Đoạn đường ab ngắn hơn đoạn đường cd là 2 km

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đoạn mặt đường AB ngắn lại đạn đường CD 2 km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường kia , hiểu được chiều lâu năm của phần đường AB bởi 3/4D nhiều năm của phần đường CD?


*

Đoạn mặt đường AB ngắn thêm phần đường CD là 2 km. Tìm chiều lâu năm từng đoạn đường đó , hiểu được chiều dài của phần đường AB bởi 3/4 chiều đai của đoạn đường CD.

Bạn đang xem: Đoạn đường ab ngắn hơn đoạn đường cd là 2 km


*

Call chiều lâu năm AB là 3 phần, chiều lâu năm CD là 4 phần.

Hiệu số phần bằng nhau là:

4-3=1

Giá trị một trong những phần là:

2 x 1 = 2(km)

Chiều lâu năm của AB là:

2 x 3=6(km)

Chiều dài của CD là:

2 x 4=8 (km)


Đoạn mặt đường AB ngắn lại hơn nữa đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài từng phần đường đó , hiểu được chiều dài của đoạn đường AB bởi 3/4 chiều dài của đoạn đường CD.

Xem thêm:


Ta tất cả sơ đồ : ? km

Đoạn mặt đường AB: I----------I----------I----------I

Đoạn con đường CD: I----------I----------I----------I----------I Hiệu 2 km

Đáp số : AB: 6 km, CD :4km


đoạn đường AB ngắn thêm một đoạn phần đường CD là 2km. tìm kiếm chiều nhiều năm từng phần đường đó, hiểu được chiều nhiều năm của đoạn đường AB bởi 3/4D lâu năm của phần đường CD


Hiệu số phần đều nhau là:

4 - 3 = 1 (phần)

Ta gồm sơ đồ:

Chiều nhiều năm AB : |-----|-----|-----|

Chiều dài CD : |-----|-----|-----|-----|

1 phần là:

2 x 1 = 2 (km)

Chiều nhiều năm của đoạn thẳngAB là:

2 x 3 = 6 (km)

Chiều lâu năm của đoạn thẳngCD là:

2 x 4 = 8 (km)

Đáp số: AB: 6 km

CD: 8 km


Đoạn con đường AB ngắn lại hơn nữa đoạn đường CD là 2km . Tìm chiều lâu năm mỗi phần đường đó , hiểu được chiều dài của phần đường AB bởi 3/4 chiều lâu năm của đoạn đường CD .


Bài giải

Ta bao gồm sơ đồ vật :

Đoạn mặt đường AB : |-----|-----|-----| ( hiệu : 2km )

Đoạn đường CD : |-----|-----|-----|-----|

Nhìn vào sơ đồ gia dụng, hiệusố phần đều bằng nhau là :

4 - 3 = 1 ( phần )

Đoạn mặt đường AB dài :

2 : 1 x 3 = 6 ( km )

Đoạn con đường CD là :

6 + 2 = 8 ( km )

Đáp số : Đoạn mặt đường AB 6 km

Đoạn đường AC 8 km


chiều dài đoạn đường ab là :

2 : ( 4-3)x3=6( km)

chiều lâu năm phần đường cd là :

6+ 2=8 (km)

đ/s : AB : 6km

CD : 8 km


Doan59 nhịn nhường AB ngắn hơn phần đường CD là 2km . Tìm chiều nhiều năm mỗi đoạn đường đó ,biết rằng chiều nhiều năm của từng phần đường AB bởi 4/3 chiều dài của đoạn đường CD.


Sơ đồ:

AB : |-----|-----|-----|-----|

CD : |-----|-----|-----|

Hiệu số phần bằng nhau là : 4-3=1 phần

Đoạn đường AB dài là : 2x4:1 = 8km

Đoạn đường CD dài là 2x3 :1= 6km


đoạn đường AB ngắn lại hơn nữa đoạn đường CD là 2km.tra cứu chiều nhiều năm từng phần đường kia,biết rằng chiều nhiều năm của phần đường AB bởi 3/4D nhiều năm của đoạn đường CD


phần đường ab ngắn lại hơn phần đường cd là 2km.tìm chiều dài từng đoạn đường kia, hiểu được chiều nhiều năm của đoạn đường ab bằng 3/4D dài của phần đường cd


đoạn đường ab ngắn lại hơn phần đường cd là 2km search chiều nhiều năm mỗi phần đường đó biết rằng chiều dài của đoạn đường ab bằng 3/4 chiều nhiều năm của phần đường cd cần lời giải


Giá trị một trong những phần là: 2/ 4-3 = 2 km

chiều nhiều năm quãng mặt đường ab là 2 x 3 = 6 km

chiều lâu năm quãng đường cd là 2 x 4 =8km


Đoạn mặt đường AB ngắn hơn phần đường CD là 2km. Tìm chiều nhiều năm mỗi phần đường đó, biết rằng chiều lâu năm của phần đường thẳng AB bằng

*
chiều nhiều năm của đoạn thẳng CD