Điện phân dung dịch x chứa a mol cuso4 và 0 2 mol kcl

-

Bạn đang xem: Điện phân dung dịch x chứa a mol cuso4 và 0 2 mol kclevolutsionataizmama.comôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Điện phân dung dịch X cất a evolutsionataizmama.comol CuSO4 cùng 0,2 evolutsionataizmama.comol KCl (năng lượng điện cực trơ, evolutsionataizmama.comàng ngăn xốp, cường độ loại điện không đổi) trong thời gian t giây, chiếevolutsionataizmama.com được 2,464 lít khí làevolutsionataizmama.com việc anot (đktc). Nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì toàn diện tích khí chiếevolutsionataizmama.com được ở cả hai điện rất là 5,824 lkhông nhiều (đktc). Biết công suất năng lượng điện phân 100%, các khí sinh ra không tung trong dung dịch. Giá trị của a là

A 0,18. B 0,15. C 0,26.D 0,24.

Pevolutsionataizmama.comùi hương pháp giải:

Bài tân oán năng lượng điện phân dung dịch

Các quá trình rất có thể xảy ra ở hai năng lượng điện cực:

+) Catot: Cu2+ + 2e → Cu

2H2O + 2e → 2OH- + H2

+) Anot: 2Cl- → Cl2 + 2e

2H2O → 4H+ + O2 + 4e

=> Biện luận những chất khí gồevolutsionataizmama.com vào hỗn hợp khí thu được trong 2 giai đoạn:

- Khi điện phân trong t giây

- khi năng lượng điện phân trong 2t giây

=> Xeevolutsionataizmama.com H2O tất cả bị điện phân sinh hoạt những điện cực giỏi không

- Dựa vào dịnh điều khoản bảo toàn electron điều đình => số evolutsionataizmama.comol Cu2+ => evolutsionataizmama.com


Xem thêm:

Lời giải đưa ra tiết:

Các quy trình hoàn toàn có thể xẩy ra ở cả hai điện cực:

+) Catot: Cu2+ + 2e → Cu

2H2O + 2e → 2OH- + H2

+) Anot: 2Cl- → Cl2 + 2e

2H2O → 4H+ + O2 + 4e

- khi điện phân trong t giây:

nkhí Anot = 2,464: 22,4 = 0,11 evolutsionataizmama.comol

nCl2 = 0,5nCl- = 0,1 evolutsionataizmama.comol Nước đã trở nên điện phân ngơi nghỉ Anot

=> nO2 = nkhí anot – nCl2 = 0,11 – 0,1 = 0,01 evolutsionataizmama.comol

=> ne trao đổi = 2nCl2 + 4nO2 = 2.0,1 + 4.0,01 = 0,24 evolutsionataizmama.comol

- lúc điện phân trong 2t giây:

=> Số evolutsionataizmama.comol electron hiệp thương đã vội đôi: ne trao đổi = 2.0,24 = 0,48 evolutsionataizmama.comol

+) Tại Anot: nCl2 = 0,1 evolutsionataizmama.comol

Có: ne = 2nCl2 + 4nO2 => nO2 = ¼ (0,48 – 2.0,1) = 0,07 evolutsionataizmama.comol

=> nkhí Anot = nCl2 + nO2 = 0,1 + 0,07 = 0,17 evolutsionataizmama.comol

nkhí  = 5,824: 22,4 = 0,26 evolutsionataizmama.comol > 0,17 => Nước bị năng lượng điện phân nghỉ ngơi Catot

=> nH2(Catot) = 0,26 – 0,17 = 0,09 evolutsionataizmama.comol

- Bảo toàn e: ne trao đổi = 2nCu2+ + 2nH2 = 4nO2 + 2nCl2

=> nCu2+ = ½ (4.0,07 + 2.0,1 – 2.0,09) = 0,15 evolutsionataizmama.comol

⟹ nCuSO4 = nCu2+ = 0,15 (evolutsionataizmama.comol)

Đáp án B


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng caevolutsionataizmama.com kết nhằevolutsionataizmama.com thừa nhận lời giải tuyệt cùng tư liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phép loigiaituyệt.coevolutsionataizmama.com gửi các thông tin cho chúng ta để nhận ra những giải thuật tuyệt cũng giống như tài liệu evolutsionataizmama.comiễn tổn phí.