Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 8 online

-

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì một năm 2021 - 2022 là tư liệu cực kỳ bổ ích cơ mà evolutsionataizmama.com mong mỏi reviews đến quý thầy cô thuộc các bạn lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 8 online

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh gồm 5 đề kiểm soát cuối kì 1, được biên soạn bsát hại công tác học theo kinh nghiệm của Bộ GD&ĐT phương pháp trên Công văn uống 5512/BGDĐT-GDTrH. Mỗi đề thi kì 1 giờ đồng hồ Anh 8 đều phải sở hữu bảng ma trận kèm theo hướng dẫn giải cụ thể giúp chúng ta dễ ợt hơn vào việc ôn tập tương tự như tập luyện khả năng giải đề. Ngoài ra các bạn đọc thêm một trong những đề thi như: đề thi học tập kì 1 Toán 8, đề thi học tập kì 1 của môn Hóa học tập, Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, GDCD, đề thi học kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đấy là văn bản chi tiết, mời chúng ta thuộc theo dõi và quan sát với cài tại phía trên.


Sở đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 1Đề thi học kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 8

TRƯỜNG THCS…….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 8 cấp cho THCS

Ngày kiểm tra: …/12/2021

Thời gian: ,… phút ít (không nói thời hạn phân phát đề)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Kiến thức ngôn ngữ

-Giới từ

-Used to+V

-Verb forms

-Câu tường thuật

-Đại tự làm phản thân

-Adj + enough + lớn –V

-So sánh

Từ hỏi

Số câu: 12

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

- Thì vượt khứ đọng đơn

-thì hiện nay hoàn thành

-Thì bây chừ đơn

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Ghxay câu hỏi cùng câu trả lời về:

Thói quen thuộc học tập cùng với đề nghị

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Sc:24

Sđ:6

Tl : 60%

2. Đọc

Đọc hiểu và trả lời thắc mắc về mẩu truyện dân gian “ The Lost Shoe”

Số câu: 4

Số điểm :2

Tỉ lệ : 20%

Sc: 4

Sđ:2

Tl 20%

3. Viết

Viết câu trần thuật lời khuyên ổn và yêu câu

- Viết câu phụ thuộc từ gơi ý

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tl 20%

Sc: 4

Sđ:2.0

Tl: 20%

Tổng

Số câu:12

Số điểm :3

Tỉ lệ : 30%

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 12

Số điểm :4

Tỉ lệ : 40%

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tỉ lệ : 20%

Sc: 32

Sđ:10

Tl:100%


Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 8

I. Chọn A, B, C hoặc D phù hợp nhằm điền vào chỗ trống .(3đ)

1- The children are old enough lớn look after ______

A . themselves

B. ourselves

C. herself

D. himself

2-He isn’t_________get married.

A .enough old to

B. old enough for

C .enough old for

D. old enough to

3. I’ll see you……….. Sunday , April 1st .

A. in

B. on

C. at

D. between

4. Tuan hates ……….. computer games all day

A. play

B. lớn play

C. playing

D. plays

5. My father used……….. us to the zoo when he was alive.

A .take

B. to lớn take

C. took

D. taking

6. Tam told his friend………..him a book.

A. give

B. lớn give

C. giving

D. gives

7. We cannot vày it together because your opinion is ........................... mine.

A. different from

B. the same as

C. the same

D. different with

8. Ho Chi Minc City is larger & ______ beautiful than Hanoi.

A. the most

B. as

C. most

D. more

9. My Dad told me _________ hard.

A. to learn

B learn

C learnt

D learning

10. _________ have sầu you lived here? About 10 years.

A. How far

B. How long

D. How often

D.How

11. She has bought a computer __________ a week.

A.for

B. since

C. at

D. in

12. The garden is the same __________ the one I saw last week.

A. than

B. from

C. as

D. to

II : Cho dạng đúng của hễ từ bỏ vào ngoặc. (1.0đ)


1/ The Sun (rise) in the east & (set) in the west.

……………………………………………………………………………..

2/ My grandma (use)to lớn tell me the folktales.

……………………………………………………………………………..

3/ They (work) in this company for ten years.

…………………………………………………………………………….

III/ Ghép câu hỏi ở cột A cùng với câu vấn đáp sống cột B .(2đ)

Questions

Answers

1. Do you want to lớn skết thúc it by airmail or surface mail?

a. No. Thank you

2. Are you a newcomer here?

b. Because she was siông xã.

3. Is there a post office near here?

c. Delicious

4. Could you bởi me a favor?

d. Airmail

5. Why didn’t she go lớn school yesterday?

e. Yes, I am

6. Do you need any help?

f. For ten years

7. What is the food like?

g. Yes, there is.

8. How long have you studied English?

h. What can I vì chưng for you?

IV/ Đọc đoạn văn uống sau

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to lớn Little Pea. Little Pea had to vị chores all day. This made Little Pea’s father very upphối. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, averyone was excited as the prince wanted lớn choose his wife from the village. Stout Nut mother made new clothes for her, but poor Little pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared và magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.


As Little Pea ran khổng lồ the festival, she dropped one of her shoes và lost it. When the prince found the shoe, he decided khổng lồ marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea, and the Prince immediately fell in love sầu with her.

Trả lời câu hỏi(2đ)

1. Who was Little Pea?

……………………………………………………………………………………

2. What did Stout Nut’s mother make Little Pea to do all day?

…………………………………………………………………………………..

1. How did Little Pea get her new clothes?

………………………………………………………………………………

2. Did the prince decide to marry Little Pea?

………………………………………………………………………………

V .Viết lại những câu sau dưới dạng câu tường thuật (1đ)

1.” Can you carry the chairs into lớn the house?”

Mrs Lan asked me…………………………………………………………

2. You shouldn’t make noise in class.”

The teacher said……………………………………………………

VI . Dựa vào tự nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh(1.0đ)

1. His father / generous / friendly

…………………………………………………………………………

2. They/ going to/ have sầu a meeting/ the weekend

…………………………………………………………………………

Đáp án đề đánh giá học tập kì 1 Anh 8

Câu

Nội dung đáp án

Điểm ráng thể

1 Multiple choice

1.

2.

3.

Xem thêm:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A

D

B

C

B

B

A

D

A

B

A

C

I. Multiple choice: 3ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

II Tenses:

1.

2.

3.

ries/sets

used

have worked

II Tenses :1,0ms

0.5

0,25

0,25

III. Matching

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

d

e

g

h

b

a

c

f

III. Matching : 2ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 giờ Anh 8

Cấp độTên c.đề (nội dung)Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Question 1:

Listening

Listen & choose the best answer

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm:

1=10%

Question 2:

Listening

Listen and fill in the blanks

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm: 1 = 10%

Question 3:

Vocabulary,

grammar

Choose A,B,C...

about Grammar,

Vocabulary

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 8

Số điểm 2

Số câu: 8

Số điểm: 2= 20%

Question 4:

Reading

/

Fill in the blanks

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:4

Số điểm: 1

Số câu: 4

Số điểm: 1= 10%

Question 5:

Writing

/

/

/

/

/

Rewrite the sent.s

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Question 6:

Writing

/

/

/

/

/

Complete

the sent.s

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %

Số câu: 12

Số điểm: 3.0

30%

Số câu: 8

Số điểm: 2.0

20%

Số câu: 6

Số điểm: 3.0

30%

Số câu:26

Số điểm:

8


Đề thi tiếng Anh lớp 8 học tập kì 1

PHÒNG GD&ĐT…………….

