Macro trong c là gì

Trong một chương trình C, tất cả các cái lệnh ban đầu bằng lốt # như thể #include, #define, #ifdef,… được giải pháp xử lý vì chưng Preprocessor (bộ chi phí xử lý), đây là một chương trình quan trọng được Hotline bởi vì Compiler (trình biên dịch). Hiểu một phương pháp dễ dàng thì cỗ Preprocessor đổi khác một công tác C của khách hàng bởi vậy một lịch trình C không có dấu #