Đặt câu với từ gạch chân tiếng anh lớp 6

-

các bài tập luyện đặt thắc mắc mang đến tự gạch men chân vào tiếng Anh là tư liệu vô cùng hữu ích, nắm tắt tổng thể kỹ năng kim chỉ nan, phương pháp làm cho bài tập, những từ bỏ dùng làm hỏi với những dạng bài bác tập thực hành thực tế bao gồm lời giải kèm theo.

Bạn đang xem: Đặt câu với từ gạch chân tiếng anh lớp 6


bài tập đặt thắc mắc mang lại tự gạch ốp chân vào giờ đồng hồ Anh

V. Những bài tập vận dụng

I. Lưu ý khi làm bài

- Trước hết ta cần xác minh được tự nhằm hỏi.

- Từ bị gạch men chân ko bao giờ xuất hiện thêm trong câu hỏi.

- Nếu trong câu:

+/ Dùng đụng từ thường xuyên thì ta yêu cầu mượn trợ rượu cồn từ và hòn đảo trợ hễ trường đoản cú lên trước công ty ngữ và sau tự nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ Nếu vào câu sử dụng “động tự tobe”, “động tự kngày tiết thiếu” ta chỉ cần đảo “hễ tự tobe”, “rượu cồn từ bỏ kngày tiết thiếu” lên trước nhà ngữ với sau từ bỏ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

- Nếu trong câu tất cả từ bị gạch chân dùng phần đông từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta phải thay đổi tương ứng như sau:


1. I, We => You

2. me, us => you

3. mine, ours => yours

4. my, our => your

5. some => any

II. Cách chế biến bài tập đặt thắc mắc mang lại từ gạch chân

1. Xác định tự gạch chân chỉ người/ vật/ số đếm/ số tiền/ hành động/ tính từ bỏ,...

2. Chọn từ nhằm hỏi đam mê hợp

3. Xác định thì qua động từ bỏ chủ yếu vào câu

4. Xác định chủ ngữ? Số nhiều/ít

5. Chọn trợ động tự ham mê phù hợp với chủ ngữ với thì

6. Đặt câu

III. Các trường đoản cú để hỏi hay gặp gỡ trong Tiếng Anh.

1. What: vật gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự đồ gia dụng, sự kiện...)

2. Which: chiếc mà lại (Dùng để hỏi lúc có sự lựa chọn)

3. Where: ở chỗ nào (Dùng để hỏi cho địa điểm, nơi chốn ...)

4. When: lúc nào (Hỏi mang lại thời gian, thời khắc ...)

5. Who: ai, fan nhưng mà (Hỏi mang đến người)

=> Whom: tín đồ mà (Hỏi đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vì chưng you buy any books (for)?

=> Whose: của fan cơ mà (Hỏi mang đến tính trường đoản cú tải, cài bí quyết, đại tự ssinh hoạt hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi đến lí vì chưng, ngulặng nhân)

7. How: cố như thế nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng trường đoản cú, sức khoẻ ...)

8. How old: hỏi đến tuổi

9. How tall: hỏi mang đến chiều cao của người

10. How high: hỏi mang đến chiều cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày


12. How thin: hỏi đến độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi mang lại độ rộng

15. How broad: hỏi mang lại bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi mang đến tốc độ

18. How far ... from ... khổng lồ ...: hỏi mang lại độ xa

19. How long: hỏi đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi mang đến thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour lớn bởi vì my homework.

=> How long does it take you to bởi your homework?

(Nó đem mất của bạn từng nào thời gian để làm bài xích tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, gia tốc, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often do you go to lớn school?

How much: hỏi mang lại giá bán cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi đến con số cùng với danh từ bỏ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vị you have sầu here?

IV. Bài tập trường đoản cú luyện

Câu 1: Đặt câu hỏi cho chỗ gạch men chân

1. I want lớn see a cowboy movie

.........................................................................

2. My family usually watches TV in the evening.

.........................................................................

3. They do not have sầu a TV because it was too expensive sầu.

.........................................................................

4. We have 2 books.


.........................................................................

5. Jane will go lớn a shop tomorrow

.........................................................................

6. She likes pop music.

.........................................................................

7. I can speak 4 languages

.........................................................................

8. Nga is going khổng lồ visit her old teachers this evening.

.........................................................................

9. I play chess with my frikết thúc.

.........................................................................

10. Next month, I will go to Da Latlớn relax.

.........................................................................

11. Peter goes khổng lồ the library twice a week.

.........................................................................

12. Pete & Mike are playing football.

.........................................................................

13. This dress costs 150 dollars.

.........................................................................

14. She speaks English fluently.

.........................................................................

15. Columbus lives America.

.........................................................................

16. It is Jack’s book.

.........................................................................

17. I & my father play volleyball in the afternoon

.........................................................................

18. Mrs. Robinson buy a poster.

.........................................................................

19. I often listen lớn musicin my không tính phí time.

.........................................................................

trăng tròn. I often listen to lớn musicin my không lấy phí time.

.........................................................................

21. I meet Tomat the bar

.........................................................................

22.I want a camera for my birthday.


.........................................................................

23.I go khổng lồ the shoe siêu thị in the afternoon.

.........................................................................

24.You visit a temple and a churchin xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan.

.........................................................................

25. You should learn harderto get good mark.

.........................................................................

26. The dictionary is 200,000 dong.

.........................................................................

27. She buy a pencil at the siêu thị over there.

.........................................................................

28. I am happyafter the trip

.........................................................................

29. Jane likes playing chess.

.........................................................................

30. I need a phone card.

.........................................................................

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho Chi Minh City.

.........................................................................

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

.........................................................................

33. The dress looks very nice.

.........................................................................

34. Jachồng is in the room

.........................................................................

35. Her neighbor gives hera nice dress.

.........................................................................

36. They want lớn return to lớn America

.........................................................................

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

.........................................................................

38. My fatheris in Ha Noi

.........................................................................

39. He travels khổng lồ Nha Trang by coach.

.........................................................................

40. She goes lớn the doctor because she is sichồng.

.........................................................................

Xem thêm:

41. Nam leaves trang chính at 7 o"clock

.........................................................................

42. He teaches English at the high school.

.........................................................................

43. The lesson is very difficult.

.........................................................................

44. She often does the housework after doing exercises.

.........................................................................

45. They are planting some roses in the garden.


.........................................................................

46. Liz will send these letterskhổng lồ her friends.

.........................................................................

47. My favorite subject is Math

.........................................................................

48. I often listen khổng lồ music in my free time.

.........................................................................

49. He is good at drawing

.........................................................................

50. She learns about computersin computer science class.

.........................................................................

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

.........................................................................

52. Phong likes playing table tennis.

.........................................................................

53. They go lớn the beach on the summer holidays.

.........................................................................

54. They are in a hotel.

.........................................................................

55. The childrenswyên ổn in the lake.

.........................................................................

56. I go khổng lồ the movies twice a week.

.........................................................................

57. She leaves her suitcase on the train.

.........................................................................

58. They see lions & tigersat the zoo.

.........................................................................

59. He leaves the party at 11.o’cloông xã.

.........................................................................

60. John goes to lớn the beachlast Sunday.

.........................................................................

61. He gives his girlfrikết thúc a bunch of flowers.

.........................................................................

62. .The company sends the new worker khổng lồ California.

.........................................................................

63. My sister dreams about the monsterlast night.

.........................................................................

64. My grandmother hears a loud in this morning.

.........................................................................

65. We visit the History Museum.

.........................................................................

66. Hoa is doing homework....

......................................................................

67.I will go to the church in 2022

.........................................................................

68. Jaông xã và I get to lớn school by car

.........................................................................

69. She has3 pens

.........................................................................

70. I buy half a kiloof cheese.

.........................................................................

71. He is playing soccer

.........................................................................

72. He meet Lindafor coffee.

.........................................................................

73. The teacher is angry because he doesn’t bởi vì his homework.

.........................................................................

74. Jackbuys a car

.........................................................................


75. I go to the cinema with my cousins.

.........................................................................

76. She makes some coffeefor her mother

.........................................................................

77. She calls the police because she gets lost.

.........................................................................

78. I buy twokilos of oranges.

.........................................................................

79. John writes a poem about his grandparents.

.....................................................

Câu 2: Make questions for the underlined words/ phrases

1. Nam does the morning exercise every day.

………………………………………………………………………………………………

2. This river is trăng tròn meters wide.

………………………………………………………………………………………………

3. He watches T.V when he has miễn phí time.

………………………………………………………………………………………………

4. Jack is 1.8 m tall.

………………………………………………………………………………………………

5. They have three children.

………………………………………………………………………………………………

6. Shakespeare wrote Hamlet.

………………………………………………………………………………………………

7. The Browns are planting trees in the garden.

……………………………………………………………………………………………

8. This car belongs to my grandfather.

………………………………………………………………………………………………

9. Minch goes to lớn bed at 10.00.

………………………………………………………………………………………………

10. They are going to lớn stay in Hai Phong for two days.

………………………………………………………………………

Câu 3. Choose the best answer

1. Little John feels (tired/ bored) today because he has lớn stay at home looking after the house.

2. How (long/ high) is that river?

3. What is the (height/ length) of that post?

4. How (tall/ high) is your father?

5. My little daughter is two years of (old/ age).

6. Do you know how (wide/ narrow) this lake is?

7. I don’t know how (many/ much) time I need to spend on English.

8. Our grandparents look after (them/ themselves) as they live alone.

9. A camel has thiông chồng hair to protect (it/ itself) from the heat of the desert.

10. How (thick/ thin) is this book?

11. The kiwi has a (long/ wide) beak.

12. What is the (length/ depth) of this well?

13. Where is (your/ yours) dictionary? – I want to lớn borrow (it/ its).

14. Have you ever watched cats wash (each other/ themselves)?

15. How (long/ often) vị you visit your parents? – Twice a month.

Câu 4

1. Our school year starts on September 5th

2. Summer vacation lasts for three months

The longest vacation is summer vacation

3. I usually visit my grandparentsduring my vacation

4. My mother works eighthours a day

5. Robinson is an English teacher

6. The hotel is opposite the museum

7. It’s about two kilometersfrom my house to the market

8. It takes about twenty minuteslớn go to school by bike

9.These envelopes are 5000 dong

10. Hoa needs some stamps & a pad of letter-papers

11. A letter to America is 9500 dong

12. Liz will sover these letters lớn her friends

13. I would like some orange juice

14. I saw her last night

15. Her neighbor gave her a nice dress

16. They returned khổng lồ America two weeks ago

17. Robinson bought a poster

18. My father was in Ha Noi last month

19. He travelled to Nha Trang by coach

trăng tròn. She went to the doctor because she was sick

21. We meet her at the City’s Theaterlast night

22. Nga brushes her teeth three times a day

23. My father was in Ha Noi three weeks ago

24. Nam played badminton with Minh

25. She went to the doctor because she had a backache

26. The students are practicing their English at the moment

27. He had an appointment at 10.00

28. They travelled lớn the USA by planelast month

29. I’d lượt thích to see a cowboy movie

30. My family usually watches TV in the evening

31. They didn’t have sầu a TV because it was too expensive

32.We prefer reading & playing chess

33. She likes pop music

34. Nga is going khổng lồ visit her old teachers this evening

V. bài tập vận dụng

bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases