Hỗn hợp x gồm hidro propen propanal ancol anlylic

-

Nhận thấy propen, propanal, ancol anlylic đều sở hữu cách làm là C3H6On → nC3H6On = nCO2 : 3 = 0,6 mol Coi tất cả hổn hợp gồm H2 : 0,4 mol và C3H6On: 0,6 mol Bảo toàn khối lượng → mX = mY → nY = nX.MXMY= 11,25= 0,8 mol Có nH2 pư = 1 - 0,8 = 0,2 mol Bảo toàn liên kết π → nBr2 = 0,6 - 0,2 = 0,4 mol Trong 0,8 mol Y số mol Br2 bội nghịch ứng là 0,4 mol Nếu đem 0,1 mol X thì số mol H2 pư là 0,05 mol → V = 0,05 : 0,2 = 0,25 lít


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm hidro propen propanal ancol anlylic

Một tất cả hổn hợp bao gồm axetilen, propilen cùng merã.

- Đốt cháy hoàn toàn 11 gam tất cả hổn hợp thì nhận được 12,6 gam nước.- Mặt khác 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp (đktc) bội nghịch ứng vừa đủ với dung dịch đựng 50 gam brom.Thành phần % thể tích của những hóa học vào các thành phần hỗn hợp đầu thứu tự là


Hỗn đúng theo A tất cả CH4, C2H4, C3H4. Nếu cho 13,4 gam các thành phần hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì nhận được 14,7gam kết tủa. Nếu cho 16,8 lkhông nhiều hỗn hợp X (đktc) công dụng với dung dịch brom thì thấy tất cả 108gam brom phản ứng. % thể tích CH4 vào các thành phần hỗn hợp X là:


Trong một bình kín đáo bao gồm cất khí C2H2 và hóa học xúc tác Cu2Cl2, NH4Cl. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X cất 2 hiđrocacbon cùng với năng suất bội nghịch ứng là 60%. Cho X hấp thụ hết vào hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được 43,11 gam kết tủa. Khối lượng C2H2 ban đấu là


Hỗn phù hợp X gồm vinylaxetilen cùng hiđro tất cả tỷ kăn năn hơi đối với H2 là 16. Đun lạnh hỗn hợp X một thời hạn thu được một,792 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Y (ở đktc). Hỗn hợp khí Y bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp chứa 25,6 gam Br2 vào CCl4. Thể tích không khí (chứa 20% O2 với 80% N2 về thể tích, sống đktc) đề xuất dùng làm đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp Y là


Đốt cháy trọn vẹn 1,1g hỗn hợp F gồm metung, etin, propen chiếm được 3,52g CO2. Mặt không giống, lúc mang đến 448 ml tất cả hổn hợp khí F (đktc) đi qua dung dịch nước brom dư thì chỉ có 4g brom phản nghịch ứng. Phần trăm thể tích metung, etin, propen vào tất cả hổn hợp F lần lượt là (%) :


Hòa chảy không còn các thành phần hỗn hợp rắn có CaC2, Al4C3 và Ca vào nước chiếm được 3,36 lít tất cả hổn hợp khí X bao gồm tỉ khối hận với hiđro là 10. Dẫn X qua Ni làm cho nóng chiếm được tất cả hổn hợp khí Y. Tiếp tục mang đến Y vào trong bình đựng nước brom dư thì có 0,784 hỗn hợp khí Z (tỉ kân hận cùng với heli là 6,5). Các khí đo nghỉ ngơi đktc. Kân hận lượng bình brom tăng là


Hỗn hòa hợp H cất 4,48 lit (đktc) hỗn hợp khí tất cả H2, anken X cùng ankin Y. Nung rét H với Ni nhằm phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp khí T. Biết tỉ kăn năn của các thành phần hỗn hợp T so với tất cả hổn hợp H là 4/3. Số mol H2 dư sau phản nghịch ứng là


