Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hấp thụ hoàn toàn 3,36l CO2 (đktc) vào 125ml dd Ba(OH)2 1M thì thu đc dd x.Tính nồng độ mol các chất vào dd x


*

nCO2 = (dfrac3,3622,4)= 0,15 mol

nBa(OH)2 = 1.0,125 = 0,125 mol

Xét T = (dfracn_CO2n_Baleft(OH ight)2)= 1,2

Xảy ra pt:

CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3(downarrow)+ H2O (1)

..x...........x................x

2CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 (2)

..2y..........y.................y

Từ (1) cùng (2) ta bao gồm hệ: (left{eginmatrixx+2y=0,15\x+y=0,125endmatrix ight.)=>(left{eginmatrixx=0,1\y=0,025endmatrix ight.)

CM BaCO3 = (dfrac0,10,125)= 0,8M

CM Ba(HCO3)2 = (dfrac0,0250,125)= 0,2M


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Hấp thú hoàn toàn 3,36l co2 (dktc) vào 125 ml dd ca(oh)2 1m thu đc dd x coi thể tích dd k biến đổi ,mật độ mol chất tan vào dd x là
Lớp 12 Hóa học tập Bài 26: Kim các loại kiềm thổ cùng đúng theo hóa học đặc trưng c...
2
0
Gửi Hủy

nCO2 = 3.36/22.4 = 0.15 (mol)

nCa(OH)2 = 0.125*1 = 0.125 (mol)

nCO2 / nCa(OH)2 = 0.15/0.125 = 1.2

=> Tạo ra 2 muối

Đặt :

nCaCO3 = x (mol)

nCa(HCO3)2 = y (mol)

BT Ca :

x + y = 0.125

BT C :

x + 2y = 0.15

=> x = 0.1

y = 0.025

C M Ca(HCO3)2 = 0.025/0.125 = 0.2 (M)


Đúng 2

Bình luận (0)

nCO2=0,15 mol, nBa(OH)2=0,125 mol

1-/nCO2=0,25/0,15=1,67 Tạo 2 muối

BaCO3: x

Ba(HCO3)2: y

x+y=nBa2+=0,125

x+2y=nC=0,15

=>x=0,1; y=0,025

CM Ba(HCO3)2=0,025/0,125=0,2M


Đúng 0
Bình luận (2)

Tính độ đậm đặc mol của những hóa học tung trong dd thu đc sau từng phân tách dưới đây. Biết các pư xẩy ra trọn vẹn, V dd biến đổi k đáng chú ý.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml

a. Sục 448ml khí CO2 (đktc) vào 400ml dd Ca(OH)2 0,02M

b. Sục 4,032 lít khí SO2 (đktc) vào 200ml dd Ba(OH)2 1M


Lớp 9 Hóa học
2
1
Gửi Hủy

a.(n_CO_2=0,02left(mol ight);n_Caleft(OH ight)_2=0,008left(mol ight)Rightarrow n_OH^-=0,016\Tacó:dfracn_OH^-n_CO_2=dfrac0,0160,02=0,8Rightarrow ChỉtạoCaleft(HCO_3 ight)_2,CO_2dư\2CO_2+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Caleft(HCO_3 ight)_2+H_2O\n_Caleft(HCO_3 ight)_2=n_Caleft(OH ight)_2=0,016left(mol ight)\Rightarrow CM_Caleft(HCO_3 ight)_2=dfrac0,0160,4=0,04M)


Đúng 2

Bình luận (0)

(b.n_SO_2=0,18left(mol ight);n_Baleft(OH ight)_2=0,2left(mol ight)Rightarrow n_OH^-=0,4left(mol ight)\Tacó:dfracn_OH^-n_CO_2=dfrac0,40,18=2,22Rightarrow Baleft(OH ight)_2dư\SO_2+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaCO_3+H_2O\n_Baleft(OH ight)_2dư=0,2-0,18=0,02left(mol ight)\Rightarrow CM_Baleft(OH ight)_2dư=dfrac0,020,2=0,1M)


Đúng 2
Bình luận (0)

kêt nạp 2.688 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 1M. Sau làm phản ứng thu đc dd X. tính độ đậm đặc mol của các chất bao gồm trong dd sau bội nghịch ứng

góp e nhe, e nên cấp í


Lớp 9 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

nCO2=0,12(mol)

nNaOH=0,2(mol)

