Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic

-

Câu hỏi :

Cho 21 gam tất cả hổn hợp có glyxin với axit axetic tác dụng toàn diện với dung dịch KOH, nhận được dung dịch X đựng 32,4 gam muối hạt. Cho X công dụng với dung dịch HCl dư, chiếm được dung dịch cất m gam muối bột. Giá trị của m là 


*