Hỗn hợp x gồm na và al

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

hỗn hợp X gồm Na và Al .Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí . Nếu cũng cho m gam X vào ddA .Cho dd A vào ddNaOH dư thì được 1,75 V lít khí .Thành phần % theo khối lg của Na trong X là ?


*

Ta thấy 1,75 lít > 1 lít

Chứng tỏ phần tác dụng với nước thì n Na = n NaOH không tác dụng hết n Al, còn phần sau là mới tác dụng hết

Na + H2O --> NaOH + 1/2.H2

x ---- ------ --------> x -----> x/2

Al + NaOH + H2O --> NaAlO2 + 3/2.H2

x 3x/2

=> x/2 + 3x/2 = 1 x = 0.5

Ta tính số mol do Al sinh ra là = 1.75 - 0.5/2 = 1,5 mol

Al + NaOH + H2O --> NaAlO2 + 3/2.H2

1 %Na =29,87%hỗn hợp X gồm Na và Al .Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí . Nếu cũng cho m gam X vào ddA .Cho dd A vào ddNaOH dư thì được 1,75 V lít khí .Thành phần % theo khối lg của Na trong X là ?


Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na và al

39,87%.

B.77,31%.

C. 29,87%.

D. 49,87%.


Câu 7 (ĐHKB – 2007): Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí, (biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện), thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là?

A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87%


Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho 12 gam hỗn hợp X vào một lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lít khí H 2 (đktc) và còn lại một phần chất rắn chưa tan. Nếu cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch KOH dư thì thu được bao nhiêu lít khí H 2 (đktc)?

A. 6,72 lít.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Trịnh Đình Quang Sinh Năm Bao Nhiêu ? Ca Sĩ Trịnh Đình Quang Sinh Năm Bao Nhiêu

B. 11,2 lít.

C. 4,48 lít.

D. 8,96 lít.


Hỗn hợp X gồm Al và Cu. Cho 11,8 gam hỗn hợp X vào dung dịch axit clohidric dư thấy thoát ra 6,72 lít khí ở đktc.

a) Viết PTHH

b) Tính thành phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

c) Nếu cho 11,8 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, tính thể tích khí thoát ra ở đktc


Hòa tan hoàn toàn 5,49 gam hỗn hợp A gồm Na, Ba vào nước được dd B và 1,344 lít khí H2. Sục V lít khí CO2 vào dd B thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Tính V ( biết các khí đo ở đktc )


Cho 16,4g Hỗn hợp X (magie và đồng) vào dd axitclohiđric 2M (có lấy dư 25% lượng phản ứng) thì sau phản ứng thu được 3,6 lít khí đó đkta) Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp Xb) Đã lấy mấy gam dd axit ? biết khối lượng riêng của dd axit là 1,08g/ml


a) Cho 18,2 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4vào lượng 6,72 lít khí CO vừa đủ. Tính khối lượng Fe thu được.

b) Hoà tan hết 0,2 mol X gồm Ca và Mg trong dd HCl thu được dd Y chứaa (g) muối clorua. Cho dd Na2CO3đến dư vào dd Y thu được 18,4 gam kết tủa. Tính giá trị của a.


hòa tan 2,16 gam hỗn hợp Na,Al,Fe vào nước dư thu được 0,448 lít khí và 1 lượng chất rắn X. Cho X vào dung dịch CuSO4 dư , thu được 3,2 gam Cu. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu