Cho một điện tích dương q đặt tại điểm o

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm tại một điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Bạn đang xem: Cho một điện tích dương q đặt tại điểm o


*

Ta có: WM= AM∞

Đường sức điện của Q hướng từ Q ra. Lực điện tác dụng lên điện tích q (âm) sẽ ngược chiều đường sức điện.

Nên công để đưa q từ M ra vô cực (lúc này đường đi S của q cùng chiều với E ) là: AM∞= q.E.s.cos0oM


*

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.


Giải:

Ta có:Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A=qEd=WM.Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: WM=AM∞=q.VMDo thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M qWM=−q.VM


Giải.

Ta có:Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A=qEd=WM.Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: WM=AM∞=q.VMDo thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M qWM=−q.VM


cho 1 điện tích dương Q đặt tại điểm O . đặt một điện tích âm q tại điểm M . Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm .


Ta có:Thế năng là khả năng sinh công của điện trường:\(A=qEd=W_M\)

Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì:\(W_M=A_{M_{\infty}}=q.V_M\)

Do thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M q

\(W_M=-q.V_M


-Trong điện trường của Q 0 từ M ra vô cùng là AM∞

Mà AM∞= VM.q do đó VM

-Trong điện trường của Q M∞>0 (công động). Do đó ta cũng thấy VM


Xét ba điểm theo thứ tự O, M, N nằm trên một đường thẳng trong không khí. Nếu đặt tại O một điện tích điểm Q thì cường độ điện trường của điện tích điểm đó tại M và N lần lượt là 9 V/m và 3 V/m. Nếu đặt điện tích Q tại M thì cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại N có giá trị gần nhất với giá trị

A. 4,1 V/m.

B. 6,1 V/m.

C. 12,8 V/m.

D. 16,8 V/m.


Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông

A.Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD.

B.Có phương song song với cạnh AB của hình vuông ABCD.

C.Có độ lớn bằng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnh hình vuông.

D.Có độ lớn bằng 0.


Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đinh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Cường độ điện trường tông hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông

A. có phương vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD.

B.có phương song song với cạnh AB của hình vuông ABCD.x

C.

Xem thêm: Ca Sĩ Amee Tên Thật - Tiết Lộ 10 Bí Mật Thú Vị Về Ca Sĩ Amee

có độ lớn bàng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnh hình vuông.

D.có độ lớn bằng 0.


Đáp án D

E = k Q r 2 ⇒ E A = E B = E C = E D

Do tính đối xứng nên

E → = E → A + E → B + E → C + E → D = E → A + E → C + E → B + E → D = 0 →

*


Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông

A.Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD.

B.Có phương song song với cạnh AB của hình vuông ABCD.

C.Có độ lớn bằng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnh hìnhvuông.

D.Có độ lớn bằng 0.


Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông

A. Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD.

B. Có phương song song với cạnh AB của hình vuông ABCD.

C. Có độ lớn bằng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnh hình vuông.

D. Có độ lớn bằng 0.


Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông