Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2015

-

Đề kiểm soát unique học tập kỳ 2 môn Toán lớp 6: Tìm một số biết 3/7 của chính nó bởi 5/2. Số kia là?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP.. 6

(Thời gian làm bài bác 90′)

PHẦN I.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2015

TRẮC NGHIỆM : Chọn cùng chnghiền vừa đủ lời giải đúng độc nhất vào bài làm cho những câu hỏi sau:(3 điểm)

1: Nếu thì x bằng:

A. 3 B.-3 C.-7 D.7

2: Giá trị của tích m.n2 cùng với m = 2; n = -3 là

A. -18 B.18 C.36 D.-36

3: Cho biết :

Số x, y phù hợp là:

A. x = – 20; y = – 4 B. x = – 20; y = 4

C.x = 20; y = 4 D. x = 20; y = – 4

4: Tìm số nguyên x để x/3 = 27/x

A. x = 9 B.x = -9

C.x = 9 hoặc x = -9 D.x = 9 và x = -9

5: Kết trái của phép nhân -1/4 . một nửa là:

6: Kết trái của phnghiền tính:

A. 10 B.0

7: Call A là tổng các số đối của những số 2/3; -1/4 ; -1/6 . lúc đó 2.A có giá trị là:

8: Tính 5/6 của 30 là

A . 36 B.18 C.25 D.– 25

9: Tìm một số biết 3/7 của nó bởi 5/2. Số kia là:

10: Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Hai góc kề nhau thì có tổng số đo bằng 1800

B.Hai góc phụ nhau thì có tổng số đo bằng 1800

C.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 1800

D.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 900

11: Cho nhị góc A, B bù nhau và ∠A – ∠B = 200. Số đo của góc A bằng:

A. 100º B.80º C.55º D.35º

12: Cho (I; R) điểm M ở trên phố tròn (I; R) Khi nào?

A. MI B.XiaoMI > R C.MI = R D.XiaoMI ≤ R

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1 (1.25 đ): Tìm số ngulặng x, biết:

a) (0,5 đ) b) (0,75đ)

2x – 35 = 3² . 5 2.│x+1│ – 3 = 5


Quảng cáo


Bài 2: (0,5 đ) Thực hiện tại phép tính bằng phương pháp hợp lý và phải chăng (giả dụ bao gồm thể)

Bài 3: (0,75 đ) Trong các phân số tiếp sau đây. Tìm phân số ko bởi những phân số còn lại

Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguim n nhằm phân số sau có giá trị nguyên: n + 5/ n + 2

Bài 5: (0,5 đ) Quý khách hàng An đi xe đạp điện tự bên đến trường với vận tốc10 km/h không còn 3/10tiếng. Lúc về, các bạn An giẫm xe cộ cùng với tốc độ 12 km/h. Tính thời gian An đi từ trường sóng ngắn về nhà.

Bài 6: () Một lớp có 45 học sinc gồm 3 loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinc Giỏi chiếm 2/9 số học sinc cả lớp, số học sinh trung bình chiếm 60% số học sinc còn lại.

Xem thêm:

a)Tính số học sinh mỗi loại.

b) Số học sinch Giỏi chiếm từng nào phần trăm số học sinh của cả lớp?

Bài 7: (0,5đ) Tính tỉ số của m cùng n biết:

a) m = 3cm; n = 5 cm

b) m = 0,7 tạ; n = 50kg.

Bài 8: (0,5 đ) Tính tổng:

Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 và tia Oz là phân giác của góc này

Bài 10: (1,25đ)

Trên một ít phương diện phẳng bờ đựng tia Ox vẽ 2 tia Oy, Oz làm thế nào để cho góc xÔy = 1000, xÔz = 200.

a) (0,5đ) Trong tía tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm trong lòng nhị tia còn lại? Vì sao? Tính góc yÔz

b) (0,5đ) Vẽ Om là tia phân giác của góc yÔz. Tính góc zÔm?

c) (0,25đ)Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz; On là tia phân giác của góc yÔz’. Tính góc yÔz’ với mÔn