Có 3 chất lỏng benzen anilin stiren

-

Câu hỏi :

Có 3 chất lỏng: benzen, anilin, stiren đựng đơn nhất trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc demo nhằm biệt lập 3 chất lỏng bên trên là


*