Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3

-

Cho một điện trường đều có cường độ \(4.10^3\) V/m . Vecto cường độ điện trường song song với cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC và có chiều B đến C . Tính hiệu điện thế giữa hai điểm BC,BA,AC . Biết AB=6cm,AC=8cm


*

Một điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường là 5. 10 5 V/m, véc tơ cường độ điện trường song song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AB, BC

A.Bạn đang xem: Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3 U A B = 5. 10 4 V, UBC = ‒18000V

B.

Bạn đang xem: Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3

U A B = 5. 10 5 V, UBC = ‒18000V

C. U A B = 5. 10 5 V, UBC= ‒18500V

D. U A B = 5. 10 4 V, UBC= ‒18500V


*

*

U A B =E.AB=5. 10 5 .10/100=5. 10 4 V

U B C = - U C B =-E.d(B,CH)=-E.BH=-E. B C 2 /AB=-5. 10 5 .36. 10 - 4 /(10. 10 - 2 )= -18000V

Một điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường song song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 1800 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V

Một điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường song song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V

Một điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường song song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18500 V

B. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18000 V

D. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18500 V

Một điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường song song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V

Một điện trường đều có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều từ B đến C và cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C là:

A. 240 V.

B.−192 V.

D.

Xem thêm: Nêu Ví Dụ Hiện Tượng Dính Ướt Và Hiện Tượng Không Dính Ướt, Ví Dụ Về Hiện Tượng Dính Ướt Và Không Dính Ướt

−240 V.

Cho một điện trường đều có cường độ 4 . 10 3 V/m. Vectơ cường độ điện trường song song với cạnh BC của tam giác vuông ABC và có chiều từ B đến C. Cho biết AB=6cm, AC=8cm. Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu điện thế giữa hai điểm BC,AB,AC và AH lần lượt là a,b,c và d. Giá trị của biểu thức (a+2b+3c+4d) gần giá trị nào nhất sau đây?

A.610V

B. 878V

C.803V

D.520V

Ba điểm A, B, C tạo thành một tâm giác vuông tại C với AC = 3 cm, BC = 4 cm nằm trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C là

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

D. U A C = 250 V

Ba điểm A, B, C tạo thành một tâm giác vuông tại C với AC = 3 cm, BC = 4 cm nằm trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C là:

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C. U A C = 200 V

D. U A C = 250 V

Chọn đáp án B

Gọi H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là đường cao kẻ từ đỉnh C của tam giác vuông CAB

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C là:


*

một tam giác vuông cân tại A trong 1 điện trường đều có vecto cường độ điện trường \(\overrightarrow{E}\) song song với BC , hướng từ B đến C . biết UBC=100V và BC=10cm . đặt thêm ở C một điện tích điểm qo=4.10-9C . vecto cường độ điện trường tại A có độ lớn bằng bao nhiêu ?