De thi chọn lớp 6 lên 7 môn văn

-

Đề thi khảo sát điều tra unique htrằn lớp 6 lên lớp 7 môn Tiếng Anh nhằm mục đích Đánh Giá, kiểm tra lại kỹ năng của các em học viên nhằm sẵn sàng mang đến năm học tập new.

Bạn đang xem: De thi chọn lớp 6 lên 7 môn văn

Đề thi khảo sát điều tra quality hnai lưng môn Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7 bao gồm câu trả lời cố nhiên sẽ giúp đỡ các em học viên Reviews lại kỹ năng của mình bên cạnh đó cũng giúp các thầy cô giáo có thêm bốn liệu tìm hiểu thêm sẵn sàng ra đề thi điều tra chất lượng đầu năm lớp 7.

TRƯỜNG trung học cơ sở …..

Name: ……………………………….

Class: ….

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÈ 2018

Môn: Tiếng Anh 6 (lên lớp 7)

Thời gian: 45 phút

Code: 01

I. Choose the word whose is pronounced differently from that of the others. (1p)

1. A. around B. house C. shout D. pour


2. A. bicycle B. exciting C. favourite D. widely

3. A. fear B. repeat C. idea D. really

4. A. doctor B. opening C. gold D. postcard

II. Choose A, B, C or D khổng lồ complete the sentences: (2 p)

1. Hoa is sitting __________________her parents.

A. next

B. opposite

C. in front

D. between

2. Nile river is __________________than Mekong river.

A. long

B. longer

C. longest

D. the longest

3. If the weather ____________ good, I ___________camping with classmates.

A. is / will go

B. is / go

C. will be / go

D. will be / will go

4. Hi-tech robot will be able khổng lồ look __________________children in the future.

A. on

B. up

C. after

D. at

5. The food is very __________________

A. long

B. delicious

C. noisy

D. historic

6. Many girls and women__________________ aerobics lớn keep fit.

A. play

B. go

C. do

D. see

7. Hai can__________________ boxing well.

A. do

B. play

C. go

D. have

8.In the future, we __________________ go to lớn moon for our holiday.


A. must

B. might

C. can’t

D. won’t

III. Write the past và past participle form of the verbs (1 p)

go – went – gone

1. vị – ……… – …….. 6. have –……… – ……..

2. get – ……… – …….. 7. eat – ……… – ……..

3. teach – ……… – …….. 8. ride – ……… – ……..

4.give – ……… – …….. 9. build – ……… – ……..

5. meet – ……… – …….. 10. see – ……… – ……..

Xem thêm:

IV. Supply the correct khung of verbs ( 2,25 p)

1. Nam (buy) __________________ a new laptop tomorrow.

2. He (not eat) __________________ fish last night.

3. Mary (study) _________________ in the school in the afternoon.

4. Look ! The bus ( come) _________________.

5. Her sister ( not cook ) __________________ dinner now. She (read) ________________

6. There ( be) _________________ no flowers in mygarden.

7. Tam và her friend always (go) __________________ to lớn school early.

8. __________________ you (see) __________________ a good movie yet ?

V. Arrange the words into the sentence: (2 p)

1. I / been / have / three times. / Hanoi / to

-> ………………………………………………………….

2. tallest / My / is / the / brother / person .

-> ………………………………………………………………………….

3. lives / very / from / He / far / office . / his

-> ……………………………………………………………………….

4. did / Where / play / you / badminton / yesterday?


-> ………………………………………………………………………....

VI- Match the verbs in Awith the words in B (1,25 p)

A

B

Answer

0) play

speak

go

fly

have

do

exercise

a language

dinner

swimming

a kite

badminton

0- f play badminton

1- …………………………………

2- …………………………………

3- …………………………………

4- …………………………………

5- …………………………………

VII. Use words in the brankets lớn combine each pair of sentences below (0,5p)

1. We pollute the air. We have breathing problems. (If)

-> ………………………………………………………………………………………….

2. It is raining very hard. We will not go on a picnic tomorrow. (Because)

-> ………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn đấy, mời chúng ta cài về giúp thấy tiếp.

Để tìm kiếm tìm tài liệu giao hàng mang lại công tác huấn luyện và đào tạo, thầy cô giáo có thể truy vấn evolutsionataizmama.com để xem thêm các tư liệu học hành trường đoản cú lớp 1 đến lớp 12. Dường như, còn tồn tại trọn bộ giáo án điện tử các môn học dĩ nhiên đề thi, đề kiểm tra những khối lớp góp thầy cô tiết kiệm chi phí thời gian biên soạn giáo án và ra đề thi.