S2-

b. Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

c. NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

d. Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH-

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

e. HBrO ⇆ H+ + BrO-

g. HF ⇆ H+ + F-

h. HClO4 ⇆ H+ + ClO4-


*

Phân loại chất điện li và viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, NaH2PO4, Pb(OH)2, CaO, HCOOH, MgCl2, Al2(SO4)3, H2CO3, H3PO4, Ba(OH)2


Viết phương trình điện li của các chất sau đây trong dung dịch :

1. Axit mạnh H2SeO4 (nấc thứ nhất điện li mạnh) 2. Axit yếu 3 nấc H3PO4

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

4. Na2HPO4

5. NaH2PO4 6. Axit mạnh HMnO4

7. Bazơ mạnh RbOH

 


Viết phương trình điện li của các chất sau đây trong dung dịch :

1. Axit mạnh H2SeO4 (nấc thứ nhất điện li mạnh)

\(H_2SeO_4\rightarrow H^++HSeO_4^-\)

\(HSeO_4^-\leftrightarrow H^++SeO_4^{2-}\)

 2. Axit yếu 3 nấc H3PO4

\(H_3PO_4\leftrightarrow H^++H_2PO_4^-\)

\(H_2PO_4^-\leftrightarrow H^++HPO_4^{2-}\)

\(HPO_4^{2-}\leftrightarrow H^++PO_4^{3-}\)

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

\(Pb\left(OH\right)_2\leftrightarrow Pb^{2+}+2OH^-\)

\(Pb\left(OH\right)_2\leftrightarrow PbO_2^{2-}+2H^+\)

4. Na2HPO4

\(Na_2HPO_4\leftrightarrow2Na^++HPO_4^{2-}\)

\(HPO_4^{2-}\leftrightarrow H^++PO_4^{3-}\)

5. NaH2PO4

\(NaH_2PO_4\leftrightarrow Na^++H_2PO_4^-\)​​​​

​\(H_2PO_4^-\leftrightarrow H^++HPO_4^{2-}\)​

​\(HPO_4^{2-}\leftrightarrow H^++PO_4^{3-}\)​

 

6. Axit mạnh HMnO4​​

\(HMnO_4\rightarrow H^++MnO_4^-\)

7. Bazơ mạnh RbOH

\(RbOH\rightarrow Rb^++OH^-\)


Đúng 2
Bình luận (0)

viết phương trình điện ly của các chất sau : K2S , Na2HPO4 , NaH2PO4 , Pb(OH)2 , HBrO , HF , HClO4 .

Bạn đang xem: Nah2po4 là chất điện li mạnh hay yếu


Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li
1
0
Gửi Hủy

Phân trình điện li:

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-H2PO4- H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit

e) HBrO H+ + BrO-

g) HF H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.


Đúng 0
Bình luận (1)

K2S, NaH2PO4, Pb(OH)2, H2CO3, CaO điện li mạnh hay yếu

Viết hộ cả PT điện li CaO


Lớp 11 Hóa học
1
1
Gửi Hủy

K2S, NaH2PO4 là chất điện li mạnh

Pb(OH)2, H2CO3  là chất điện li yếu

CaO không phải chất điện li.


Đúng 1

Bình luận (0)

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4. 


Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li
3
0
Gửi Hủy

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + HPO42-HPO42- Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơH2PbO2 H+ + BrO-

g) HF
Đúng 0

Bình luận (0)
a/ K2S -> 2K+ S2_

b/ Na2HPO4 -> 2Na +. HPO42-HPO42- H + + PO43- 

c/ NaH2PO4 -> Na + + H2PO4-H2PO4 - H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d/ Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit 

e/ HBrO H+ + BrO-

g/ HF H+ +F-

h/ HCIO4 -> H+ +CIO4-


Đúng 0
Bình luận (0)

Võ Đông Anh Tuấn tự hỏi tự trả lời


Đúng 0
Bình luận (3)

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4.

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Cái Đồng Hồ Báo Thức Củ Em, Top 3 Mẫu Tả Cái Đồng Hồ Báo Thức Lớp 5

 


Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li
2
0
Gửi Hủy

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-H2PO4- H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit

e) HBrO H+ + BrO-

g) HF H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.


Đúng 0

Bình luận (0)

K2S  2K+ + S2- Na2HPO4  2Na+ + HPO42-HClO4  H+ +ClO4-Pb(OH)2  Pb2+ + 2OH-Pb(OH)2  2H+ + PbO22-HF  H+ +F-HPO42-  H+ + PO43-NaH2PO4  Na+ + H2PO4-H2PO4-  H+ + HPO42-HPO42-  H+ + PO43-HBrO  H+ + BrO-


Đúng 0

Bình luận (0)

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4. 


Lớp 0 Hóa học
4
0
Gửi Hủy

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-H2PO4- H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit

e) HBrO H+ + BrO-

g) HF H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.


Đúng 0

Bình luận (0)

\(K_2S\rightarrow2K^++S^{2-}\)

\(Na_2HPO_4\rightarrow2Na^++HPO_4^{2-}\)

\(HPO_4^{2-}\underrightarrow{\leftarrow}H^++PO_4^{3-}\)

\(NaH_2PO_4\rightarrow Na^++H_2PO_4^-\)

\(H_2PO_4^-\underrightarrow{\leftarrow}H^++HPO_4^{2-}\)

\(HPO_4^{2-}\underrightarrow{\leftarrow}H^++PO_4^{3-}\)

\(Pb\left(OH\right)_2\underrightarrow{\leftarrow}Pb^{2+}+2OH^-\)

\(Pb\left(OH\right)_2\underrightarrow{\leftarrow}2H^++PbO_2^{2-}\)

\(HBrO\underrightarrow{\leftarrow}H^++BrO^-\)

\(HF\underrightarrow{\leftarrow}H^++F^-\)

\(HClO_4\rightarrow H^++ClO_4^-\)


Đúng 0
Bình luận (0)
B
Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4. 


Lớp 11 Vật lý Chương I- Điện tích. Điện trường
1
0
Gửi Hủy

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42-