Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp gồm mg và zn

-

Hòa chảy trọn vẹn 8,9 gam hỗn hợp có Mg và Zn bằng lượng đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi những bội phản ứng chấm dứt, thu được một,008 lkhông nhiều khí N2O (đktc, khí duy nhất) với hỗn hợp X cất m gam muối bột. Giá trị của m là


Call số mol của Mg với Zn theo lần lượt là x và y mol

Giả sử trong X đựng muối NH4NO3 (a mol)

Xét quy trình mang lại – dìm e:

$eginalignvà Mg o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8e o lớn overset+1mathop,N,_2O \ & Zn o overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8elớn overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

+) Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3

+) nNO3 (trong muối) = ne cho

+) Bảo toàn nguim tố N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

+) mmuối bột = mkim loại  + mNO3 (vào muối bột KL) + mNH4NO3


Phương pháp giải bài bác tập tính thoái hóa của HNO3 --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV evolutsionataizmama.com


nN2O = 0,045 mol

Hotline số mol của Mg với Zn thứu tự là x cùng y mol => mtất cả hổn hợp = 24x + 65y = 8,9 (1)

Giả sử vào X đựng muối bột NH4NO3 (a mol)

Xét quá trình mang lại – thừa nhận e:

$eginalignvà Mgkhổng lồ overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8elớn overset+1mathop,N,_2O \ & Znkhổng lồ overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8elớn overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3 => 2x + 2y = 0,36 + 8a (2)

nNO3 (vào muối) = ne cho = 2x + 2y mol

Bảo toàn ngulặng tố N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

=> 0,5 = 2x + 2y + 2.0,045 + 2a (3)

Từ (1), (2) cùng (3) => x = 0,1; y = 0,1; a = 0,005

=> mmuối bột = msắt kẽm kim loại  + mNO3 (trong muối hạt KL) + mNH4NO3 = 8,9 + 62.(2.0,1 + 2.0,1) + 80.0,005 = 34,1 gam


Đáp án đề xuất chọn là: b


*


- Quên tính khối lượng của NH4NO3 => chọn nhầm C

- Không xét tất cả muối bột tạo nên là NH4NO3 => lựa chọn nhầm A


...

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp gồm mg và zn


các bài luyện tập có liên quan


Bài tập tính thoái hóa của HNO3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng thông số cân đối của những chất vào phản ứng bên dưới đấy là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ làm phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau Lúc cân đối, hệ số cân đối của HNO3 vào phản ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò chất oxi hóa cùng môi trường xung quanh trong làm phản ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ vật bội nghịch ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết Khi thăng bằng tỉ lệ thành phần số mol thân N2O cùng N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg phản ứng toàn vẹn cùng với HNO3 giải pngóng ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 19,2 gam kim loại M tan vào hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tung không còn 5,4 gam kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lkhông nhiều khí đktc gồm NO cùng NO2, dX/H2 = 21. Tìm M hiểu được N+2 và N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam các thành phần hỗn hợp gồm Al cùng sắt vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Kân hận lượng của Al cùng Fe lần lượt là


Hoà chảy hết m gam Al vào hỗn hợp HNO3 dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N2O là những thành phầm khử của N+5. Giá trị của m là


Cho 6,4 gam Cu tung toàn diện vào 200ml dung dịch HNO3 nhận được khí X tất cả NO và NO2, dX/H2 = 18 (không thể sản phẩm khử như thế nào khác của N+5). Nồng độ mol/lkhông nhiều của dung dịch HNO3 sẽ dùng là


Cho 1,35 gam các thành phần hỗn hợp tất cả Cu, Mg, Al tính năng không còn với dung dịch HNO3 nhận được hỗn hợp khí tất cả 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không thể thành phầm khử làm sao không giống của N+5). Kăn năn lượng muối bột trong dung dịch là


Hòa rã hoàn toàn 8,9 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Mg với Zn bởi lượng vùa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Khi những bội phản ứng hoàn thành, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng hỗn hợp X cất m gam muối hạt. Giá trị của m là


Hoà tung hết hỗn hợp X bao gồm Zn và ZnO vào hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không có khí cất cánh ra cùng trong dung dịch đựng 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong X là


Cho tất cả hổn hợp tất cả 6,72 gam Mg cùng 0,8 gam MgO công dụng không còn cùng với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,896 lkhông nhiều một khí X (đktc) với dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối hạt khan. Khí X là


Cho đôi mươi,88 gam FexOy phản bội ứng với hỗn hợp HNO3 dư được 0,672 lkhông nhiều khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Trong hỗn hợp X có 65,34 gam muối hạt. Oxit của sắt và khí B là


Hoà rã đến làm phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 sệt rét dư. Thể tích NO2 bay ra (sống đktc, hiểu được N+4 là thành phầm khử tốt nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu phản ứng với 500 ml dung dịch NaNO3 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S rã hết vào 100 gam HNO3 63% thu được NO2 (sản phẩm khử tốt nhất, khí duy nhất) và hỗn hợp X. Dung dịch X rất có thể hoà tung hết về tối đa từng nào gam Cu (biết sản phẩm khử có mặt là NO2) ?


