Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

-

Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 gồm giải đáp (4 đề)

Với Đề kiểm tra 15 phút ít Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 tất cả câu trả lời (4 đề) được tổng đúng theo chọn lọc từ bỏ đề thi môn Tiếng Anh 8 của những ngôi trường trên cả nước sẽ giúp đỡ học viên đầu tư ôn luyện tự đó đạt điểm trên cao trong số bài bác thi Tiếng Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

*

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Đề khảo sát điều tra unique Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 1)

I. Give sầu the correct form of the verbs in the brackets

1. I used to (work) ___________ in this factory.

2. She is used to lớn (drive) ___________ on the left.

3. They get used lớn (cook) ___________ in the morning.

4. I am used khổng lồ (look) ___________ at road signs.

5. He used to (do) ___________ a survey.

6. We used to lớn (have) ___________ a traffic accident.

7. She used khổng lồ (star) ___________ a horror film.

8. He gets used to (watch) ___________ thrillers.

II. Rewrite the following sentences

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked __________________________________________________

2. "Please sit down here.” Martin told us.

Martin told us ______________________________________________

3. He asked, "Do I have sầu to vì chưng this test?"

He asked ___________________________________________________

4. "I don’t like oranges.” her mother said lớn her.

Her mother told her __________________________________

5. "I am going to have sầu my hair cut tomorrow.” she told her boyfrikết thúc.

She told her boyfriend_______________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. work

2. driving

3. cooking

4. looking

5. do

6. have

7. star

8. watching

II. Rewrite the following sentences

1. She asked where my umbrella was.

2. Martin told us to lớn sit down there.

3. He asked if he had to lớn vày that test.

4. Her mother told her that she didn’t like oranges.

5. She told her boyfriends that she was going to lớn have sầu her hair cut the next day.

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào sản xuất .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 2)

I. Write the sentences, using the cue words

1. I/ not / like / learn / History.

………………………………………………………………...………….

2. She / begin / work / this / company / 2000.

……………………………………………………………………………

3. She / always / wants / improve sầu / her English.

……………………………………………………………………………

4. Last week / she / buy / English-Vietnamese dictionary.

……………………………………………………………………………

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. Do you like this picture? My uncle (paint) _______________ it last year.

2. Kylie (make) _______________ her first film when she was 21.

3. I live in Washington, though I (stay) _______________ in London at the moment.

4. ___________ (you/see) _________ the football match yesterday?

5. We (visit) _______________ the old church tomorrow.

6. My brother love sầu (spend) _______________ his summer holiday doing volunteer work.

Đáp án và Thang điểm

I. Write the sentences, using the cue words

1. I don’t like learning History.

2. She began lớn work in this company in 2000.

3.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Khi Viết Thư Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh Và Một Số Mẫu Thông Dụng

She always want lớn improve her English.

4. Last week, she bought an English-Vietnamese dictionary.

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. painted (câu phân tách QKĐ vì chưng tất cả last week)

2. made (câu chia QKĐ vày vế sau phân tách QKĐ)

3. am staying (câu chia hiện thời 1-1 vị tất cả “at the moment”)

4. Did-see (câu phân chia QKĐ vày tất cả yesterday)

5. are going to visit (câu chia TLG bởi vì gồm tomorrow)

6. spending (love + ving: ưng ý làm cho gì)

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 3)

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. She taught (A) her children (B) how lớn care after (C) their (D) pets.

2. You can use (A) dictionary (B) to lớn look about (C) new words (D).

3. What did (A) his mother tell him (B) in (C) the end of (D) the TV show?

4. It was (A) kind to (B) you lớn (C) take me khổng lồ (D) the station.

II. Give sầu the correct size of the verb in the brackets.

1. I (receive) ____________________ a letter from my friend yesterday.

2. Every morning we (go) ____________________ khổng lồ school.

3. How often _____________ you (visit) _____________ the National museum?

4. He (see) ____________________ a movie tomorrow.

5. Ba usually (cook) __________________ dinner for the whole family.

6. The boys (play) ____________________ soccer at the moment.

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. C ⇒ for (care for = look after: chuyên sóc)

2. C ⇒ up (look up: tra cứu)

3. C ⇒ at (at the kết thúc of: ngơi nghỉ cuối)

4. B ⇒ of (kết cấu it’s + adj + of sb + to V: ai đó thiệt là như thế nào)

II. Give sầu the correct form of the verb in the brackets.

1. received (câu phân tách thời QKĐ vì chưng gồm yesterday)

2. go (câu chia thời HTĐ bởi vì có every morning)

3. do-visit (thắc mắc how often phân chia thời bây chừ đơn)

4. are going lớn see (câu phân tách thời TLG bởi bao gồm tomorrow)

5. cook (câu chia HTĐ bởi vì bao gồm usually)

6. are playing (câu chia thời HTTD vì gồm at the moment)

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề chất vấn số 4)

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Climbing that tree is very dangerous.

It is ……………………………………………………………………………

2. We intend lớn go to the cinema tonight.

We are.…………………………………………………………………………

3. Let’s go to lớn the cinema tonight.

How about ……………………………………………………………………?

4. Tom is not old enough lớn drive a car.

Tom is too ………………………………………………………………………

II. Give the correct size of the verbs in the blanket

1. Ba usually (go) _____________ to school at 6 am but yesterday he (go) _____________ at 6:30 am.

2.

- What _________ you (do) _____________ last Sunday?

- I (write) _____________ a letter to lớn my friover.

3. The boys (watch) _____________ TV at the moment.

4. Hoa (not get) _____________ up late every morning.

5. We (have) _______________ a small các buổi tiệc nhỏ next Sunday. Would you lượt thích (come) _______________?

6. They (work) _______________ very hard when they were young.

Đáp án & Thang điểm

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. It is dangerous to climb that tree.

2. We are going to lớn the cinema tonight.

3. How about going lớn the cinema tonight?

4. Tom is too young lớn drive a car.

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

1. goes – went (vế trước phân tách thời hiện tại đối chọi vị gồm “usually” – vế sau phân chia quá khứ 1-1 vị bao gồm “yesterday”)