Cách giải bài toán về thời gian lớp 3

-

A - Lý thuyết một số dạng bài xích tập về thời gian lớp 3

*

1. Các ngày vào một tháng

- 30 ngày tất cả mon chín, mon tư, tháng sáu với tháng mười một.

Bạn đang xem: Cách giải bài toán về thời gian lớp 3

-Tất cả các mon khác có cha mươi mốt ngày.

-Trừ tháng nhị tất cả nhì mươi tám ngày hoặc nhị mươi chín ngày trong năm nhuận.

2. Phép cộng tuần với ngày

Cách để cộng tuần với ngày

- Cộng những tuần với nhau.

- Cộng những ngày với nhau.

- Nếu tổng số ngày lớn hơn hoặc bằng 7 thì ta thực hiện các bước sau:

+ Lấy tổng số ngày trừ đi 7.

+ Tăng tổng số tuần lên thêm một.

+ Lặp lại quy trình nếu tổng số ngày vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 7.

Thí dụ: Cộng 4 tuần 5 ngày với 2 tuần 4 ngày.

- Cộng các tuần với nhau. (4 tuần + 2 tuần = 6 tuần)

- Cộng những ngày với nhau. (5 ngày + 4 ngày = 9 ngày)

- Do tổng số ngày lớn hơn 7 bắt buộc ta thực hiện tiếp những bước sau:

+ Lấy tổng số ngày trừ đi 7. (9 ngày - 7 ngày = 2 ngày)

+ Tăng số tuần lên thêm 1. (6 tuần + 1 tuần = 7 tuần)

+ Do số ngày là 2 và nhỏ hơn 7 nên quá trình kết thúc.

+ Đáp số: 7 tuần và 2 ngày

3. Tìm số ngày từ số tuần

+ Cách để tìm số ngày nếu biết số tuần:

+ Nhân số tuần với 7

4. Tìm số ngày từ tổng số tuần và ngày

Cách để search số ngày Khi biết tổng số tuần với ngày:

+ Nhân số tuần với 7

+ Đem tích số thu được cộng với số ngày đã đến được đáp số chính là số ngày cần tra cứu.

5. Phxay cộng các ngày và giờ

Cách để cộng các ngày với giờ

- Cộng các ngày với nhau.

- Cộng các giờ với nhau.

- Nếu tổng số giờ lớn hơn hoặc bằng 24 thì ta thực hiện các bước sau:

+ Lấy tổng số giờ trừ đi 24.

+ Tăng số ngày lên thêm một.

+ Lặp lại quy trình nếu số giờ vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 24.

Thí dụ: Cộng 4 ngày 21 giờ với 2 ngày 17 giờ

- Cộng các ngày với nhau. (4 ngày + 2 ngày = 6 ngày)

- Cộng các giờ với nhau. (21 giờ + 17 giờ = 38 giờ)

- Vì số giờ (38) lớn hơn 24 đề xuất ta thực hiện những bước sau:

Trừ bớt đi 24 từ tổng số giờ. (38 giờ - 24 giờ = 14 giờ)Tăng số ngày lên thêm một. (6 ngày + 1 ngày = 7 ngày)

- Do số giờ thu được hiện tại (14) nhỏ hơn 24 yêu cầu quá trình kết thúc.

Đáp số: 7 ngày cùng 14 giờ

6. Tìm số giờ từ số ngày với giờ

Cách để tìm số giờ lúc biết số ngày và giờ:

+ Nhân số ngày với 24

+ Cộng tích số thu được với số giờ đã cho ta được tổng số giờ cần tra cứu.

7. Phxay cộng thời gian

Cách để cộng những giờ cùng nửa giờ theo thời gian:

- Cộng số phút với nhau. Nếu số phút ít thu được lớn hơn hoặc bằng 60, ta trừ bớt đi 60 từ tổng số phút ít và tăng số giờ lên thêm một.

- Cộng số giờ với nhau để tạo bắt buộc phần giờ của thời gian.

- Nếu số giờ lớn hơn 12 ta thực hiện các bước sau:

+ Trừ bớt đi 12 từ tổng số giờ.

Xem thêm:

+ Nếu thời gian ban đầu là SÁNG thì ta nạm đổi thành CHIỀU, nếu thời gian ban đầu là CHIỀU thì ta cầm cố đổi thành SÁNG.

