Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi

-

Cho hình chóp S.ABCD tất cả lòng là hình thoi cạnh a, (widehat BAD = 60^0,,,SA = a) với SA vuông góc với khía cạnh phẳng lòng. Khoảng giải pháp từ B mang đến khía cạnh phẳng (left( SCD ight)) bằng:


Nhận xét (AB//left( SCD ight)) ( Rightarrow dleft( B;left( SCD ight) ight) = dleft( A;left( SCD ight) ight) = d)

Bài toán thù quy về kiếm tìm khoảng cách từ bỏ A mang lại mặt phẳng (SCD)


*

Ta có : (AB//left( SCD ight)) ( Rightarrow dleft( B;left( SCD ight) ight) = dleft( A;left( SCD ight) ight) = d)

Kẻ (AH ot CD;,,AK ot SH)

(eginarraylleft{ eginarraylCD ot SA\CD ot AHendarray ight. Rightarrow CD ot left( SAH ight) Rightarrow CD ot AK Rightarrow AK ot left( SCD ight)\ Rightarrow dleft( B;;left( SCD ight) ight) = d = AK.endarray)

Xét (Delta AHD) vuông trên (H,;;angle ADH = 60^0) ta có : (AH = AD.sin 60^0 = dfracasqrt 3 2)

Áp dụng hệ thức lượng vào (Delta SAH) vuông tại (A) có đường cao (AK) ta có :

(AK = dfracSA.AHsqrt SA^2 + AH^2 = dfraca.dfracasqrt 3 2sqrt a^2 + dfrac3a^24 = dfracasqrt 21 7 = d)


Đáp án phải lựa chọn là: a


...

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi


bài tập gồm liên quan


Khoảng biện pháp xuất phát điểm từ 1 điểm đến lựa chọn một mặt phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác cạnh $BC = a,,,AC = 2asqrt 2 $, góc $widehat ACB = 45^0$. Cạnh mặt $SB$ vuông góc cùng với phương diện phẳng $(ABC).$ Tính khoảng cách trường đoản cú điểm $A$ mang lại mặt phẳng $(SBC).$


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật gồm $AB = asqrt 2 $. Cạnh mặt (SA = 2a) vàvuông góc với mặt đáy (left( ABCD ight)). Tính khoảng cách (d) tự (D) mang lại phương diện phẳng (left( SBC ight)).


Cho hình chóp (S.ABCD) có lòng là hình thang vuông trên (A) cùng (B), (AD = a,) (AB = 2a,) (BC = 3a,) (SA = 2a), (H) là trung điểm cạnh (AB), (SH) là mặt đường cao của hình chóp (S.ABCD). Tính khoảng cách từ bỏ điểm (A) cho mặt phẳng (left( SCD ight)).


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm lòng (ABCD) là hình vuông cạnh bởi $a$. Cạnh mặt $SA$ vuông góc cùng với đáy, $SB$ phù hợp với dưới mặt đáy một góc $60^circ $. Tính khoảng cách (d) từ điểm $D$ mang lại khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông trọng tâm (O), cạnh (a.) Cạnh mặt (SA = dfracasqrt 15 2) cùng vuông góc cùng với mặt đáy (left( ABCD ight).) Tính khoảng cách (d) từ bỏ (O) đến phương diện phẳng (left( SBC ight).)


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác đầy đủ cạnh $a$, $SA$ vuông góc với phương diện phẳng $left( ABC ight)$; góc thân đường trực tiếp $SB$ với phương diện phẳng $left( ABC ight)$ bằng $60^0$. Điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm của cạnh $AB$. Tính khoảng cách (d) tự $B$ mang lại phương diện phẳng $left( SMC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm lòng $ABC$ là tam giác phần đa cạnh $a$. Cạnh mặt $SA = asqrt 3 $ cùng vuông góc với dưới mặt đáy $left( ABC ight)$. Tính khoảng cách $d$ trường đoản cú $A$ mang lại mặt phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $AB = a, m AC = asqrt 3 $. Tam giác $SBC$ đều và nằm trong mặt phẳng vuông với lòng. Tính khoảng cách $d$ tự $B$ mang đến mặt phẳng $left( SAC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm lòng $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, các lân cận của hình chóp cân nhau với bằng $2a$. Tính khoảng cách $d$ từ bỏ $A$ mang lại phương diện phẳng $left( SCD ight)$


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm lòng $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $1$. Tam giác $SAB$ gần như với phía bên trong mặt phẳng vuông góc cùng với lòng $left( ABCD ight)$. Tính khoảng cách $d$ trường đoản cú $A$ mang đến $left( SCD ight)$.


