Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm ba bao al al2o3

-

Hòa chảy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cất Ba, Al, BaO, Al2O3 vào nước dư chiếm được 0,896 lkhông nhiều khí đktc cùng dung dịch Y. Hấp trúc trọn vẹn 1,2096 lít khí CO2 vào hỗn hợp Y thấy mở ra 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa nhận được dung dịch Z chỉ đựng một hóa học rã. Mặt khác trường hợp dẫn từ tốn CO2 đến dư vào hỗn hợp Y thì thu được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là


Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm ba bao al al2o3

Quy thay đổi X thành Ba: x mol; Al: y mol với O : z mol

Ba → Ba+2 +2e Al → Al+3 +3e O + 2e → O-2

2H+ +2e → H2

→ 2x + 3y – 2z (1)

Y +CO2 thì Ba(AlO2)2 + CO2 +3H2O → BaCO3 + 2Al(OH)3

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Nếu CO2 dư thì nkết tủa = nAl(OH)3 → y(2)

Lúc CO2 : 0,054 mol thì nAl(OH)3 → nBaCO3 → nBa (3)

(1), (2), (3) → m


Quy thay đổi X thành Ba: x mol; Al: y mol và O : z mol

Ba → Ba+2 +2e Al → Al+3 +3e O + 2e → O-2

2H+ +2e → H2

→ 2x + 3y – 2z =2.0,04=0,08 (1)

Y +CO2 thì Ba(AlO2)2 + CO2 +3H2O → BaCO3 + 2Al(OH)3

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Nếu CO2 dư thì nkết tủa = nAl(OH)3 = 3,12 : 78 = 0,04 mol → nBa(AlO2)2 = 0,02 mol

Bảo toàn Al : y = 0,04 mol( = nAl(OH)3) (2)

Khi CO2 : 0,054 mol thì nAl(OH)3 = 0,04 mol → nBaCO3 = 0,006 mol Al(OH)3

→ làm phản ứng tạo nên buổi tối đa BaCO3 rồi tan

Bảo toàn C bao gồm nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 → 0,054 = 0,006 + 2nBa(HCO3)2 → nBa(HCO3)2 = 0,024 mol

Bảo toàn Ba có x = nBaCO3 + nBa(HCO3)2 = 0,006 + 0,024 =0,03 mol(3)

Từ (1) (2) cùng (3) → z = 0,05 mol

→ m = 5,99 g


Đáp án buộc phải lựa chọn là: d


...

Những bài tập tất cả liên quan


các bài tập luyện sắt kẽm kim loại kiềm với kiềm thổ tính năng cùng với nước Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 3,9 gam Kali công dụng với 101,8 gam nước. C% của dung dịch thu được là


Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ M tính năng không còn với nước bay ra 5,6 lkhông nhiều khí (đktc). Klặng nhiều loại kiềm thổ kia là


Hỗn phù hợp X tất cả Na cùng Ba tất cả cân nặng 32 gam. X tan hết nội địa thu được 6,72 lít khí H2. Khối hận lượng Na tất cả trong hỗn hợp X là


Một mẫu K cùng Ba tính năng cùng với nước dư chiếm được hỗn hợp X cùng 3,36 lkhông nhiều khí H2. Thể tích hỗn hợp H2SO4 2M yêu cầu dùng để dung hòa hết X là


Hỗn hợp X tất cả 2 sắt kẽm kim loại kiềm cùng 1 sắt kẽm kim loại kiềm thổ chảy hết trong nước sản xuất hỗn hợp Y cùng thoát ra V lkhông nhiều (đktc) khí H2. Để dung hòa dung dịch Y đề xuất sử dụng vừa đủ 600 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là


Hỗn đúng theo A có 2 sắt kẽm kim loại M với M’ nằm ở cả 2 chu kì tiếp nối nhau. Lấy 3,1 gam tất cả hổn hợp A tổng hợp không còn vào nước thu được một,12 lít khí H2 (đktc). M cùng M’ là


Hòa chảy 11,5 gam kim loại kiềm R vào nước lấy dư được dung dịch D cùng 5,6 lkhông nhiều khí H2. Toàn bộ hỗn hợp D trung hòa toàn diện V lkhông nhiều dung dịch H2SO4 0,5M và chiếm được m gam muối khan. Giá trị của V và m là


Hoà chảy hoàn toàn 35 gam hỗn hợp gồm Na, K với Ba vào nước, thu được dung dịch X và 22,4 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Dung dịch Y có HCl với H2SO4, tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 3 : 1. Trung hoà dung dịch X vì hỗn hợp Y, tổng trọng lượng những muối bột được tạo nên là