+ Lặp lại quy trình nếu số giờ vẫn còn lớn hơn 12.

- Nếu số giờ bằng với 12 thì ta nắm đổi SÁNG thành CHIỀU hoặc CHIỀU thành SÁNG.

Thí dụ: 17 giờ cùng khoảng 30 phút sau 3:30 SÁNG là mấy giờ?

- Tổng số phút ít bằng 60 đề nghị ta trừ bớt đi 60 từ tổng số phút ít và tăng số giờ lên thêm một thành 18 giờ.

- Cộng các giờ với nhau. (18 giờ + 3 giờ = 21 giờ)

- Do tổng số giờ lớn hơn 12 phải ta thực hiện những bước sau:

+ Trừ bớt đi 12 từ tổng số giờ. (21 giờ - 12 giờ = 9 giờ)

+ Txuất xắc đổi SÁNG thành CHIỀU.

- Đáp số: 9:00 CHIỀU

8. Phxay cộng giờ và phút

Cách để cộng giờ với phút

- Cộng các giờ với nhau.

- Cộng những phút với nhau.

- Nếu tổng số phút ít lớn hơn hoặc bằng 60 ta thực hiện những bước sau:

+ Trừ đi 60 từ tổng số phút ít.

+ Tăng số giờ lên thêm 1.

+ Lặp lại quy trình nếu số phút ít vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 60.

Thí dụ: Cộng 4 giờ 21 với 2 giờ 47 phút ít.

- Cộng các giờ với nhau. (4 giờ + 2 giờ = 6 giờ)

- Cộng các phút với nhau. (21 phút ít + 47 phút = 68 phút)

- Vì tổng số phút ít (68) lớn hơn 60 đề nghị ta thực hiện những bước sau:

+ Trừ bớt đi 60 từ số phút ít. (68 phút - 60 phút = 8 phút)

+Tăng số giờ lên thêm một. (6 giờ + 1 giờ = 7 giờ).

+Do số phút thu được (8) nhỏ hơn 60 yêu cầu quy trình kết thúc.

- Đáp số: 3 giờ 8 phút

9. Tìm giờ và phút

Cách để đưa ra số giờ và phút Lúc biết tổng số phút:

+Chia số phút ít mang lại 60

+Thương số thu được là số giờ

+Phần dư đó là số phút ít xung quanh tổng số giờ đó

10. Đổi giờ cùng phút sang trọng số phút

Cách để search tổng số phút ít nếu biết số giờ và phút:

+Nhân số giờ với 60

+Lấy kết quả thu được cộng với số phút đã cho

11. Phép cộng phút ít với giây

Cách để cộng các phút ít cùng giây

- Cộng những phút với nhau.

- Cộng những giây với nhau.

- Nếu số giây lớn hơn hoặc bằng 60 ta thực hiện những bước sau:

+Trừ bớt đi 60 từ tổng số giây.

+Tăng số phút ít lên thêm một.

+Lặp lại chu trình nếu số giây vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 60.

Thí dụ: Cộng 4 phút 21 giây với 2 phút ít 47 giây.

- Cộng những phút với nhau. (4 phút ít + 2 phút = 6 phút)

- Cộng các giây với nhau. (21 giây + 47 giây = 68 giây)

- Vì tổng số giây (68) lớn hơn 60 cần ta thực hiện các bước sau:

+Trừ bớt đi 60 từ tổng số giây.(68 giây - 60 giây = 8 giây)

+Tăng số phút ít lên thêm một. (6 phút + 1 phút ít = 7 phút)

+ Do số phút từ bây giờ (7) nhỏ hơn 60 đề xuất quy trình kết thúc.

- Đáp số: 7 phút ít và 8 giây

12. Tìm phút cùng giây từ số giây

Cách để search phút ít và giây Lúc biết số giây:

+Chia số giây đến 60

+Thương số thu được đó là số phút

+Phần dư của phxay chia chính là số giây xung quanh số phút

13. Tìm số giây từ số phút cùng giây

Cách để tìm số giây Lúc biết số phút cùng giây:

+Nhân số phút ít với 60

+Cộng tích số thu được với số giây bên cạnh số phút đã đến.

B - Bài tập tự luyện một số dạng bài xích tập về thời gian lớp 3