Cho 2 thí điểm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 6,4 gam Cu bội phản ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M được a lkhông nhiều NO.

Xem thêm: Người Mẫu Hạ Vy Sinh Năm Bao Nhiêu, Con Trai Cao 190 Cm Của Siêu Mẫu Hạ Vy

Thí nghiệm 2: Cho 6,4 gam Cu phản bội ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M với H2SO4 0,5M được b lkhông nhiều NO.

Biết NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Mối tương tác giữa a và b là


Cho 29 gam các thành phần hỗn hợp có Al, Cu cùng Ag chức năng đầy đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được hỗn hợp cất m gam muối hạt cùng 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả NO với N2O. Tỉ kăn năn của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Hòa chảy trọn vẹn m gam Al bằng 6trăng tròn ml dung dịch HNO3 1M hoàn toản nhận được hỗn hợp khí X ( tất cả nhì khí) cùng hỗn hợp Y cất 8m gam muối hạt. Cho hỗn hợp NaOH dư vào Y thấy có 25,84 gam NaOH làm phản ứng. Hai khí vào X là cặp khí như thế nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg chảy hết vào hỗn hợp các thành phần hỗn hợp có NaNO3 cùng NaHSO4 chiếm được hỗn hợp X chỉ chứa m gam hỗn hợp muối bột hòa hợp cùng 5,6 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả N2O và H2( tỉ kăn năn của Y đối với H2 là 13,6). Giá trị sát nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 cùng FeCO3 vào hỗn hợp đựng H2SO4 và NaNO3, chiếm được 4,48 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) gồm trọng lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ đựng những muối hòa hợp. Dung dịch Z bội nghịch ứng tối nhiều với một,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa với 0,56 lít khí (đktc). Mặt không giống, cho dung dịch Z chức năng với lượng dư dung dịchBaCl2chiếm được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Phần trăm trọng lượng Mg trong X là


Dung dịch X cất 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Dung dịch X rất có thể hòa hợp được tối đa từng nào gam Cu (biết bội phản ứng sản xuất khí NO là thành phầm khử duy nhất)


Cho các thành phần hỗn hợp X đựng 18,6 gam tất cả sắt, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Hòa tung không còn vào hỗn hợp HNO3 dư thấy bao gồm 0,98 mol HNO3 tđam mê gia phản bội ứng chiếm được 68,88 gam muối bột cùng 2,24 lkhông nhiều (đktc) khí NO duy nhất. Mặt không giống, từ tất cả hổn hợp X ta có thể pha chế được buổi tối nhiều m gam kim loại. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp X gồm Al cùng Fe có tỉ lệ số mol tương xứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO với m gam chất rắn. Biết những phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5. Giá trị của m gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây


HNO3 chỉ biểu thị tính lão hóa lúc chức năng với những chất trực thuộc dãy làm sao dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp G có Mg và Al bao gồm tỉ lệ thành phần mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau lúc các kim loại rã hết gồm 6,72 lít các thành phần hỗn hợp X có NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) và được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau làm phản ứng được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn Y từ tốn qua hỗn hợp KOH dư, gồm 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Z rời khỏi (đktc). Tỉ kân hận của Z so với H2 bởi trăng tròn. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất nhận được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng cần thiết. Nồng độ Tỷ Lệ của Al(NO3)3 trong T sát nhất với


HNO3 chỉ diễn tả tính axit Lúc tác dụng cùng với những chất nằm trong dãy như thế nào dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (bao gồm Mg, Al, Zn cùng Cu) công dụng không còn với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không tồn tại muối amoni) và 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O và NO2, trong các số ấy N2 với NO2 bao gồm Tỷ Lệ thể tích bởi nhau) bao gồm tỉ kân hận đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 làm phản ứng là


Cho đôi mươi gam Fe công dụng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử nhất NO. Sau Khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sống đktc là :


Cho hỗn hợp tất cả 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng cùng với dung dịch HNO3 sệt nóng, dư chiếm được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là


Hòa tan không còn 30 gam hóa học rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 vào dung dịch HNO3 thấy gồm 2,15 mol HNO3 phản nghịch ứng. Sau làm phản ứng thu được 4,48 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 tất cả tỉ kân hận đối với H2 là 18,5 với hỗn hợp X chứa m gam muối hạt. Giá trị m là


Hỗn hòa hợp X gồm a mol P.. cùng b mol S. Hoà tan trọn vẹn X vào hỗn hợp HNO3 sệt, nóng lấy dư 20% so với lượng cần bội phản ứng thu được hỗn hợp Y cùng thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bởi NaOH thì nên cần từng nào mol?


*

Cơ quan tiền nhà quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ các dịch vụ social trực đường số 240/GPhường. – BTTTT vày Sở tin tức cùng Truyền thông.