Cho hình chóp tứ giác phần đa $S.ABCD$ gồm cạnh đáy bởi $1$, ở kề bên phù hợp với mặt đáy một góc $60^0$. Tính khoảng cách (d) trường đoản cú $O$ mang đến mặt phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp (S.ACBD) có lòng (ABCD) là hình thang vuông tại (A) với (B). Cạnh bên (SA) vuông góc cùng với lòng, (SA = AB = BC = 1), (AD = 2). Tính khoảng cách (d) tự điểm (A) cho phương diện phẳng (left( SBD ight)).


Cho hình chóp tam giác hầu như $S.ABC$ gồm cạnh đáy bằng $a$ cùng bên cạnh bằng $dfracasqrt 21 6$. Tính khoảng cách (d) từ đỉnh $A$ mang đến phương diện phẳng $left( SBC ight)$ .

Xem thêm: Học Tiếng Anh Qua Các Cụm Động Từ Với " Get On With Là Gì, Học Tiếng Anh Qua Các Cụm Động Từ Với Get


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm lòng (ABCD) là hình thang vuông tại (A) cùng (B), $AD = 2BC,$ $AB = BC = asqrt 3 $. Đường thẳng (SA) vuông góc cùng với phương diện phẳng (left( ABCD ight)). Gọi (E) là trung điểm của cạnh (SC). Tính khoảng cách (d) tự điểm (E) đến mặt phẳng (left( SAD ight)).


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm lòng (ABCD) là hình chữ nhật cùng với (AB = a, m AD = 2a). Cạnh mặt (SA) vuông góc cùng với đáy, góc thân (SD) với đáy bằng (60^0.) Tính khoảng cách (d) từ điểm (C) cho phương diện phẳng (left( SBD ight)) theo (a).


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả lòng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AC = 2a, m BC = a$. Đỉnh $S$ cách

mọi các điểm $A, m B, m C$. Tính khoảng cách (d) tự trung điểm $M$ của $SC$ đến mặt phẳng $left( SBD ight)$.


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình thoi cạnh (a). Tam giác (ABC) các, hình chiếu vuông góc (H) của đỉnh (S) cùng bề mặt phẳng (left( ABCD ight)) trùng cùng với giữa trung tâm của tam giác (ABC). Đường thẳng (SD) phù hợp với phương diện phẳng (left( ABCD ight)) góc (30^0). Tính khoảng cách (d) từ (B) mang lại khía cạnh phẳng (left( SCD ight)) theo (a).


Cho hình chóp $S.ABCD$, lòng $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ trên mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là điểm $H$ trùng với trung điểm của $AB$, biết $SH = asqrt 3 $. hotline $M$ là giao điểm của $HD$ với $AC$. Tính khoảng cách tự điểm $M$ mang lại mặt phẳng $left( SCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$, gồm lòng $ABCD$ là hình chữ nhật. Cạnh bên $SA$ vuông góc với lòng, $SA = AB = a$ với $AD = x.a$. Gọi $E$ là trung điểm của $SC$. Tìm $x$, biết khoảng cách từ điểm $E$ cho khía cạnh phẳng $left( SBD ight)$ bằng $h = dfraca3$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm lòng $ABCD$ là hình chữ nhật, $BC = a$. Cạnh mặt $SA$ vuông góc cùng với lòng, góc $widehat SCA = widehat BSC = 30^0$. gọi $M$ là trung điểm của $CD$. Tính khoảng cách từ bỏ $D$ cho khía cạnh phẳng $left( SAM ight)$.


Cho hình lập phương (ABCD,A^prime B^prime C^prime D^prime ) có cạnh bằng 3a. Khoảng bí quyết trường đoản cú (A^prime ) cho mặt phẳng ((ABCD)) bằng


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh (asqrt 2 ). Cạnh mặt SA vuông góc cùng với đáy, (SA = 2a).


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả lòng (ABCD) là hình chữ nhật, (AB = a,) (AD = 2a). Tam giác (SAB) cân tại (S) và phía bên trong khía cạnh phẳng vuông góc cùng với đáy. Góc giữa (SC) và mặt phẳng (left( ABCD ight)) bằng (45^0). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm (SD), hãy tính theo (a) khoảng cách (d) từ bỏ (M) đến khía cạnh phẳng (left( SAC ight)).


*

Cơ quan nhà quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ các dịch vụ social trực tuyến số 240/GPhường. – BTTTT vị Bộ Thông tin với Truyền thông.