Đáp án violympic lớp 9 vòng 1

-
biết x² – 4x + 1 = 0 là …Câu 2: Giá trị của x thỏa mãnlà x = …(Nhập công dụng dưới dạng phân số tối giản)

Quý khách hàng Đang Xem: Đề thi Violympic Tân oán lớp 9 vòng 1 năm năm nhâm thìn – 2017

Câu 3: Số dương x thỏa mãn |x – 4| = 5 là x = …

Câu 4: Số các tự nhiên n thỏa mãn: 5(2 – 3n) + 42 + 3n ≥ 0 là …

Câu 5: Tính:

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều khiếu nại xác định của phương trình là:

A) x # 0; ±1 B) x = ±1 C) x # ±1 D) x # 0

Câu 2: Nếu a + b = 6 a³ – b³ = 0 thì a = …

Câu 3: Cho hình thanh khô ABCD đáy bé dại AB. Giả sử M, N là trung điểm hai ở kề bên với MN = 5centimet. Biết diện tích S hình thang là 10cm². Vậy độ lâu năm mặt đường cao của hình thang là:

A) 1cm B) 4cm C) 3centimet D) 2cm

Câu 4: Giá trị của biểu thức A = x³ + y³ + 3x²y + 3xy² cùng với x + y = 5 là A = ….

Bạn đang xem: Đáp án violympic lớp 9 vòng 1

Câu 5: Tìm m sao cho pmùi hương trình (9x + 1)(x – 2m) = (3x + 2)(3x – 5) dìm x = 1 có tác dụng nghiệm.

Xem thêm:

Câu 6: Giải bất phương thơm trình 5 – 3x > -10 ta được tác dụng là:

A) x ≤ 5 B) x > 5 C) x Đề thi trắc nghiệm môn kim chỉ nan những thống kê – Đề 3

Câu 9: Số cực hiếm của x để biểu thức đạt cực hiếm bởi 0 là ….

Câu 10: Tổng x + y biết x, y vừa lòng x² + 2y² – 2xy + 4y + 4 =0 là:A) x + y = 4B) x + y = -4C) x + y = 2D) x + y = -2

Câu 11: Tổng những nghiệm của phương thơm trình (x² – 4).(x² – 10) = 72 là …

Câu 12: Cho biểu thức. Với a > b > 0 và 2(a² + b²) = 5ab thì giá bán rị biểu thức P.. là …

Bài 3: Đi search kho báu

Câu 1: Số nghiệm của phương thơm trình x² + 5x + 10 = 0 là:

A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

Câu 2: Nếu a, b,c là các số không giống 0 cùng a = ab; b = 3c thì a/c = …

Câu 3: Giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức A = 3x² + y² + 2xy + 4x là …

Câu 4: Số các số ngulặng x nhằm dìm cực hiếm nguyên là …

Câu 5: Tập hợp các quý giá x thỏa mãn (x – 1)² = năm nhâm thìn. |x – 1| là …

(Nhập những cực hiếm theo sản phẩm tự tăng dần, giải pháp nhau vì lốt “;”)

Câu 6: Tìm x biết x + 2x + 3x + … + 2016x = 2017.2018.

Câu 7: Cho biểu thức A = x4 + x². Với đầy đủ giá trị x vừa lòng |x| = 2 thì A = …

Câu 8: Số những quý giá của x để phân thức có mức giá trị bởi 0 là …

Câu 9: Cho ABCD là hình thoi. Phát biểu nào tiếp sau đây ko đúng?

A) ABCD là hình thang

B) ABCD là tứ đọng giác

C) ABCD là hình bình hành

D) ABCD là hình vuông

Câu 10: Nếu (a + b)² = 5 thì (a + b)6 = …

Câu 11: Có bao nhiêu giá trị của x nhằm x3 – 8 = (x – 3)3?

A) 1 B) 0 C) 3 D) 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: 3

Câu 2: 5/2

Câu 3: 9

Câu 4: 5

Câu 5: 99

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: C Câu 2: 3 Câu 3: D Câu 4: 125

Câu 5: 1 Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: 2

Câu 9: 0 Câu 10: B Câu 11: 0 Câu 12: 1

Bài 3: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1: D Câu 2: 6 Câu 3: -2

Câu 4: 4 Câu 5: -2015; 2017 Câu 6: 1009/1004 Câu 7: 20

Câu 8: 0 Câu 9: D Câu 10: 125 Câu 11: A


*
Bài thu hoạch quyết nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng viên
*
Kế hoạch dạy dỗ lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)