Ta có: 1 Sp thu được các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt Na2CO3 với NaHCO3

Đặt nCO2(1), (2) thứu tự là a, b(mol) (a,b>0)

PTHH: 2 NaOH + CO2 -to-> Na2CO3 + H2O (1)

2a_________a_________a(mol)

NaOH + CO2 -> NaHCO3 (2)

b_____b______b(mol)

Từ (1), (2) ta có hpt:

(left{eginmatrix2a+b=0,2\a+b=0,12endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,08\b=0,04endmatrix ight.)

Vddsau=VddNaOH=0,2(l)

=> CMddNaHCO3= 0,04/0,2=0,2(M)

CMddNa2CO3=0,08/0,2=0,4(M)


Đúng 2

Bình luận (0)

(n_CO_2=0,12mol\n_NaOH=0,2mol\T=fracn_NaOHn_CO_2=frac0,20,12=1,66// o Na2CO_3; NaHCO_3//2NaOH+CO_2 khổng lồ Na_2CO_3\NaoH+CO_2 lớn NaHCO_3\n_Na_2CO_3=a(mol)\n_NaHCO_3=b(mol)\n_NaOH=2a+b=0,2(1)\n_CO_2=a+b=0,12(2)\(1)(2)\a=0,08; b=0,04\CM_Na_2CO_3=frac0,080,2=0,4(mol)\CM_NaHCO_3=frac0,040,2=0,2(mol)\)


Đúng 1
Bình luận (3)

hấp thụ hoàn toàn V lítCO2 (đktc)vào 400ml dd NaOH aM thì thu đc dd X . cho thong dong có khuấy mọi 150ml dd HCl 1M vào X thu đc dd Y với 2,24 lítkhí sinh sống đktc . cho Y td với dd Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện thêm 15g kết tủa. xác định a?

góp mk vớiiiiiii


Lớp 9 Hóa học tập Đề kiểm tra cuối học kì II
0
0
Gửi Hủy

Hấp thụ 3,36 lkhông nhiều CO2 ( đkc) trong 300ml dd NaOH 0,7M, đến lúc pứu xẩy ra hoàn toàn thu được dd X. Giả sử thể tích dd biến hóa ko đáng kế. Tính độ đậm đặc mol của các chất rã trong dd X


Lớp 9 Hóa học tập Chương I. Các nhiều loại hòa hợp chất vô cơ
2
0
Gửi Hủy

nCO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol; nNaOH=0,3x0,7=0,21mol

Đặt T = nOH / nCO2 = 0,21 / 0,15 = 1,4

Vid 1 2Na2CO3 + 3NaHCO3 + 2H2O

0,16 -------------------------> 0,06 ------------>0,09 mol

CM(Na2CO3)= 0,06 / 0,3 = 0,2M

CM(NaHCO3)=0,09 / 0,3 = 0,3M


Đúng 0

Bình luận (0)

nCO2=0.15(mol)

nNaOH=0.21(mol)

CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O

theo pthh nCO2=một nửa nNaOH

Theo bài xích ra nCO2=5/7 nNaOH

->CO2 dư

nCO2 dư=0.15-0.21:2=0.045(mol)->CM=0.15(M)

nNa2CO3=0.105(mol)->CM=0.35(M)


Đúng 0
Bình luận (3)
Hấp trúc trọn vẹn 6.72 lít khí CO2 (₫ktc) vào 200ml dd KOH 2M, thử được dd A. Nồng độ mol những hóa học vào dd A ( coi thể tích dd thấy đói ko đáng chú ý ) là
Lớp 11 Hóa học Cmùi hương 3. Nhóm cacbon
1
0
Gửi Hủy

nCO2=(dfrac6,7222,4)= 0,3 mol

nKOH = 0,2.2 = 0,4 mol

(dfracnKOHnCO_2)=(dfrac43)>1 => chế tác 2 muối CO32-cùng HCO3-

CO2 +2KOH --> K2CO3+ H2O

CO2 + KOH --> KHCO3

Đặt số mol K2CO3và KHCO3thu được theo lần lượt là x với y mol ta bao gồm hệ :

(left{eginmatrixx+y=0,3\2x+y=0,4endmatrix ight.)=> x = 0,1 ,y = 0,2

CK2CO3=(dfracnV)=(dfrac0,10,2)= 0,5 M

CKHCO3 =(dfrac0,20,2)= 1M


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Hấp trúc trọn vẹn 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 100ml dd NaOH. Sau phản nghịch ứng nung thong dong hỗn hợp thu được 9,5g muối hạt khan. Tính nồng độ mol của dd NaOH vẫn dùng

2. Người ta dẫn 2,24 lkhông nhiều CO2 qua bình đựng dd NaOH. Khí CO2 bị hấp thụ hoàn toàn. Sau làm phản ứng chiếm được muối làm sao chế tạo ra thành? cân nặng là bn?


Lớp 9 Hóa học Chương thơm I. Các một số loại hòa hợp hóa học vô cơ
3
0
Gửi Hủy

1.nCO2=0,1 (mol )

TH1: Sốmol của CO2dư => Kân hận lượng muối hạt khan buổi tối nhiều tạo được là:

mmuối=0,1.84=8,42hết

hotline sốmol CO2sản xuất muốiNa2CO3;NaHCO3lần lượtlà x, y

2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

NaOH+CO2→NaHCO3

Ta có :(left{eginmatrixx+y=0,1\106x+84y=9,5endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixx=0,05\y=0,05endmatrix ight.)

⇒nNaOH=2.0,05+0,05=0,15 (mol)

⇒CMNaOH=(dfrac0,150,1)=1,5M


Đúng 3

Bình luận (4)

Câu 2 thiệt ra anh thấy không nghiêm ngặt nha!


Đúng 0
Bình luận (3)

2. Vì CO2 bị hấp thụhoàn toàn

=> CO2 không còn, NaOH dư

nCO2 = 0,1 (mol)

CO2 + 2NaOH -------> Na2CO3 + H2O

(n_Na_2CO_3=n_CO_2=0,1left(mol ight))

=>(m_Na_2CO_3=0,1.106=10,6left(g ight))


Đúng 1
Bình luận (0)

hấp thụ hoàn toàn 8,96 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí X có CO2 cùng SO2 ( tỉ khối hơi của X so với H2 bởi 29,5 ) vào 400ml dd NaOH 1M , Đến lúc bội phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y . tính nồng độ mol/lkhông nhiều những chất trong Y . Giả sử thể tích hỗn hợp sau phản nghịch ứng không chuyển đổi xứng đáng kể


Lớp 9 Hóa học tập Cmùi hương I. Các nhiều loại thích hợp hóa học vô cơ
1
1
Gửi Hủy

điện thoại tư vấn số mol CO2với SO2là a, b (mol)

= >(left{eginmatrixn_khí=a+b=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight)\dfrac44a+64ba+b=29,5.2=59endmatrix ight.)=>(left{eginmatrixa=0,1left(mol ight)\b=0,3left(mol ight)endmatrix ight.)

(n_NaOH=1.0,4=0,4left(mol ight))

PTHH: NaOH + CO2--> NaHCO3

________0,10,1_______(mol)

NaOH + SO2--> NaHSO3

_0,30,3_____________(mol)

=>(left{eginmatrixC_Mleft(NaHCO_3 ight)=dfrac0,10,4=0,25M\C_Mleft(NaHSO_3 ight)=dfrac0,30,4=0,75Mendmatrix ight.)


Đúng 0

Bình luận (0)

Hấp thú hoàn toàn 3,36 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M chiếm được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch ko thay đổi. Nồng độ mol của chất chảy vào hỗn hợp X là:

A. 0,2M

B.

Xem thêm:

0,1M

C.0,4M

D.0,6M


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

nCO2=0,15 mol, nBa(OH)2=0,125 mol

1-/nCO2=0,25/0,15=1,67 Tạo 2 muối

BaCO3: x

Ba(HCO3)2: y

x+y=nBa2+=0,125

x+2y=nC=0,15

=>x=0,1; y=0,025

CM Ba(HCO3)2=0,025/0,125=0,2M


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
evolutsionataizmama.com