Xem thêm:

Hòa chảy 13,1 gam tất cả hổn hợp X có Li, Na, K vào nước nhận được V lít khí H2 (đktc) với hỗn hợp Y. Trung hòa Y bằng dung dịch HCl chiếm được hỗn hợp cất 30,85 gam muối bột. Giá trị của V là


Hòa tan trả toàm m gam hỗn hợp Ba với một sắt kẽm kim loại kiềm vào nước rồi pha loãng mang lại 1 lkhông nhiều dung dịch. Sau phản nghịch ứng thu được một,12 lít khí H2 (đktc). Dung dịch nhận được tất cả pH bằng


Cho m gam Na tung hết vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,04M được 500 ml hỗn hợp tất cả pH = 13. Giá trị của m là :


Cho 16 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Ba cùng Na (bao gồm số mol bằng nhau) vào nước dư thu được một lkhông nhiều dung dịch Y. Trộn 100 ml dung dịch Y cùng với 400 ml hỗn hợp tất cả H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M) thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là


Cho 8,5 gam các thành phần hỗn hợp Na và K tác dụng hết với nước chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc) cùng hỗn hợp X. Cho X tính năng toàn diện cùng với hỗn hợp Fe2(SO4)3 chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 1,37 gam Ba vào 1 lkhông nhiều dung dịch CuSO4 0,01M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cân nặng kết tủa chiếm được là


A là các thành phần hỗn hợp 2 kim loại kiềm X cùng Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. Nếu mang đến A tác dụng vừa đủ cùng với dung dịch HCl thì chiếm được a gam 2 muối hạt, còn ví như mang đến A công dụng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 thì thu được 1,1807a gam nhì muối bột. X với Y là


Hòa chảy hết một lượng Na vào dung dịch HCl 10% chiếm được 46,88 gam dung dịch bao gồm NaCl cùng NaOH với 1,568 lkhông nhiều H2 (đktc). Nồng độ % NaCl vào hỗn hợp thu được là


Cho m gam Na chảy hết vào 300 ml dung dịch gồm (H2SO4 0,1M và HCl 1M) nhận được 22,4 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Kân hận lượng chất rắn thu được Lúc cô cạn là


Cho một lượng hỗn hợp X có Ba cùng Na vào 200 ml dung dịch Y bao gồm HCl 0,1M và CuClđôi mươi,1M. Sau phản ứng chiếm được 0,448 lkhông nhiều khí (đktc) cùng m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,2 mol Ba cùng 0,5 mol K tác dụng không còn với 500 ml hỗn hợp Y gồm HCl 1,2M với CuSO4 0,4M, sau phản ứng chiếm được V lkhông nhiều khí H2 (đktc) với m gam kết tủa. Giá trị của V cùng m là


Cho hỗn hợp gồm Na cùng Ba vào dung dịch cất HCl 1M và H2SO4 0,6M. Sau lúc xong làm phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc) mặt khác chiếm được 13,98 gam kết tủa cùng dung dịch X gồm khối lượng sút 0,1 gam so với hỗn hợp ban đầu. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Hòa tung trọn vẹn m gam hỗn hợp X chứa Ba, Al, BaO, Al2O3 vào nước dư nhận được 0,896 lít khí đktc cùng hỗn hợp Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lkhông nhiều khí CO2 vào dung dịch Y thấy lộ diện 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa chiếm được hỗn hợp Z chỉ cất một hóa học chảy. Mặt khác nếu như dẫn thong dong CO2 đến dư vào dung dịch Y thì chiếm được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho m gam hỗn hợp tất cả Na, Na2O, K2O vào H2O dư, chiếm được 50 ml dung dịch X với 0,02 mol H2. Cho 50 ml hỗn hợp HCl 3M vào X, nhận được 100 ml hỗn hợp Y tất cả pH = 1. Cô cạn Y nhận được 9,15 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Hỗn vừa lòng X có K, K2O, Ba, BaO. Lấy m gam X kết hợp vào H2O dư nhận được 0,07 mol H2 và dung dịch Y. Hấp thú không còn 0,18 mol CO2 vào Y nhận được 3,94 gam kết tủa với dung dịch Z. Nhỏ thư thả dung dịch NaOH 1M vào Z cho đến khi kết tủa lớn số 1 thì nên ít nhất 30 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m ngay gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


*

Cơ quan liêu công ty quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng các dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức với Truyền thông.