Cho hỗn hợp gồm na và al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 2

-

Câu hỏi :

Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là


*