Cho hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ có cùng ctpt c2h7no2

-

Cho tất cả hổn hợp X có hai chất cơ học gồm cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 công dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lkhông nhiều hh Z (làm việc đktc) gồm nhị khí (phần đa làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được cân nặng muối bột khan là


+) Biện luận tìm kiếm CTPT của 2 hóa học hữu cơ trong X => 2 hóa học khí Z

+) Tính số mol từng khí vào Z => số mol từng muối


$k = pi + v = dfrac2.2 + 2 - 7 + 12 = 0$

$n_Z = dfrac4,4822,4 = 0,2,mol;$ dZ/H2 = 13,75 → $ lớn overline M _z = 27,5$

→ Z tất cả NH3

→ X tất cả CH3COONH4­ với HCOONH3CH3

→ Z tất cả NH3 với CH3NH2

$\% n_NH_3 = dfrac31 - 27,531 - 17.100\% = 25\% o lớn left{ egingatheredn_NH_3 = 0,05,mol hfill \n_CH_3NH_2 = 0,15,mol hfill \ endgathered ight.$

$n_HCOONa = n_HCOONH_3CH_3 = n_CH_3NH_2 = 0,15,mol$

$n_CH_3COONa = n_CH_3COONH_4 = n_NH_3 = 0,05,mol$

=> mmuối hạt $= ,m_HCOONa + m_CH_3COONa = ,0,15.68 + 0,05.82 = 14,3,gam$


Đáp án bắt buộc lựa chọn là: c


...

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ có cùng ctpt c2h7no2


bài tập tất cả liên quan


Ôn tập cmùi hương 3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức thông thường của amin no, đơn chức, mạch hsinh sống là


Số đồng phân amin bậc một, đựng vòng benzen, tất cả thuộc công thức phân tử C7H9N là


Tìm tuyên bố không nên.


Dãy các hóa học được sắp xếp theo chiều tăng dần đều ánh sáng sôi là


Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các hóa học thu xếp theo máy tự lực bazơ giảm dần dần là


Cho 10 gam amin đơn chức X phản bội ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối bột. Số đồng phân kết cấu của X là


khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối chọi chức X, thu được 8,4 lkhông nhiều khí CO2, 1,4 lít khí N2 (những thể tích khí đo sống đktc) với 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X tất cả 2 amin no, đơn chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng không còn cùng với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối bột. Công thức của 2 amin trong hh X là


Hỗn thích hợp khí X bao gồm O2 cùng O3 bao gồm tỉ kăn năn so với H2 là 22.Hỗn đúng theo khí Y gồm metylamin với etylamin có tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y phải vừa đủ V2 lkhông nhiều X (biết thành phầm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2, những hóa học khí đo sinh hoạt cùng ĐK ánh sáng, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để phân biệt dd của những phù hợp hóa học trên, chỉ việc cần sử dụng một dung dịch thử như thế nào sau đây?


Cho bố dung dịch bao gồm cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo sản phẩm công nghệ từ bỏ pH tăng đột biến là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm cho xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hnghỉ ngơi có dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các nơi bắt đầu hiđrocacbon) Xác Suất cân nặng nitơ vào X là 15,73%. Cho m gam X bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH, cục bộ lượng ancol ra đời đến chức năng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho tổng thể Y chức năng với cùng 1 lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X cất một tổ –NH2. Cho 10,3 gam X công dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X chức năng trọn vẹn với dung dịch đựng 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tính năng toàn diện với hỗn hợp đựng 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, nhận được dung dịch X. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khi những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH sẽ phản ứng là


Cho chất hữu cơ X bao gồm bí quyết phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, chiếm được hóa học cơ học đối chọi chức Y với những hóa học vô cơ. Kăn năn lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho hỗn hợp X có hai hóa học hữu cơ gồm cùng công thức phân tử C2H7NO2 công dụng vừa đủ cùng với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y với 4,48 lkhông nhiều hh Z (sinh sống đktc) có nhì khí (rất nhiều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là


Cho 8,9 gam một hòa hợp hóa học cơ học X bao gồm phương pháp phân tử C3H7O2N làm phản ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch chiếm được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Số link peptit có vào một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là


Thuốc thử được dùng làm rõ ràng Gly-Ala-Gly cùng với Gly-Ala là


Số đipeptit về tối đa hoàn toàn có thể tạo ra từ một các thành phần hỗn hợp có alanin và glyxin là


Đun rét chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH vào dung dịch HCl (dư), sau khi những bội nghịch ứng kết thúc thu được thành phầm là:


Tbỏ phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được tất cả hổn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Tbỏ phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân ko trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm phương pháp là


Tbỏ phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp nhì đipeptit nhận được 63,6 gam tất cả hổn hợp X gồm những amino axit (những amino axit chỉ gồm một tổ amino cùng một tổ cacboxyl vào phân tử). Nếu mang lại 1/10 tất cả hổn hợp X công dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn trọng hỗn hợp, thì lượng muối khan nhận được là


Tripeptit X cùng tetrapeptit Y các mạch hnghỉ ngơi. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp tất cả X với Y chỉ tạo ra một amino axit độc nhất gồm bí quyết H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, mang lại thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản bội ứng gần như xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E bao gồm X cùng Y tính năng không còn với hỗn hợp NaOH thu được các thành phần hỗn hợp gồm nhị amin no (đều có nhị ngulặng tử cacbon trong phân tử, không phải đồng phân của nhau) với hỗn hợp B chỉ đựng nhì muối (A cùng D). Cho những tuyên bố sau:

(1) Chất X cùng Y đều công dụng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X nhận được etylamin.

(3) Dung dịch B có chức năng tđắm say gia phản ứng tnắm bạc.

(4) Các A và D gồm thuộc số nguyên ổn tử cacbon.

Số nhận định đúng


Cho các vạc biểu

(1) Trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) Dung dịch lysin làm cho quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên lúc nấu canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) bao gồm chứa team NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều phải sở hữu thuộc nguyên tố nguyên tố.

Xem thêm: Ca Sĩ St Sinh Năm Bao Nhiêu

Số phát biểu đúng


Cho sơ thiết bị phản bội ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả phân tách các dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc test được ghi sống bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T thứu tự là


Cho dãy các hóa học sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính hóa học của các chất được diễn tả nlỗi sau:

*

Chất X là


Hỗn vừa lòng X tất cả 2 chất tất cả công thức phân tử là C3H12N2O3 với C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản bội ứng đầy đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), chiếm được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô sinh và 0,04 mol các thành phần hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ 1-1 chức (số đông có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, nhận được m gam muối khan. Giá trị của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy mở ra color tím.

(c) Để cọ sạch ống thử có bám anilin, hoàn toàn có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là 1 trong đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường xuyên H2NCH2COOH là hóa học rắn, dễ dàng rã trong nước.

Số thừa nhận định đúng là


Cho các hóa học sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong dãy khi tính năng cùng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) nhận được hỗn hợp cất nhị muối là


Cho các nhận định và đánh giá sau:

(a) Tại ĐK hay, trimetylamin là chất lỏng, chảy tốt nội địa.

(b) Ở tinh thần kết tinh, những amino axit lâu dài bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit bao gồm các peptit tất cả từ bỏ 2 mang đến 10 gốc α - aminoaxit cùng là cơ sở tạo nên protein.

(d) Dung dịch anilin trong nước làm xanh quỳ tím.

Số thừa nhận định đúng là


*

Cơ quan tiền nhà quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GPhường – BTTTT vày Sở tin tức với Truyền thông.