Câu bị Động Đặc biệt, unit 7: một số cấu trúc trong tiếng anh

-
Tiếp tục về câu bị động, evolutsionataizmama.com Ms AnhThu xin được reviews và tổng hòa hợp mang đến chúng ta cấu trúc những dạng quan trọng của câu bị động
*
1. Bị đụng knghiền (Double passive) Bị hễ kép bên trong và một mệnh đề. Ex: - They ordered the man to be shot → The man was ordered lớn be shot. - They opened the door and stole some pictures → The door was opened & some pictures were stolen. Bị hễ knghiền lộ diện ở những mệnh đề vào câu. Ex: I can assure you that I will arrange everything in time. → You can be assured that everything will be arranged in time.2. Câu thụ động với những động tự chỉ ý kiến, ý kiến

Các động từ chỉ cách nhìn, ý kiến là: say/ think/ believe/ report/ consider...

Bạn đang xem: Câu bị Động Đặc biệt, unit 7: một số cấu trúc trong tiếng anh

Chủ động

People/ they + say/think/believe... + (that) + S + V

Bị động

Cách 1: It is/was said…….. that + S + V

Cách 2: S + am/is/are/was/were + said +

to_V + O (thuộc thì)

khổng lồ have sầu + V3/ed + O (trước thì)

Ex: - People said that he was nice to his friends.Cách 1: It was said that he was nice to lớn his friends.Cách 2: Vì 2 mệnh đề "People said" và "he was nice lớn his friends" thuộc thì quá khứ đọng cần ta sẽ có đáp án là:->He was said to be nice khổng lồ his friends.

- People said that he had been nice khổng lồ his friends.Cách 1: It was said that he had been nice khổng lồ his friends.Cách 2: Vì mệnh đề "He had been nice to his friends" trước thì mệnh đề "he was nice khổng lồ his friends" (said là thì thừa khđọng đối chọi nhưng lại had been là thừa khứ đọng trả thành) nên ta sẽ sở hữu được lời giải là:->He was said lớn have been nice to his friends.

3. Câu bị động với các đụng tự tri giác

Các đụng trường đoản cú chỉ tri giác là: see, hear, notice, feel...

Trong câu dữ thế chủ động, theo sau những cồn tự này rượu cồn từ nguyên ổn mẫu V_inf thì vào câu tiêu cực đang chuyển thành To_inf. Ex: We heard hyên go out last night. → He was heard khổng lồ go out last night. Trong câu dữ thế chủ động, theo sau những rượu cồn tự này V_ing thì trong câu thụ động sẽ giữ nguyên V_ing. Ex: I saw hlặng playing football. → He was seen playing football.4. Câu bị động cùng với đụng từ "Let" Động tự "Let" (let somebody do something) trong câu dữ thế chủ động thường xuyên được gửi thành "BE ALLOWED TO_V" trong câu thụ động. Ex: The teacher let Bill go home page early. → Bill was allowed to lớn go trang chủ early. Khi hễ từ bỏ nguyên ổn mẫu mã sau "LET" bao gồm thêm 1 tân ngữ cùng cùng đối tượng người tiêu dùng cùng với chủ ngữ, yếu tắc "CHỦ NGỮ + LET" vẫn không thay đổi, chỉ biến đổi phần sau. Ex: - He let her cheat hyên. → He let himself be cheated. - Don’t let the others see you. → Don’t let yourself be seen. Câu trách nhiệm Khẳng định: Let + O + be + V3/ed Phủ định: Let + O + not + be + V3/ed Ví dụ: - Write your name here. → Let your name be written here. - Don’t insult the weak. → Let the weak not be insulted.5. Câu tiêu cực tất cả 2 tân ngữ: Tân ngữ thẳng - chỉ thiết bị, tân ngữ con gián tiếp - chỉ người

Đối với câu thụ động bao gồm 2 tân ngữ, bọn họ sẽ có được 2 giải pháp làm. Ngoài ra ta phải thêm những giới trường đoản cú "to" hoặc "for" trước tân ngữ Khi chuyển lịch sự câu bị động.

Ví dụ 1: My mother gives me a cake.Trong đó:Tân ngữ một là "me"Tân ngữ 2 là "a cake"→ I am given a cake by my mother.→ A cake is given to me by my mother.

lấy ví dụ 2: My mother makes me a cake.→ I am made a cake by my mother.→ A cake is made for me by my mother.

6. Câu bị động cùng với cấu trúc: S + V + O + V_ing

Trong số đó, rượu cồn tự bao gồm (V) hay là: Keep, rethành viên, find, see….

Ví dụ:- She kept me waiting.→ I was kept waiting- They saw the thief climbing over the wall.→ The thief was seen climbing over the wall.

Xem thêm:

7. Câu bị động với  have/get

Câu chủ động

S + have sầu + sb + V_inf + sth

S + get + sb + to_V + sth

Câu bị động

S + have/get + sth + V3/ed + (by + sb)

Ví dụ:- I have the mechanic fix my car.→ I have sầu my car fixed by the mechanic- My mother gets me lớn wash the dishes.→ I get the dishes washed by my mother.

8. Câu thụ động với cấu trúc "would like"

Would like/ would love + To_inf + OWould like/ would love + sb + To_inf + O

Ví dụ:- I would lượt thích to give Mary a nice present.→ I would lượt thích Mary lớn be given a present.- I would love someone to lớn take me out lớn dinner.→ I would love khổng lồ be taken out to lớn dinner.

9. Câu tiêu cực với NEED/ WANT

Something + need/ want + V_ing/ to be V3/ed : sở hữu nghĩa bị động

Ví dụ:Your hair needs cutting = Your hair need to lớn be cut.(Tóc các bạn cần được cắt)The garden wants khổng lồ be weeding = The garden wants weeding.(Mảnh vườn cửa buộc phải được làm cỏ)

10. Câu tiêu cực với Gerund (V_ing)

Các gerund theo sau một trong những động từ bỏ như advise, suggest, recommend... được cố bằng "should be V3/ed" vào câu thụ động.

Ví dụ:They advised employing part time workers→ They advised that part time workers should be employed

11. Câu thụ động với cấu trúc: It's one's duty to V_inf

Câu công ty động

It’s one’s duty to_V (Đó là trọng trách của người nào để làm gì)

Câu bị động

S + be + supposed + to_V

Ví dụ:It's your duty to vì chưng this work.→ You are supposed lớn bởi vì this work.

12. Câu thụ động cùng với cấu trúc: It's impossible + lớn vì sth

Câu công ty động

It’s impossible + to bởi sth (Không thể làm cho gì)

Câu bị động

S + can’t + be + V3/ed

Ví dụ:It is impossible to repair that machine.→ That machine can't be repaired

13. Câu thụ động cùng với các đụng từ: Crowd, fill, cover

Đối với những rượu cồn từ crowd, fill, cover thì ta dùng "with" nỗ lực mang đến "by"

Ví dụ:Clouds cover the sky.→ The sky is covered with clouds.

14. Một số nội rượu cồn tự vẫn đang còn vẻ ngoài bị động. Trong trường vừa lòng này động từ bỏ bắt buộc kèm theo với giới từ

Ví dụ:- The Queen slept in this bed.→ This bed was slept in by the Queen.- Someone will care for her children while she is away.→ Her children will be cared for while she is away.

15. Câu thụ động cùng với MAKE

Trong câu dữ thế chủ động, theo sau hễ trường đoản cú MAKE là cồn tự nguyên ổn chủng loại V_inf thì vào câu thụ động đã đưa thành To_inf.