2 bộ đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 2 2021

-

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 gồm đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 bao gồm câu trả lời được tổng hòa hợp tinh lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 4 của các trường bên trên cả nước để giúp đỡ học sinh bài bản ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong những bài bác thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: 2 bộ đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 2 2021

*

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ bỏ khác loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc với tichồng vào trỡ tương thích

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread và milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng với vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go khổng lồ four places. First, they go khổng lồ the booksiêu thị because Mai wants lớn buy some books và pens. Then they go khổng lồ the pharmacy because Phong wants to lớn buy some medicine. After that, they go lớn the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to lớn the bakery. They want to buy something lớn eat because they are hungry.

1. How many places vị Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What vị they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go khổng lồ the post office?

__________________________________________________.

4. Why vày they go to lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp các trường đoản cú sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ thành phố.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn tự khác loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc và tiông chồng vào ttinh ranh mê thích hợp

1. b2. c3. a4. b

Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng cùng vấn đáp câu hỏi

1. They go to four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go to lớn the zoo because they want khổng lồ see the animals.

Question 4: Sắp xếp các từ bỏ sau thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home page because I have lớn vày homework.

4. He is going lớn Ho Chi Minch đô thị.

*

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch các câu sau sang trọng giờ đồng hồ Anh

1. Quý Khách có muốn uống một ít nước chanh hao không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tớ là một kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver và my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely & cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

1. I ________ lớn school late yesterday.

A. wentB. go

C. goesD. going

2. His brother is ________ musician.

A. aB. an

C. theD. X

3. Please tell me what time vì you ________ your homework?

A. getB. go

C. haveD. do

4. - What is their ________ drink? - They lượt thích chicken.

A. favouriteB. cheerful

C. kindD. tall

5. My sister often ________ to music in her free time.

A. cooksB. listens

C. readsD. goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. atB. in

C. onD. for

7. People use ________ to see the time.

A. carsB. televisions

C. newsD. clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. butB. for

C. andD. or

Exercise 5: Sắp xếp các từ để tạo ra thành câu trả chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: Chọn tự không giống loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch những câu sau sang tiếng Anh

1. Would you lượt thích some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Lindomain authority.

4. She is slyên but very sporty.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu chia thời thừa khđọng vày tất cả mốc thời hạn “yesterday”
Dịch: Tôi mang đến ngôi trường ngày ngày hôm qua.
2AA + nguim âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là 1 nhạc sĩ.

Xem thêm: Sinh Năm 1987 Là Bao Nhiêu Tuổi Đinh Mão 2019, Sinh Năm 1987 Là Tuổi Gì, Mệnh Gì

3DCụm từ bỏ “vì chưng your homework”: làm bài bác tập về nhà
Dịch: Làm ơn nói đến tôi biết bạn làm cho bài bác tập về đơn vị thời gian mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: thức uống mếm mộ của người sử dụng là gì?
5BListen khổng lồ music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường nghe nhạc vào thời hạn rhình ảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ấy ấy vào ngày 25/2.
7DDịch: Mọi người dùng đồng hồ đeo tay nhằm xem giờ.
8CAnd: và
Dịch: Cô giáo mình cao và bé.

Exercise 5: Sắp xếp các từ bỏ để sinh sản thành câu hoàn chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What vày your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big và strong.

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn tự khác loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’cloông xã.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’cloông xã.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’cloông chồng.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) phù hợp vào nơi trống

1. He goes khổng lồ school ___________ seven o’clochồng.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ trang chủ all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The apple is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. andB. but

C. soD. to

3. - Would you lượt thích some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Do you have sầu something to eat?

A. amB. is

C. beD. are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. theB. a

C. anD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. hasB. makes

C. getsD. does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go lớn the cafeteria.

A. of B. to

C. with D. for

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. factoryB. office

C. hospitalD. house

Exercise 5: Sắp xếp những vần âm và để được từ bỏ đúng

*
*
*

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. b2. h3. d4. a5. f6. g7. c8. e

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái chúng ta làm cho nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to lớn, nhưng lại cậu ấy thì tốt.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – Quý khách hàng muốn một chút ít nước cam không? – Ừ, tất cả.
4A“I” đi với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, các bạn tất cả gì ăn được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là một tài xế buýt.
6DDo one’s homework: làm bài bác tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường xuyên làm bài bác tập về nhà vào tầm khoảng 8h.
7DIt’s time for st: đang đi tới giờ làm cho gì
Dịch: Đã đến giờ nạp năng lượng trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: bệnh dịch viện
Dịch: Một bác bỏ sĩ thao tác làm việc ở bệnh viện với cùng 1 y tá.

Exercise 5: Sắp xếp những vần âm và để được từ bỏ đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: Chọn trường đoản cú khác loại

1. A. old B. young C. fish D. slim

2. A. chicken B. lemonade C. pork D. beef

3. A. bread B. táo Apple C. noodles D. rice

4. A. banamãng cầu B. strong C. thin D. thick

Question 2: Viết các từ thích hợp chủ thể vào cột mặt phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: Hoàn thành những câu sau nhờ vào tma lanh gợi ý

*

1. I go lớn bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa vào tự lưu ý viết thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive sầu.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: Hoàn thành những câu sau dựa vào tranh con gợi ý

1. a quarter to ten2. táo khuyết juice3. doctor4. monkey

Question 4: Dựa vào trường đoản cú nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh