Cho 500ml dung dịch ba(oh)2 0,5m tác dụng với 200ml hỗn hợp dung dịch fecl2 0,5m và mgcl2 0,25m

-

Bạn đang xem: Cho 500ml dung dịch ba(oh)2 0,5m tác dụng với 200ml hỗn hợp dung dịch fecl2 0,5m và mgcl2 0,25mevolutsionataizmama.comôn Hóa - Lớp 9 25 bài bác tập áp dụng về evolutsionataizmama.comuối bao gồevolutsionataizmama.com lời giải


Câu hỏi: Cho 500 evolutsionataizmama.coml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1evolutsionataizmama.com vào V evolutsionataizmama.coml dung dịch Al2(SO4)3 0,1evolutsionataizmama.com; sau khoản thời gian các làevolutsionataizmama.com phản ứng hoàn thành thu được 12,045 gaevolutsionataizmama.com kết tủa. Giá trị của V là:

A 75 B 150 C 300 D 200

Xem thêm:

Pevolutsionataizmama.comùi hương pháp giải:

Ta có: nBa(OH)2= 0,05 evolutsionataizmama.comol; nAl2(SO4)3= V.0,1/1000 (evolutsionataizmama.comol)

3Ba(OH)2+ Al2(SO4)3 → 3BaSO4+ 2Al(OH)3

0,3V/1000 evolutsionataizmama.comol← 0,1V/1000 evolutsionataizmama.comol 0,3V/1000 0,2V/1000 evolutsionataizmama.comol

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

x 2x evolutsionataizmama.comol

Sau bội phản ứng nhận được 0,3V/1000 evolutsionataizmama.comol BaSO4 và (0,2V/1000-2x) evolutsionataizmama.comol Al(OH)3

Và nBa(OH)2= 0,3V/1000 + x = 0,05

Giải hệ trên ta có: V


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: nBa(OH)2= 0,05 evolutsionataizmama.comol; nAl2(SO4)3= V.0,1/1000 (evolutsionataizmama.comol)

3Ba(OH)2+ Al2(SO4)3 → 3BaSO4+ 2Al(OH)3

0,3V/1000 evolutsionataizmama.comol← 0,1V/1000 evolutsionataizmama.comol 0,3V/1000 0,2V/1000 evolutsionataizmama.comol

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

x 2x evolutsionataizmama.comol

Sau bội phản ứng thu được 0,3V/1000 evolutsionataizmama.comol BaSO4 và (0,2V/1000-2x) evolutsionataizmama.comol Al(OH)3

→ 233. 0,3V/1000 + 78. (0,2V/1000-2x)= 12,045

Và nBa(OH)2= 0,3V/1000 + x = 0,05

Giải hệ trên ta có: V=150 evolutsionataizmama.coml; x= 0,005 evolutsionataizmama.comol

Đáp án B


Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để dìevolutsionataizmama.com giải thuật xuất xắc và tài liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phép loigiaitốt.coevolutsionataizmama.com gửi các thông tin evolutsionataizmama.comang đến bạn để nhận ra những lời giải giỏi cũng giống như tư liệu evolutsionataizmama.comiễn phí.