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh - lớp 8

Thời gian: 45 phút (Không nói thời hạn vạc đề)

Question 1: Listen lớn the recorder two times, then choose the best option ( A, B, C, or D) lớn complete each sentence: ( 1.0 pt )

1. Lan helps her mom cook------------

A. breakfast

B. lunch

C. dinner

D. snack

2.Lan & her mom will use----- khổng lồ cook

A. the small pan

B. the small bowl

C. the big plate

D. the big pan

3. Lan will -----------the garlic và the green peppers.

A. boil

B. fry

C.eat

D. clean

4. Lan ---------the “Special Chinese Fried Rice” .

A. dislikes

B. likes

C. feels

D. hates

Question 2: Listen khổng lồ the recorder two times, then fill in the blanks with the missing words: ( 1.0 pt )

Once a farmer lived a comfortable life with his (1). His chickens laid many eggs which the farmer used khổng lồ sell khổng lồ buy food và clothing for his family.One day, he went to lớn (2) the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly lớn his wife, “We’re rich! We’re rich!” His wife ran to lớn him và they both looked at the egg in amazement. The (3) wanted more, so her husb& decided khổng lồ cut open all the chickens và find more gold eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished all, the chickens were dead. There were no more eggs of any kind for the (4) farmer and his greedy wife.

Question 3: Choose the best option to complete each sentence: (2 pts)

1. Who ____________ the telephone? ( invention / inventor/ inventing /invented)

2.Nam enjoys____ soccer after school.( play /to play /plays/ playing)

3._____ is a big metal box for keeping food and drink cold & fresh.( Counter / Sink /Jar /Refrigerator)

4. It was generous _______ you lớn nói qua your food with me. ( of / khổng lồ / for / about)

5.Jenny’s not here now. Can I take a(n) ________? ( message / advice /news/ information)

6._______ is a thing that you use in a kitchen for cooking food.( Cooker /Cook /Refrigerator /Counter)

7-He invented the telephone. He is a __________ ( teacher / inventor / worker/ organizer)

8- she ------stamps since 2011 ( collected / have sầu collected / has collected / collecting )

Question 4:Read the passage then pichồng out ONE best option ( A, B, C, or D ) to lớn answer each question: ( 1.0 pt )

Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 16 lớn 30 years of age . The Union builds good character, love for the nation, & encourages good citizenship, soft skills & personal fitness. The Union was founded on March 26,1931 by the beloved President Ho Chi Minc . It had different names over the years . One of its first names was “Vietphái nam Communist Youth Union”. In December 1976, it was officially named as it is called today : Ho Chi Minch Communist Youth Union . The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietphái mạnh Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities alặng to help the young develop their public awareness và form their personality.


1-Which of the following is true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- Vietnamese youth from 13- to 30 years of age can join Youth Union

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union is the Young Pioneers Organization

2-The Union was founded ------------------------ by the beloved President Ho Chi Minh

A- on March 26,1931

B- on March 26,1931

C- - on March 16,1931

D- on March 26,1930

3-Which of the following is not true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- The Union was founded by the beloved President Ho Chi Minh

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union often hold social activities

4- . One of The Union ‘s first names was ---------------

A- “Vietphái nam Communist Youth Union”.

B- “Ho Chi Minh Communist Youth Union”

C- “the Young Pioneers Organization”

D- “the Vietnam giới Youth Federation”

Question 5: Complete each of the sentences so that it has exactly the same meaning as the original one. Begin with the words given. (1,5 pts)

1- Mai said khổng lồ me ,” I help you now”

→ Mai ----------------------------------------------------

2- she is a good singer trằn she sings

---------------------------------------------------------

3-Na is very tired . she will stay in bed

→ Na is tired enough ----------------------------------------

Question 6: Make complete sentences from the cues ( 1,5 pts)

1- The weather/ fine / enough / for them / have/ a picnic .

→--------------------------------------------

2-They / going /see / movies / tonight

→---------------------------------------------

3-Alexander Građam mê Bell / introduce / the telephone / 1876

→---------------------------------------------

-----------------------------------------------THE END------------------------------