Cho hỗn hợp gồm na và al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 2

-

Câu hỏi :

Cho các thành phần hỗn hợp tất cả Na với Al tất cả tỉ lệ số mol tương xứng là 1:2 vào nước (dư). Sau Khi những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (nghỉ ngơi đktc) cùng m gam hóa học rắn ko tan. Giá trị của m là


*