Hỗn hòa hợp X bao gồm CH4, C2H4, C3H4. Nếu đến 26,8 gam các thành phần hỗn hợp X tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì chiếm được 29,4 gam kết tủa. Nếu đến 8,4 lít tất cả hổn hợp X (đktc) chức năng với dung dịch brom thì thấy tất cả 54 gam brom làm phản ứng. % thể tích CH4 trong tất cả hổn hợp X là


Xem thêm: Nghệ Sĩ Xuân Bắc Sinh Năm Bao Nhiêu, Nghệ Sĩ Hài Xuân Bắc

Tiến hành đime hóa 1 mol axetilen nhận được hỗn hợp X. Trộn X cùng với H2 theo tỉ lệ 1:2 về số mol rồi nung nóng với bột Ni mang đến làm phản ứng trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y. Y làm mất đi màu toàn vẹn dung dịch chứa 0,15 mol Br2. Hiệu suất phản nghịch ứng đime hóa là :


Cho hỗn hợp X tất cả metung, axetilen, propen. Đốt cháy hoàn toàn 33 gam hỗn hợp thì thu đc 37,8g nước. Mặt khác đến 5,6 lít hh X(đktc) phản bội ứng hoàn toản với hỗn hợp cất 50g brom. Phần trăm thể tích của axetilen có vào X là :


Một các thành phần hỗn hợp A tất cả anken với H2 tỷ kăn năn so với H2 là 7. Dẫn các thành phần hỗn hợp qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn nhận được các thành phần hỗn hợp B tất cả tỷ khối với H2 là 10. Mặt khác mang lại 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp A (đktc) và 2,6 gam axetilen qua Ni nung nóng nhận được tất cả hổn hợp D tất cả tỷ khối so với H2 13,5. Hỗn hợpD làm mất đi color toàn vẹn m gam Br2. Công thức của anken cùng cực hiếm m lần lượt là


Cho biết 1 mol hỗn hợp khí X có CH4 với C2H2 nặng 23,5 gam. Trộn V1 lkhông nhiều X cùng với V2 lkhông nhiều hiđrocacbon Y (ở thể khí) được hỗn hợp khí E nặng 271 gam. Trộn V2 lít X cùng với V1 lít Y được tất cả hổn hợp khí E nặng nề 206 gam. Biết V2 – V1 = 44,8 lít. Các khí đo ngơi nghỉ điều kiện tiêu chuẩn chỉnh. Công thức phân tử của Y là


Một các thành phần hỗn hợp H bao gồm ankan X cùng anken Y được chia thành 2 phần:

- Phần I: rất có thể tích là 1nửa lít, đem trộn cùng với 6,72 lít H2, làm cho nóng (có xúc tác Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi mang đến nhiệt độ và áp suất ban sơ thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích bớt 25% đối với ban đầu.

- Phần II: nặng nề 80 gam, lấy đốt cháy trọn vẹn chiếm được 242 gam CO2.

Công thức phân tử của X cùng Y thứu tự là:


Trong một bình kín cất 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H2 và một ít bột Ni. Nung rét bình một thời hạn, chiếm được hỗn hợp khí X gồm tỉ khối so với H2 bởi 12. Sục khí X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 cho phản nghịch ứng trọn vẹn, nhận được m gam tất cả hổn hợp kết tủa cùng có 10,1 gam hỗn hợp khí Z thoát ra. Hỗn vừa lòng khí Z phản ứng trọn vẹn cùng với 0,1 mol Br2 vào CCl4. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon đồng đẳng thường xuyên, tất cả tỉ kân hận hơi so với H2 bằng 15,8. Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam dung dịch đựng xúc tác tương thích thì chiếm được hỗn hợp Z với thấy bay ra 2,688 lkhông nhiều khí khô Y làm việc điều kiện tiêu chuẩn chỉnh bao gồm tỉ kân hận khá so với H2 bằng 16,5. Cho dung dịch Z thực hiện phản bội ứng tthế gương chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam