Có 3 chất lỏng benzen anilin stiren

-

Câu hỏi :

Có 3 chất lỏng: benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là


*