Công thức phân tử là gì, lý thuyết công thức phân tử hợp chất hữu cơ

-

Giống: Đều cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử

Khác: Công thức phân tử không biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết giữa các nguyên tử, trong khi công thức cấu tạo nói lên rõ điều này.

Ví dụ với CTPT: C2H6O ta chưa biết hợp chất này là gì, có thứ tự sắp xếp các nguyên tố như thế nào. Ta chỉ biết phân tử này được tạo nên từ 2 nguyên tử C, 6 nguyên tử H và 1 nguyên tử O

Với CTPT C2H6O nếu:

+ Có CTCT là CH3CH2OH thì đây là rượu etylic

+ Có CTCT là CH3OCH3thì đây là ete

2 CTCT này có tính chất hóa học khác hoàn toàn nhau


Bạn đang xem: Công thức phân tử là gì, lý thuyết công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1 trang 101 SGK Hóa học 11. Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.
Bài 3 trang 101 SGK Hóa học 11. Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?
Bài 4 trang 101 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?
Bài 5 trang 101 SGK Hóa học 11. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?
Bài 6 trang 102 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo có thể ...
Bài 7 trang 102 SGK Hóa học 11. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?
Bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11. Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol...
Bài trước
Bài tiếp theo
Góp ý, báo lỗi
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Các môn khác
Văn mẫu lớp 11
Hình Học lớp 11
Giải Tích lớp 11
Hóa Học lớp 11
Vật Lý lớp 11
Tiếng Anh lớp 11
Tiếng Anh lớp 11 mới
Sinh Học lớp 11
Giáo Dục Công Dân 11
Địa Lý lớp 11
Tin Học lớp 11
Lịch Sử lớp 11

Xem thêm:

Công Nghệ lớp 11
Ngữ Văn lớp 11
Góp ý, báo lỗi ×
Góp ý của bạn đã được gửi đi, chân thành cảm ơn.
Chọn vấn đề gặp phải:
Nhập nội dung gửi đi
Hủy Gửi đi
Chương 1: Sự Điện Li
Chương 2: Nitơ - Photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Chương 4: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ
Chương 5: Hiđrocacbon No
Chương 6: Hiđrocacbon Không No
Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog
Quyền riêng tư | Điều khoản sử dụng
Kết nối với chúng tôi
*

Tải ứng dụng giải bài tập SGK
*
*

*

Tải ngay ×
Ứng dụng evolutsionataizmama.com