Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hấp thụ hoàn toàn 3,36l CO2 (đktc) vào 125ml dd Ba(OH)2 1M thì thu đc dd x.Tính nồng độ mol các chất trong dd x


*

nCO2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}\)= 0,15 mol

nBa(OH)2 = 1.0,125 = 0,125 mol

Xét T = \(\dfrac{n_{CO2}}{n_{Ba\left(OH\right)2}}\)= 1,2

Xảy ra pt:

CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3\(\downarrow\)+ H2O (1)

..x...........x................x

2CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 (2)

..2y..........y.................y

Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}x+2y=0,15\\x+y=0,125\end{matrix}\right.\)=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,025\end{matrix}\right.\)

CM BaCO3 = \(\dfrac{0,1}{0,125}\)= 0,8M

CM Ba(HCO3)2 = \(\dfrac{0,025}{0,125}\)= 0,2M


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Hấp thụ hoàn toàn 3,36l co2 (dktc) vào 125 ml dd ca(oh)2 1m thu đc dd x coi thể tích dd k thay đổi ,nồng độ mol chất tan trong dd x là
Lớp 12 Hóa học Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng c...
2
0
Gửi Hủy

nCO2 = 3.36/22.4 = 0.15 (mol)

nCa(OH)2 = 0.125*1 = 0.125 (mol)

nCO2 / nCa(OH)2 = 0.15/0.125 = 1.2

=> Tạo ra 2 muối

Đặt :

nCaCO3 = x (mol)

nCa(HCO3)2 = y (mol)

BT Ca :

x + y = 0.125

BT C :

x + 2y = 0.15

=> x = 0.1

y = 0.025

C M Ca(HCO3)2 = 0.025/0.125 = 0.2 (M)


Đúng 2

Bình luận (0)

nCO2=0,15 mol, nBa(OH)2=0,125 mol

1-/nCO2=0,25/0,15=1,67 Tạo 2 muối

BaCO3: x

Ba(HCO3)2: y

x+y=nBa2+=0,125

x+2y=nC=0,15

=>x=0,1; y=0,025

CM Ba(HCO3)2=0,025/0,125=0,2M


Đúng 0
Bình luận (2)

Tính nồng độ mol của các chất tan trong dd thu đc sau mỗi thí nghiệm sau đây. Biết các pư xảy ra hoàn toàn, V dd thay đổi k đáng kể.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml

a. Sục 448ml khí CO2 (đktc) vào 400ml dd Ca(OH)2 0,02M

b. Sục 4,032 lít khí SO2 (đktc) vào 200ml dd Ba(OH)2 1M


Lớp 9 Hóa học
2
1
Gửi Hủy

a.\(n_{CO_2}=0,02\left(mol\right);n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,008\left(mol\right)\Rightarrow n_{OH^-}=0,016\\Tacó:\dfrac{n_{OH^-}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,016}{0,02}=0,8\Rightarrow ChỉtạoCa\left(HCO_3\right)_2,CO_2dư\\2CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2+H_2O\\n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,016\left(mol\right)\\\Rightarrow CM_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=\dfrac{0,016}{0,4}=0,04M\)


Đúng 2

Bình luận (0)

\(b.n_{SO_2}=0,18\left(mol\right);n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow n_{OH^-}=0,4\left(mol\right)\\Tacó:\dfrac{n_{OH^-}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,4}{0,18}=2,22\Rightarrow Ba\left(OH\right)_2dư\\SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\\n_{Ba\left(OH\right)_2dư}=0,2-0,18=0,02\left(mol\right)\\\Rightarrow CM_{Ba\left(OH\right)_2dư}=\dfrac{0,02}{0,2}=0,1M\)


Đúng 2
Bình luận (0)

hấp thụ 2.688 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 1M. Sau phản ứng thu đc dd X. tính nồng độ mol của các chất có trong dd sau phản ứng

giúp e nhe, e cần gấp í


Lớp 9 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

nCO2=0,12(mol)

nNaOH=0,2(mol)

Ta có: 1 Sp thu được hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaHCO3

Đặt nCO2(1), (2) lần lượt là a, b(mol) (a,b>0)

PTHH: 2 NaOH + CO2 -to-> Na2CO3 + H2O (1)

2a_________a_________a(mol)

NaOH + CO2 -> NaHCO3 (2)

b_____b______b(mol)

Từ (1), (2) ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+b=0,2\\a+b=0,12\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,08\\b=0,04\end{matrix}\right.\)

Vddsau=VddNaOH=0,2(l)

=> CMddNaHCO3= 0,04/0,2=0,2(M)

CMddNa2CO3=0,08/0,2=0,4(M)


Đúng 2

Bình luận (0)

\(n_{CO_2}=0,12mol\\n_{NaOH}=0,2mol\\T=\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\frac{0,2}{0,12}=1,66//\to Na2CO_3; NaHCO_3//2NaOH+CO_2 \to Na_2CO_3\\NaoH+CO_2 \to NaHCO_3\\n_{Na_2CO_3}=a(mol)\\n_{NaHCO_3}=b(mol)\\n_{NaOH}=2a+b=0,2(1)\\n_{CO_2}=a+b=0,12(2)\\(1)(2)\\a=0,08; b=0,04\\CM_{Na_2CO_3}=\frac{0,08}{0,2}=0,4(mol)\\CM_{NaHCO_3}=\frac{0,04}{0,2}=0,2(mol)\\\)


Đúng 1
Bình luận (3)

hấp thụ hoàn toàn V lítCO2 (đktc)vào 400ml dd NaOH aM thì thu đc dd X . cho từ từ có khuấy đều 150ml dd HCl 1M vào X thu đc dd Y và 2,24 lítkhí ở đktc . cho Y td với dd Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 15g kết tủa. xác định a?

