Cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

-

Cho một luồng khí CO trải qua ống sđọng đựng m gam Fe2O3 nung rét. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam hóa học rắn X gồm sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hòa chảy không còn X vào dung dịch HNO3 sệt, lạnh chiếm được 4,368 lkhông nhiều NO2 (thành phầm khử duy nhất làm việc đktc). Giá trị của m là


Bạn đang xem: Cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

nNO2 = 0,195 mol

Xét toàn cục quy trình chỉ có CO cho e (tạo ra CO2) cùng HNO3 dìm e (tạo thành NO2)

Bảo toàn e: 2.nCO = nNO2 => nCO = 0,0975 mol

=> nCO2= nCO = 0,0975 mol

Bảo toàn kân hận lượng: mCO + mFe2O3 = mCO2 + mhh oxit

=> mFe2O3 = 0,0975.44 + 10,44 – 0,0975.28 = 12 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí CO (dư) trải qua 9,1 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm CuO với Al2O3nung nóng cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn, chiếm được 8,3 gam chất rắn. Kăn năn lượng CuO gồm vào tất cả hổn hợp ban sơ là


Dẫn ung dung V lít khí CO (sinh sống đktc) đi qua một ống sđọng đựng lượng dư hỗn hợp rắn có CuO, Fe2O3(làm việc ánh nắng mặt trời cao). Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn cục bộ khí X nghỉ ngơi bên trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo nên thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam hỗn hợp A có CuO, Al2O3cùng FexOynung nóng. Sau lúc phản bội ứng dứt, thu được một,44 gam H2O và a gam hóa học rắn. Giá trị của a là


Cho khí CO qua ống chứa 15,2 gam hỗn hợp có CuO với FeO nung rét. Sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí B cùng 13,6 gam hóa học rắn C. Cho B chức năng cùng với dung dịch Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho V lkhông nhiều hỗn hợp khí (làm việc đktc) tất cả CO cùng H2phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn có CuO cùng Fe3O4nung nóng. Sau Lúc các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng tất cả hổn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn 58 gam hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 nên toàn diện 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp CO và H2. Khối lượng Fe sinh ra là


Hoà rã hoàn toàn trăng tròn gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng hỗn hợp H2SO4loãng chiếm được 50 gam muối hạt. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành kim loại ở ánh nắng mặt trời cao đề xuất V lkhông nhiều khí CO (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam tất cả hổn hợp bao gồm CuO, Fe2O3với Fe3O4thành 2 phần đều nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bằng CO dư làm việc ánh sáng cao nhận được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 mang đến công dụng trọn vẹn cùng với hỗn hợp H2SO4loãng, nhận được m gam muối bột. Giá trị của m là


Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M đề xuất cần sử dụng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn cỗ lượng kim loại M xuất hiện mang lại tính năng cùng với hỗn hợp HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là


Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Hoàn Thành ( Có Đáp Án Chi Tiết)

Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (nghỉ ngơi đktc) rảnh rỗi trải qua ống sđọng nung lạnh đựng 8 gam một oxit Fe cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí nhận được sau làm phản ứng tất cả tỉ khối đối với hiđro bởi đôi mươi. Công thức của oxit Fe cùng tỷ lệ thể tích của khí CO2trong các thành phần hỗn hợp khí sau bội phản ứng là


Hỗn thích hợp A tất cả CuO và MO theo Phần Trăm mol khớp ứng là 1 : 2 (M là kim loại hóa trị ko đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung rét thu được tất cả hổn hợp hóa học rắn B. Để hoà rã hết B đề xuất 40 ml hỗn hợp HNO32,5M cùng nhận được V lkhông nhiều khí NO nhất (đktc). Hiệu suất những phản ứng đạt 100%. Kyên nhiều loại M với quý giá của V là


Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng không còn cùng với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam các thành phần hỗn hợp X. Cho X tác dụng cùng với hỗn hợp HCl dư chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:


Khử hoàn toàn 32,2 gam các thành phần hỗn hợp tất cả CuO, Fe2O3cùng ZnO bởi CO ở nhiệt độ cao nhận được 25 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 kim loại. Cho X công dụng đầy đủ cùng với dung dịch HNO3thì chiếm được khí NO (thành phầm khử nhất, đktc) cùng hỗn hợp đựng m gam muối. Giá trị của m là


Khử hoàn toàn 69,6 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOsinh sống nhiệt độ cao thành kim loại buộc phải 24,64 lít khí CO (đktc) cùng chiếm được x gam hóa học rắn. Cũng mang lại 69,6 gam A công dụng với hỗn hợp HCl đầy đủ thu được hỗn hợp B cất y gam muối bột. Cho B chức năng với dung dịch NaOH dư thấy tạo thành thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z lần lượt là


Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đọng đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn nhận được 10,44 gam hóa học rắn X có sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hòa rã hết X trong dung dịch HNO3 đặc, rét chiếm được 4,368 lít NO2 (thành phầm khử độc nhất sinh sống đktc). Giá trị của m là


Dẫn 11 phần 2 lít (đktc) hỗn hợp X bao gồm CO cùng CO2 (bao gồm tỉ khối hận so với H2 bằng 15,6) qua ống đựng các thành phần hỗn hợp hóa học rắn tất cả CuO, Fe2O3 nung lạnh, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y (có tỉ kân hận đối với H2 bởi 18). Kân hận lượng chất rắn sót lại sau làm phản ứng vẫn giảm sút đối với ban đầu là


Cho khí CO trải qua ống sđọng đựng 0,09 mol hỗn hợp A bao gồm Fe2O3 và FeO nung lạnh sau đó 1 thời hạn nhận được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 17,73 gam kết tủa. Cho B công dụng hết cùng với dung dịch HNO3 dư nhận được V lkhông nhiều NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí CO qua hỗn hợp T gồm Fe và Fe2O3 nung lạnh nhận được các thành phần hỗn hợp khí B với các thành phần hỗn hợp chất rắn D. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư nhận được 6 gam kết tủa. Mặt không giống, tổng hợp các thành phần hỗn hợp D bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) với 24 gam muối hạt. Phần trăm số mol của Fe trong tất cả hổn hợp T là


Đun 0,04 mol hỗn hợp tất cả tương đối nước với khí CO2 qua cacbon nung đỏ, chiếm được 0,07 mol các thành phần hỗn hợp Y bao gồm CO, H2 và CO2. Cho Y trải qua ống đựng trăng tròn gam hỗn hợp bao gồm Fe2O3 với CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp X bao gồm sắt, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO trải qua ống sđọng đựng m g các thành phần hỗn hợp X nung lạnh. Sau Lúc kết thúc thí nghiệm thu sát hoạch được 64 g chất rắn A cùng 1nửa lít khí B (đktc) có tỉ khối đối với hiđro là đôi mươi,4. Giá trị của m là


Cho H2 dư qua m gam tất cả hổn hợp chất rắn X gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, làm phản ứng kết thúc thấy trọng lượng chất rắn sút 0,48 gam. Nếu tổng hợp trọn vẹn m gam X vào V(ml) hỗn hợp HNO3 0,5M trọn vẹn thì thu được tối nhiều 1,344 lkhông nhiều NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là