He was annoyed because his secrelary came late to work

-

+ Loại câu trả lời A do cần sử dụng không nên mệnh đề quan hệ tình dục. Đáp án đúng: His secretary WHO came late khổng lồ work made hyên ổn annoyed.

Bạn đang xem: He was annoyed because his secrelary came late to work

+ Loại lời giải B vì chưng từ bỏ “annoying” Có nghĩa là đảng ghét, làm fan khác khó chịu. Tại đây là nên tìm tính từ bỏ có tức là cảm thấy tức giận, giận dữ

*
annoyed.

+ Loại giải đáp D bởi vì từ bỏ “Object to lớn (v)” (phòng đối, phản bội đi, không thích điều gì) luôn đi trước một danh tự hoặc các danh từ bỏ. Do đó việc kết phù hợp với một mệnh đề nlỗi đáp án D là sai.

Ex: I object to the death penalty: Tôi bội nghịch đối án xử tử.

+ Đáp án C đúng đắn vì chưng các “coming late to work” là một trong hễ danh từ (gerund) (khi đụng từ thêm đuôi -ing thì nó sẽ mang công dụng một danh từ.

Ex: Being late results in many problems - bài toán đi muộn dẫn mang lại các vẩn đề.

EXTRA

- death penalty = capital punishment = death sentence (np): án tử hình

- sentence sb to lớn death (vp): tuyên ổn án tử hình


Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

After seeing the film Memoir of a Geisha,__________


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Leave it in the oven until it __________ brown


Câu 3:


Mark the letter A,B,C,orDon your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Although this car appears lớn be manufactured by a different company, it has the same body toàn thân style, kích cỡ, & perform as that one


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

She’s certainly a _________ writer, she has written quite a few bools this year


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

If carefully doing, the experiment will be successful


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

What measures have sầu been ____ khổng lồ control traffic jam at rush hours?


Câu 7:


Mark the letter A,B,C,orDon your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: Ca Sĩ Dương Đình Trí: "Tôi Và Mẹ Lệ Thủy Sòng Phẳng Tiền Bạc Khi Làm Chung"

The new computer chip is the smallest one than has ever been developed.


Câu 8:


Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

“I don’t think Janet will win this time”- said Tony


Câu 9:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

One of our group’s main goals is lớn discourage the use of chemical fertilizers


Câu 10:


Mark the letter A, B,C,or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Many people lost out when the new regulations were enforced


Câu 11:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

“I can’t remember us ever ___________,” replied the stranger.


Câu 12:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Jane is very ___________ about her career


Câu 13:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

___________ ? Your eyes are red.


Câu 14:


Mark the letter A,B,C,orDon your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

In 1969, the Beatles officially broke up after playing together as a b& for more than a decade


Câu 15:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

A: How much is this car?

B: 15,000 dollars. My uncle paid for it by __________.


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh hao Xuân, Thành phố Hà Thành, Việt Nam