Cho m gam naoh vào 2 lít dung dịch nahco3

-

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓               0,06            0,06

+) ½ X + CaCl2:

*

⇒ tổng nHCO3- = 0,12 + 0,04 = 0,06 mol

⇒ a = 0,08 mol/l

⇒ m = 40.0,12 = 4,8 g


Bạn đang xem: Cho m gam naoh vào 2 lít dung dịch nahco3

Cho 7,1 gam các thành phần hỗn hợp tất cả kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng không còn cùng với lượng dư dd HCl loãng, chiếm được 5,6l khí (đktc). Kyên ổn nhiều loại X, Y là:


Hòa tung hoàn toàn 2,9g tất cả hổn hợp gồm kim loại M với oxit của nó vào nước , nhận được 500ml dd cất một hóa học rã gồm nồng độ 0,04M với 0,224l khí H2 (đktc). Kim các loại M là:


Xem thêm:

Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kyên ổn loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X hình thành cho thu phục vào 75ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:


Cho m gam Mg vào dung dịch cất 0,12 mol FeCl3. Sau Lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam hóa học rắn. Giá trị của m là:


*