giúp mk vớiiiiiii


Lớp 9 Hóa học Đề kiểm tra cuối học kì II
0
0
Gửi Hủy

Hấp thụ 3,36 lít CO2 ( đkc) trong 300ml dd NaOH 0,7M, đến khi pứu xảy ra hoàn toàn thu đc dd X. Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kế. Tính nồng độ mol của các chất tan trong dd X


Lớp 9 Hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
2
0
Gửi Hủy

nCO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol; nNaOH=0,3x0,7=0,21mol

Đặt T = nOH / nCO2 = 0,21 / 0,15 = 1,4

Vid 1 2Na2CO3 + 3NaHCO3 + 2H2O

0,16 -------------------------> 0,06 ------------>0,09 mol

CM(Na2CO3)= 0,06 / 0,3 = 0,2M

CM(NaHCO3)=0,09 / 0,3 = 0,3M


Đúng 0

Bình luận (0)

nCO2=0.15(mol)

nNaOH=0.21(mol)

CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O

theo pthh nCO2=1/2 nNaOH

Theo bài ra nCO2=5/7 nNaOH

->CO2 dư

nCO2 dư=0.15-0.21:2=0.045(mol)->CM=0.15(M)

nNa2CO3=0.105(mol)->CM=0.35(M)


Đúng 0
Bình luận (3)
Hấp thụ hoàn toàn 6.72 lít khí CO2 (₫ktc) vào 200ml dd KOH 2M, thử đc dd A. Nồng độ mol các chất trong dd A ( coi thể tích dd thấy đói ko đáng kể ) là
Lớp 11 Hóa học Chương 3. Nhóm cacbon
1
0
Gửi Hủy

nCO2=\(\dfrac{6,72}{22,4}\)= 0,3 mol

nKOH = 0,2.2 = 0,4 mol

\(\dfrac{nKOH}{nCO_2}\)=\(\dfrac{4}{3}\)>1 => tạo 2 muối CO32-và HCO3-

CO2 +2KOH --> K2CO3+ H2O

CO2 + KOH --> KHCO3

Đặt số mol K2CO3và KHCO3thu được lần lượt là x và y mol ta có hệ :

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\\2x+y=0,4\end{matrix}\right.\)=> x = 0,1 ,y = 0,2

CK2CO3=\(\dfrac{n}{V}\)=\(\dfrac{0,1}{0,2}\)= 0,5 M

CKHCO3 =\(\dfrac{0,2}{0,2}\)= 1M


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dd NaOH. Sau phản ứng nung từ từ dung dịch thu đc 9,5g muối khan. Tính nồng độ mol của dd NaOH đã dùng

2. Người ta dẫn 2,24 lít CO2 qua bình đựng dd NaOH. Khí CO2 bị hấp thụ hoàn toàn. Sau phản ứng thu được muối nào tạo thành? khối lượng là bn?


Lớp 9 Hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
3
0
Gửi Hủy

1.nCO2=0,1 (mol )

TH1: Sốmol của CO2dư => Khối lượng muối khan tối đa tạo được là:

mmuối=0,1.84=8,42hết

Gọi sốmol CO2tạo muốiNa2CO3;NaHCO3lần lượtlà x, y

2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

NaOH+CO2→NaHCO3

Ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\\106x+84y=9,5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

⇒nNaOH=2.0,05+0,05=0,15 (mol)

⇒CMNaOH=\(\dfrac{0,15}{0,1}\)=1,5M


Đúng 3

Bình luận (4)

Câu 2 thật ra anh thấy chưa chặt chẽ nha!


Đúng 0
Bình luận (3)

2. Vì CO2 bị hấp thụhoàn toàn

=> CO2 hết, NaOH dư

nCO2 = 0,1 (mol)

CO2 + 2NaOH -------> Na2CO3 + H2O

\(n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

=>\(m_{Na_2CO_3}=0,1.106=10,6\left(g\right)\)


Đúng 1
Bình luận (0)

hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2 và SO2 ( tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 29,5 ) vào 400ml dd NaOH 1M , Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y . tính nồng độ mol/lít các chất trong Y . Giả sử thể tích dung dịch sau phản ứng không thay đổi đáng kể


Lớp 9 Hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
1
Gửi Hủy

Gọi số mol CO2và SO2là a, b (mol)

= >\(\left\{{}\begin{matrix}n_{khí}=a+b=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\\\dfrac{44a+64b}{a+b}=29,5.2=59\end{matrix}\right.\)=>\(\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\left(mol\right)\\b=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{NaOH}=1.0,4=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: NaOH + CO2--> NaHCO3

________0,10,1_______(mol)

NaOH + SO2--> NaHSO3

_0,30,3_____________(mol)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(NaHCO_3\right)}=\dfrac{0,1}{0,4}=0,25M\\C_{M\left(NaHSO_3\right)}=\dfrac{0,3}{0,4}=0,75M\end{matrix}\right.\)


Đúng 0

Bình luận (0)

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không đổi. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là:

A. 0,2M

B.

Xem thêm:

0,1M

C.0,4M

D.0,6M


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

nCO2=0,15 mol, nBa(OH)2=0,125 mol

1-/nCO2=0,25/0,15=1,67 Tạo 2 muối

BaCO3: x

Ba(HCO3)2: y

x+y=nBa2+=0,125

x+2y=nC=0,15

=>x=0,1; y=0,025

CM Ba(HCO3)2=0,025/0,125=0,2M


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
evolutsionataizmama.com