Đề thi anh 7 học kì 2

-
Đề thi Tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 2021 - Đề hàng đầu có lời giải cụ thể đến từng dạng bài bác tập và góp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng đã học tập, ôn tập giỏi để đạt hiệu quả cao trong kì thi sắp tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi anh 7 học kì 2


Kì thi cuối học kì 2 tới đây, nhu cầu search kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống bao gồm lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng phệ. Thấu phát âm điều đó, chúng tôi sẽ dày công sưu tầm Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh 2021 (Đề số 1) gồm lời giải và giải mã cụ thể. Hỗ trợ các em làm cho quen với cấu trúc thi new của đề thi môn Toán lớp 9 thuộc các dạng bài tập thường xuyên xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề tại phía trên.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 2021 - Đề số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. Breakfast B. Teacher C. East D. Please

2. A. Children B. Church C. Headache D. Beach

3. A. See B. Salt C. Small D. Sugar

4. A. Mother B. Thirteen C. Father D. Then

II. Circle the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each of the following sentences.

1. Phuong doesn’t like football & …… Mai.

A. so is B. so does

C. does so D. neither does

2. These papayas aren’t ripe & ….. are the pineapples.

A. so B. too

C. neither D. either

3. The dirt from vegetables can make you ……...

A. bored B. tired

C. sick D. well

4. You must bởi your homework more ……. in the future.

A. careful B. care

C. careless D. carefully

5. You should ……. early if you want lớn vì chưng morning exercise.

A. get up B. getting up

 C. khổng lồ get up D. to lớn getting up

6. Hoa is a ….. worker.

A. hardly B. hard

C. more hard D. most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..

A. bore B. bored

C. boring D. boredom

8. Mai enjoys ….. seafood with her parents.

A. to eat B. eating

C. eat D. to lớn eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. He (wash)………………………….the dishes every day.

2. We (play)…………………………volleyball tomorrow

3. She (not watch) …………………TV last night.

4. ……… they (go) …………………….lớn school now?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I /not like/ read books

…………………………………………………………………………………….

2.

Xem thêm:

He / be/ good/ soccer/ player./ He/ play/ soccer/ good.

…………………………………………………………………………………….

3. Mai / prefer/ meat/ fish.

…………………………………………………………………………………….

4. They /prefer/ listen/ music/ watch / TV

…………………………………………………………………………………….

5. He /do/ homework/ last night.

…………………………………………………………………………………….

6. Hoa/ not go/ school/ yesterday/ because/ she/ be/ siông chồng.

…………………………………………………………………………………….

V. Read the passage carefully then answer questions.

In 1960s, most people in Vietphái nam did not have sầu a TV phối. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends và the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have sầu a TV phối at home page & the neighbors don’t spkết thúc much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV mix in 1960s?

→………………………………………………………………………………

2. How long did they watch TV programs?

→………………………………………………………………………………

3. What might the children do?

→………………………………………………………………………………

4. What might the older people do?

→………………………………………………………………………………

Đáp án đề Tiếng Anh lớp 7 học kì 2 - Đề số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A 2. C 3. D 4. B

II. Circle the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each of the following sentences.

1. D 2. C 3. C 4. D

5. A 6. B 7. C 8. B

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. washes

2. will/shall play

3. didn’t watch

4. Are ... going?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I don’t like reading books.

2. He is a good soccer player. He plays soccer well.

3. Mai prefers meat to fish.

4. They prefer listening lớn music lớn watching TV

5. He did his homework last night.

6. Hoa didn’t go to school yesterday because she was sick

V. Read the passage carefully then answer questions.

1. No, they didn’t.

2. They watched until the TV programs finished.

3. The children might play with their friends.

4. The older people might talk together.

File tải miễn phí đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 7 - Đề số 1

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới nhằm thiết lập về đề soát sổ học kì 2 giờ anh lớp 7 năm 2021 (Đề số 2) file word, tệp tin pdf, hỗ trợ những em ôn luyện giải phản ánh hiệu quả độc nhất.

Tsay mê khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 7 khác:

Hình như những em học sinh cùng thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo thêm các tài liệu có lợi cung ứng ôn luyện thi môn tiếng anh không giống được update thường xuyên trên siêng trang của Shop chúng tôi.