Giải bài tập toán lớp 5 bài 13

-

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài bác 13 : Luyện tập thông thường cùng với giải mã chi tiết và phương pháp giải nkhô cứng, nlắp nhất


Bài 1

Tính

(a); displaystyle 8 over 5 + 3 over 10 = ;.....) (b) ; displaystyle 2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 =; .....)

( c);displaystyle 5 over 6 - 2 over 9 = ;.....) ( d) ;displaystyle 21 over 10 - 3 over 4 - 2 over 5 =; .....)

Pmùi hương pháp giải:

- Muốn nắn cộng (hoặc trừ) các phân số không giống mẫu số ta quy đồng mẫu mã số rồi cùng (hoặc trừ) những phân số sau thời điểm quy đồng.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 13

- Biểu thức chỉ tất cả phnghiền cùng hoặc phnghiền trừ thì tính lần lượt tự trái lịch sự nên.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle 8 over 5 + 3 over 10 = 16 over 10 + 3 over 10 = 16 + 3 over 10 = 19 over 10)

b) ( displaystyle 2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = 8 over 12 + 9 over 12 + 2 over 12 ) ( displaystyle = 8 + 9 + 2 over 12 = 19 over 12)

c) ( displaystyle 5 over 6 - 2 over 9 = 15 over 18 - 4 over 18 = 15 - 4 over 18 = 11 over 18)

d) ( displaystyle 21 over 10 - 3 over 4 - 2 over 5 = 21 over 10 - 3 over 4 - 2 over 5)

( displaystyle = 42 over 20 - 15 over 20 - 8 over 20) ( displaystyle = 42 - 15 - 8 over 20 = 19 over 20)


Bài 2

Tìm (x) : 

( displaystyle a) ;x + 3 over 5 = 7 over 2) ( displaystyle b);x - 1 over 4 = 1 over 5) ( displaystyle c);2 - x = 4 over 7)

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng các luật lệ :

- Muốn tra cứu số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng vẫn biết.

- Muốn nắn tìm số bị trừ ta mang hiệu cùng với số trừ.

Xem thêm: Lũy Thừa Bậc N Của A Là Gì

- Muốn nắn tìm kiếm số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

*


Bài 3

viết các số đo độ nhiều năm (theo mẫu) : 

Mẫu: ( displaystyle 9m,3dm, = ,9m + 3 over 10m = 93 over 10m)

a) ( displaystyle 2m ;2dm = ...................... )

b) ( displaystyle 12m; 5dm = .....................)

c) ( displaystyle 15cm ;8mm = ...................)

Phương pháp giải:

Áp dụng các biện pháp đổi:

( displaystyle 1m = 10dm), hay ( displaystyle 1dm = dfrac110m) ;

( displaystyle 1centimet = 10mm), tuyệt ( displaystyle 1milimet = dfrac110cm).

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 2m,2dm = ,2m + 2 over 10m = ,2m + 1 over 5m ) ( displaystyle= 21 over 5m) 

b) ( displaystyle 12m;5dm = 12m + 5 over 10m )( displaystyle = 12m + 1 over 2m ) ( displaystyle= 121 over 2m)

c) ( displaystyle 15cm,8mm = 15centimet + 8 over 10centimet )( displaystyle =15centimet + 4 over 5cm )( displaystyle= 154 over 5cm)


Bài 4

Biết (displaystyle 7 over 10) số học sinh của một lớp học là (21) em. Hỏi lớp học tập đó có từng nào học sinh?

Phương pháp giải:

- Tìm ( dfrac110) số học sinh của lớp ta mang (21) phân chia mang đến (7).

- Tìm số học viên của lớp ta lấy ( dfrac110) số học sinh của lớp nhân cùng với (10).