Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở x và 2a mol tripeptit mạch hở y

-

Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp tất cả a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hngơi nghỉ Y với 600 ml hỗn hợp NaOH 1M vừa đủ. Sau lúc các phản ứng ngừng, cô cạn hỗn hợp nhận được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều phải có một tổ -COOH cùng một đội -NH2 trong phân tử. Giá trị của m là:


Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở x và 2a mol tripeptit mạch hở y

+) nNaOH = 4ntetrapeptit + 3ntripeptit

+) nH2O = nX + nY

+) Bảo toàn khối lượng : m + mNaOH = mmuối hạt + mH2O


nNaOH = 0,6 mol = 4a + 2a.3 → a = 0,06 mol

ta gồm nH2O = nX + nY = a + 2a = 3a = 0,18 mol

Bảo toàn trọng lượng : m + mNaOH = mmuối bột + mH2O

→ m = 51,72 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Thủy phân hoàn toàn đipeptit tất cả cách làm là Glu-Ala trong hỗn hợp NaOH đun cho nóng. Sau phản bội ứng nhận được thành phầm là


Tdiệt phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, chiếm được tất cả hổn hợp bao gồm alanin với glyxin tất cả tỉ lệ thành phần mol là 1 trong : 2. Số CTCT của X là


Tripeptit X tất cả bí quyết kết cấu sau: Lys-Gly-Ala. Kân hận lượng muối bột nhận được lúc thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong vào hỗn hợp H2SO4loãng (vừa đủ) là


Đun rét 0,1 mol tetrapeptit X bao gồm cấu tạo là Ala-Gly-Glu-Lys vào dung dịch NaOH (lấy dư), sau phản ứng trọn vẹn, khối lượng muối hạt chiếm được là


Cho 13,32 gam peptit X bởi vì n cội alanin tạo ra thành, tbỏ phân hoàn toàn vào môi trường thiên nhiên axit nhận được 16,02 gam alanin nhất. X nằm trong nhiều loại nào?


khi tdiệt phân hoàn toàn 65 gam một oligopeptit X chiếm được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X trực thuộc các loại nào?


Tripeptit X bao gồm cách làm sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Tbỏ phân trọn vẹn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Kăn năn lượng hóa học rắn chiếm được Lúc cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng là:


Lúc tdiệt phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hsinh sống (X tạo thành từ bỏ các các α-aminoaxit có 1 team –NH2 và 1 team –COOH) bằng hỗn hợp KOH (dư 15% so với lượng cần bội phản ứng), cô cạn hỗn hợp thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn tăng đối với khối lượng X là 253,1 gam. Số link peptit trong X là


Thủy phân trọn vẹn 14,6 gam một đipeptit X có cấu tạo vì α-amino axit có một nhóm NH2 và 1 đội COOH bởi hỗn hợp NaOH thu được sản phẩm trong đó tất cả 11,1 gam một muối hạt gồm cất 20,72% Na về trọng lượng. Công thức chất X là:


Thủy phân trọn vẹn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo nên từ những α-amino axit gồm dạng NH2CxHyCOOH) bởi dung dịch NaOH dư thu được 11,10 gam muối. Mặt không giống, tdiệt phân hoàn toàn 7,46 gam X bằng hỗn hợp HCl nhận được m gam muối bột. Giá trị m là


Tdiệt phân trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala cùng Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là


Đun lạnh m gam hỗn hợp có a mol tetrapeptit mạch hlàm việc X với 2a mol tripeptit mạch hsinh hoạt Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ. Sau Khi các làm phản ứng dứt, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối khan của những amino axit đều sở hữu một nhóm -COOH cùng một đội nhóm -NH2 trong phân tử. Giá trị của m là:


Thuỷ phân pentapeptit X nhận được những đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly cùng tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu tạo của peptit X là:


Thuỷ phân không trọn vẹn tetrapeptit (X), ko kể các α-amino axit còn nhận được những đipetit: Gly-Ala; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đấy là đúng của X ?


Thuỷ phân trọn vẹn tetrapeptit X mạch hở nhận được alanin, glyxin và glutamin theo phần trăm mol 2 : 1 : 1. Mặt không giống, thuỷ phân ko hoàn toàn X chiếm được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala và Ala-Glu. Vậy cách làm kết cấu của X là:


Thuỷ phân một tripeptit mạch hsống X nhận được hỗn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys cùng Gly-Ala. Vậy amino axit đầu N cùng đầu C của tripeptit ban đầu là:


Peptit X bao gồm phương pháp cấu trúc nlỗi sau:

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH

Hãy cho thấy thêm lúc thuỷ phân X, không thu được thành phầm như thế nào sau đây?


Tdiệt phân ko trọn vẹn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly hoàn toàn có thể nhận được về tối nhiều bao nhiêu đipeptit ?


Xem thêm: Thế Nào Là Tình Yêu Chân Chính ? Biểu Hiện Của Tình Yêu Chân Chính

Tbỏ phân ko hoàn toàn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala hoàn toàn có thể chiếm được tối nhiều từng nào tripetit?


Tbỏ phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Tbỏ phân ko trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val tuy thế không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X tất cả phương pháp là


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) nhận được hỗn hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hlàm việc X chỉ nhận được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala cùng y mol Ala. Biết X tất cả công thức bởi Ala-Gly-Gly-Val-Ala. Tỷ lệ x : y là


Tbỏ phân 63,5 gam các thành phần hỗn hợp X có tripeptit Ala-Gly-Gly và tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly nhận được tất cả hổn hợp Y bao gồm 0,15 mol Ala-Gly; 0,05 mol Gly-Gly; 0,1 mol Gly; Ala-Ala với Ala. Mặt không giống, Khi thủy phân hoàn toàn 63,5 gam tất cả hổn hợp X vì 500 ml dung dịch NaOH 2M thì nhận được dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thì nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị ngay gần nhất của m là


Tbỏ phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly chiếm được hỗn hợp X tất cả 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly cùng m gam một pentapeptit X1. Giá trị m là (Cho biết trọng lượng mol của Val và Gly thứu tự 117 và 75)


X là 1 trong những pentapeptit mạch hsinh hoạt. Tdiệt phân trọn vẹn X chỉ thu được 1 aminoaxit no Y, mạch hở, có một team amino cùng 1 team cacboxyl (tổng % cân nặng của O với N vào Y là 51,685%). Khi tdiệt phân hết m gam X vào môi trường thiên nhiên axit chiếm được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit cùng 88,11 gam Y. Giá trị của m là


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q hầu như mạch hlàm việc với được tạo nên xuất phát điểm từ 1 amino axit X, mạch hsinh sống, phân tử bao gồm chứa một tổ NH2. Phần trăm cân nặng của nitơ vào X là 15,73%. Tbỏ phân không hoàn toàn 69,3 gam hỗn hợp có M, P.., Q (tỉ trọng mol khớp ứng 1:1:1) nhận được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q với 31,15 gam X. Giá trị của m là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp cất X, Y theo tỉ lệ mol 1 : 3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau lúc bội phản ứng đã hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 47,49 gam chất rắn. Giá trị của m là


Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong số đó oxi chiếm phần 26,49% về khối lượng; Y là muối amoni của α-amino axit Z. Đun nóng 19,3 gam tất cả hổn hợp E chứa X, Y, Z phải dùng 200ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được một muối tuyệt nhất cùng 2,688 lkhông nhiều khí T (đktc, T gồm tỉ kân hận tương đối đối với H2


Hỗn vừa lòng X có valin với glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M (loãng), nhận được dung dịch Y. Cho Y làm phản ứng toàn vẹn với 100 ml dung dịch Z bao gồm NaOH 1M với KOH 1,75M đun cho nóng, nhận được dung dịch chứa 30,725 gam muối hạt. Giá trị của a là


Lúc tdiệt phân ko trọn vẹn một peptit X (MX = 293) chiếm được nhị peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y bội phản ứng toàn diện với 18 ml hỗn hợp HCl 0,222M nấu nóng và 0,666 gam Z làm phản ứng đầy đủ cùng với 14,7 ml hỗn hợp NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) nấu nóng. Biết rằng lúc thủy phân hoàn toàn X chiếm được tất cả hổn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin cùng phenyl alanin. Công thức cấu tạo của X là


Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp X có tripeptit Ala-Gly-Gly với tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly nhận được tất cả hổn hợp Y bao gồm 0,075 mol Ala-Gly; 0,025 mol Gly-Gly; 0,05 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Mặt khác, khi tbỏ phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X vị 500 ml hỗn hợp KOH 1M thì nhận được dung dịch Z. Cô cạn cảnh giác dung dịch Z thu được 57,5 gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Cho tất cả hổn hợp Z tất cả peptit mạch hsống X với amino axit Y (MX > 4MY) cùng với tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1 : 1. Cho m gam Z công dụng toàn vẹn với hỗn hợp NaOH, nhận được dung dịch T cất (m + 12,24) gam hỗn hợp muối bột natri của glyxin với alanin. Dung dịch T phản ứng buổi tối đa với 360 ml hỗn hợp HCl 2M, nhận được dung dịch cất 63,72 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. Các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. tóm lại nào tiếp sau đây đúng?


Tdiệt phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hsống, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Tbỏ phân không trọn vẹn X nhận được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val mà lại không thu được đipeptit Gly-Gly. Tóm lại sai trái về X là


Hỗn thích hợp T có ba peptit mạch hsinh hoạt X, Y, Z có tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T chiếm được hỗn hợp thành phầm tất cả 0,29 mol A cùng 0,18 mol B. Biết tổng thể links peptit trong tía phân tử X, Y, Z bởi 16; A cùng B hầu như là amino axit no, có 1 nhóm -NH2 cùng 1 team -COOH trong phân tử. Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp T chiếm được N2, 0,74 mol CO2 với a mol H2O. Giá trị a sớm nhất là


Thủy phân trọn vẹn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bởi dung dịch KOH hoàn toản, thu được dung dịch X. Cô cạn cục bộ hỗn hợp X nhận được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp E đựng ba peptit số đông mạch hsinh hoạt tất cả peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) với peptit Z (C11HnOmNt). Đun rét 28,42 gam E với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được các thành phần hỗn hợp T bao gồm 3 muối bột của glyxin, alanin với valin. Đốt cháy toàn cục T bắt buộc cần sử dụng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm trọng lượng của X vào hỗn hợp E là


Một oligopeptit được tạo ra thành trường đoản cú glyxin, alanin, valin. Tbỏ phân X trong 500 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được hỗn hợp Y, cô cạn dung dịch Y thì thu được hỗn hợp Z tất cả đựng các đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit với những amino axit tương ứng. Đốt một ít tất cả hổn hợp Z bởi một lượng bầu không khí đầy đủ, kêt nạp thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 74,225 gam, cân nặng hỗn hợp bớt 161,19 gam đồng thời bay ra 139,608 lkhông nhiều khí hiếm. Cho hỗn hợp Y chức năng hết với V lkhông nhiều dung dịch KOH 2M nấu nóng (cần sử dụng dư 20% đối với lượng bắt buộc thiết), cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thì cân nặng chất rắn có mức giá trị ngay gần đúng


Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val và tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Tdiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp có X và Y nhận được hỗn hợp tất cả 4 α-amino axit, trong số đó có 30,00 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị m là


Tbỏ phân m gam tất cả hổn hợp X tất cả một tetrapeptit Y và một pentapeptit Z bởi hỗn hợp NaOH trọn vẹn rồi cô cạn nhận được (m + 23,7) gam các thành phần hỗn hợp muối của Gly và Ala. Đốt cháy toàn thể lượng muối hạt sinh ra bằng một lượng oxi hoàn toản chiếm được Na2CO3 với hỗn hợp tương đối T có CO2, H2O cùng N2. Dẫn cục bộ các thành phần hỗn hợp tương đối T đi cực kỳ chậm rãi qua bình đựng hỗn hợp NaOH đặc dư thấy cân nặng bình tăng 84,06 gam với có 7,392 lít một khí tuyệt nhất (đktc) bay thoát ra khỏi bình. Biết thủy phân Y giỏi Z phần nhiều thu được cả Gly và Ala. Cho các tuyên bố sau:

(1) Thành phần phần trăm khối lượng của Y vào tất cả hổn hợp X có mức giá trị 53,06%.

(2) Tỉ lệ số phân tử Ala cùng Gly trong Z là 2 : 3

(3) Giá trị của m là 41,4 gam

(4) Tổng số nguyên ổn tử C vào Y và Z là 22

Số phát biểu đúng


*

Cơ quan liêu chủ quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức dịch vụ social trực đường số 240/GPhường. – BTTTT do Sở Thông tin và Truyền thông.