Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2015

-

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6: Tìm một số biết 3/7 của nó bằng 5/2. Số đó là?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90′)

PHẦN I.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2015

TRẮC NGHIỆM : Chọn và chép đầy đủ đáp án đúng nhất vào bài làm cho các câu hỏi sau:(3 điểm)

1: Nếu thì x bằng:

A. 3 B.-3 C.-7 D.7

2: Giá trị của tích m.n2 với m = 2; n = -3 là

A. -18 B.18 C.36 D.-36

3: Cho biết :

Số x, y thích hợp là:

A. x = – 20; y = – 4 B. x = – 20; y = 4

C.x = 20; y = 4 D. x = 20; y = – 4

4: Tìm số nguyên x để x/3 = 27/x

A. x = 9 B.x = -9

C.x = 9 hoặc x = -9 D.x = 9 và x = -9

5: Kết quả của phép nhân -1/4 . 1/2 là:

6: Kết quả của phép tính:

A. 10 B.0

7: Gọi A là tổng các số đối của các số 2/3; -1/4 ; -1/6 . Khi đó 2.A có giá trị là:

8: Tính 5/6 của 30 là

A . 36 B.18 C.25 D.– 25

9: Tìm một số biết 3/7 của nó bằng 5/2. Số đó là:

10: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hai góc kề nhau thì có tổng số đo bằng 1800

B.Hai góc phụ nhau thì có tổng số đo bằng 1800

C.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 1800

D.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 900

11: Cho hai góc A, B bù nhau và ∠A – ∠B = 200. Số đo của góc A bằng:

A. 100º B.80º C.55º D.35º

12: Cho (I; R) điểm M nằm trên đường tròn (I; R) khi nào?

A. MI B.MI > R C.MI = R D.MI ≤ R

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1 (1.25 đ): Tìm số nguyên x, biết:

a) (0,5 đ) b) (0,75đ)

2x – 35 = 3² . 5 2.│x+1│ – 3 = 5


Quảng cáo


Bài 2: (0,5 đ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể)

Bài 3: (0,75 đ) Trong các phân số sau đây. Tìm phân số không bằng các phân số còn lại

Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên: n + 5/ n + 2

Bài 5: (0,5 đ) Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc10 km/h hết 3/10giờ. Khi về, bạn An đạp xe với vận tốc 12 km/h. Tính thời gian An đi từ trường về nhà.

Bài 6: () Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Giỏi chiếm 2/9 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình chiếm 60% số học sinh còn lại.

Xem thêm: Mia Khalifa Là Ai - Nữ Diễn Viên Được 250

a)Tính số học sinh mỗi loại.

b) Số học sinh Giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp?

Bài 7: (0,5đ) Tính tỉ số của m và n biết:

a) m = 3cm; n = 5 cm

b) m = 0,7 tạ; n = 50kg.

Bài 8: (0,5 đ) Tính tổng:

Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 và tia Oz là phân giác của góc này

Bài 10: (1,25đ)

Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho góc xÔy = 1000, xÔz = 200.

a) (0,5đ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính góc yÔz

b) (0,5đ) Vẽ Om là tia phân giác của góc yÔz. Tính góc zÔm?

c) (0,25đ)Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz; On là tia phân giác của góc yÔz’. Tính góc yÔz’ và mÔn