Cho 10ml dung dịch hcl có ph=3

-

Bạn đang xem: Cho 10ml dung dịch hcl có ph=3

Trộn 100 ml hỗn hợp gồm pH = 1 bao gồm HCl với HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l chiếm được 200 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Giá trị của a là


Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. pH hỗn hợp X là?


Cho hỗn hợp X đựng 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu mang lại dung dịch X chức năng cùng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được 86,1 gam kết tủa

- Nếu đến 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp X thì khối lượng kết tủa chiếm được là :


Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 xM cùng với 100 ml dung dịch NaOH bao gồm pH =12 nhận được hỗn hợp Z gồm pH = 2. Giá trị x là


Trộn 100 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp tất cả H2SO4 0,05M với HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M nhận được dung dịch X. Dung dịch tất cả pH là


Dung dịch E cất các ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl- trong số ấy số mol của Cl- gấp đôi số mol của ion Na+. Cho một phần hai dung dịch E bội phản ứng cùng với dd NaOH dư nhận được 4g kết tủa. Cho một ít dd E còn sót lại phản ứng với dd Ca(OH)2 dư chiếm được 5g kết tủa. Mặt khác, giả dụ đung nóng đến cạn hỗn hợp E chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


Trộn 250ml dung dịch các thành phần hỗn hợp gồm H2SO4 0,005M với HCl 0,01M cùng với 200ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,001M với Ba(OH)2 0,0005M chiếm được dung dịch X. Dung dịch X có pH là:


Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với các thể tích bằng nhau thu được hỗn hợp X. Để hòa hợp 300 ml hỗn hợp X cần hoàn toản V ml dung dịch Y gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là


Xem thêm: Từ Vựng Về Thời Tiết - Từ Vựng Tiếng Anh Và Câu Nói Chủ Đề Thời Tiết

Dung dịch X cất m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đến công dụng cùng với hỗn hợp KOH chiếm được 5,8g kết tủa. Phần 2 làm cho nóng với dung dịch NaOH dư nhận được 3,36 lit khí (dktc). Giá trị của m là :


Dung dịch X gồm cất Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42- a mol và Cl- b mol. cô cạn hỗn hợp nhận được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy quý hiếm của a, b khớp ứng là:


Trộn dung dịch X chứa OH- (0,17 mol), Na+ ( 0,02 mol) và Ba2+ với hỗn hợp Y chứa CO32- ( 0,03 mol), Na+ (0,1 mol) với HCO3- chiếm được m gam kết tủa. quý hiếm của m là


Một hỗn hợp X gồm 0,01 mol K+; 002 mol HCO3- với a mol ion Y (bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước). Ion Y với giá trị của a là


Cho hỗn hợp X chứa những ion: Fe3+, SO4 2-, NH4+, NO3-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau

- Phần 1 chức năng với hỗn hợp NaOH dư, nấu nóng, được 1,07 gam kết tủa cùng 0,672 lít khí (đktc).

- Phần 2 tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa.

Tổng trọng lượng các chất chảy vào dung dịch X là


Thể tích dung dịch X chứa đồng thời nhị bazo NaOH 1,5M và KOH 1M buộc phải dùng để dung hòa 200 ml dung dịch Y cất hỗn hợp HCl 0,1M với H2SO4 0,2M là


Cho rất thư thả 0,2 lít dung dịch HCl 1M vào 0,2 lkhông nhiều dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M, K2CO3 0,4M mang đến phản ứng trọn vẹn, nhận được x lkhông nhiều khí ngơi nghỉ đktc. Giá trị của x là:


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Việt Nam