In the end là gì


☀ AT THE END (OF SOMETHING) = thời khắc ngừng (một việc, sự khiếu nại, thời gian…).

☀ AT THE END OF THE MONTH / JANUARY / THE FILM
lấy một ví dụ :

I’m going away at the over of January/ at the kết thúc of the month.